Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy seksuaalikasvatuksen keinoin -hanke

Lapsia kerääntyneenä tabletin äärelle

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä ja jokaisella lapsella on oikeus hyvään terveyteen, joka pitää sisällään tasapainoisen seksuaaliterveyden.

Tasapainoisen seksuaaliterveyden saavuttamiseksi jokainen lapsi tarvitsee näyttöön perustuvaa seksuaalikasvatusta jo varhaislapsuudesta alkaen. Varhain aloitettu seksuaalikasvatus tukee lapsen kasvua ja antaa lapselle tietoa ja taitoja, jotta hän voi suojella itseään ja muita.

Asianmukaisella seksuaalikasvatuksella on mahdollista myös tukea niitä nuoria, joilla seksuaaliset ajatukset kohdistuvat lapsiin. Näihin teemoihin Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy seksuaalikasvatuksen keinoin -hanke (CSAPE-hanke, lyhenne englanninkielisestä hankenimestä Child sexual abuse prevention and education CSAPE 2022-2024) paneutuu. 

CSAPE-hankkeen tarkoitus on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Hankkeen tavoitteena on: 

  1. Varmistaa, että lapsella on riittävästi tietoa ja taitoa ilmaista omaa seksuaalisuuttaan ikätasoisesti ja turvallisella tavalla, jotta hän pystyy suojelemaan itseään ja muita seksuaaliväkivallalta.
  2. Madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista – erityisesti nuoren lapsikohteisista seksuaalisista ajatuksista, ja mahdollistaa avun ja tuen saaminen, jotta nuori voisi elää hyvää elämää vahingoittamatta itseään tai muita lapsia.
  3. Lisätä ammattilaisten tietoisuutta ja taitoja antaa näyttöön perustuvaa seksuaalikasvatusta, jotta varhainen puuttuminen ja tuen antaminen lapsille ja nuorille mahdollistuu.   

Hankkeessa tuotetaan lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tutkittuun tietoon perustuva seksuaalikasvatuksellinen materiaali erityisesti pienten lasten (5–11-v.) seksuaalikasvatuksen tueksi. Lisäksi tuotetaan tietoa ja koulutuskokonaisuus ammattilaisille nuorten lapsikohteisesta seksuaalisesta kiinnostuksesta.

Tuotetun materiaalin tarkoituksena on lisätä ammattilaisten tietoa ilmiöistä, madaltaa ja lisätä puheeksi oton taitoja sekä rohkaista ammattilaista hakemaan lapselle hänen tarvitsemaansa tukea ja apua. Hankkeessa tuotetaan materiaalia myös nuorille ja lasten vanhemmille. 

CSAPE-HANKE

CSAPE-hanke on kaksivuotinen (2022–2024) EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitettu yhteistyöhanke viiden Euroopan maan kesken. Suomen Pelastakaa Lapset koordinoi hanketta ja muut mukana olevat maat ovat Islanti (Barnaheill – Save the Children Island), Albania (Save the Children Albania), Bosnia-Hertsegovina (Save the Children International, implementoivana maatoimistona Save the Children North Western Balkan) ja Kreikka (KMOP, Social Action and Innovation Centre).

EU:n sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund, ISF) vastaa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian keskeisimpiin tavoitteisiin. Strategisia tavoitteita on viisi: 1) hajottaa kansainväliset rikollisverkostot, 2) ehkäistä terrorismia ja puuttua radikalisoitumiseen ja terroristien värväystoimintaan, 3) parantaa kansalaisten ja yritysten turvallisuutta verkkoympäristössä, 4) vahvistaa turvallisuutta rajavalvonnan avulla ja 5) parantaa Euroopan kykyä selviytyä kriiseistä ja katastrofeista.

Euroopan unionin rahoittama. Tästä sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission näkemystä. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa näistä sisällöistä.

Projekti: 10ISF-2021-TF1-AG-CYBER1083832 — CSAPE 2022-2024 —, Ref. Ares(2022)8611770 – 12/12/2022

Ajankohtaista

Seuraa CSAPE-hanketta Twitterissä.

Tanja Simola

Kehittämispäällikkö, Nettivihje

Heidi Näppi

Asiantuntija, CSAPE-hanke

Elina Pitkäranta

Viestinnän asiantuntija (kotimaa)