Ilmoituskanava

Ilmoittajansuojelulaki (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022) tuli voimaan 1.1.2023.

Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lain tavoitteena on mm. luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia. Tämä on Pelastakaa Lasten ilmoittajansuojelulain mukainen sisäinen ilmoituskanava eli organisaation oma ilmoituskanava.

Mistä voi ilmoittaa

Tätä kanavaa käyttäen voi ilmoittaa Pelastakaa Lasten toiminnassa havaituista rikkomuksista, jotka ovat ilmoittajansuojelulain 2§:n soveltamisalan mukaisia.

HUOM! Tämä ilmoituskanava ei ole normaalia asiakaspalautetta tai sosiaalihuollon palvelusta annettavaa palautetta varten, vaan niille on olemassa erilliset kanavat ja prosessit.

Tässä kanavassa voi ilmoittaa rikkomuksista, mikäli ne havaitaan Pelastakaa Lasten toiminnassa:

 • rikkomiset esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa tai kuluttajansuojassa.
 • petokset, korruptio ja muu sellainen laiton toiminta, joka liittyy unionin menojen toteuttamiseen tai unionin tulojen ja varojen keräämiseen
 • rikkomiset, jotka liittyvät EU:n sisämarkkinoihin, mm. unionin kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomiset
 • rikkomiset, jotka liittyvät sisämarkkinoihin siltä osin kuin on kyse teoista, joilla rikotaan yhteisöverosääntöjä, tai järjestelyistä, joiden tarkoituksena on saada sovellettavan yhteisöverolainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua
 • rikkomiset, joista seuraa yleiseen etuun kohdistuva uhka tai joista kohdistuu yleiseen etuun vakava haitta, jos siitä seuraa huomattavia riskejä yhteiskunnan hyvinvoinnille
 • rikkomiset, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn

Kuka voi ilmoittaa

Tässä ilmoituskanavassa voi ilmoittaa se, kuka on saanut Pelastakaa Lapsissa tapahtuvaa rikkomista koskevia tietoja työssään tai sen yhteydessä ollessaan seuraavassa asemassa:

 • työ- tai virkasuhteessa
 • itsenäinen ammatinharjoittaja
 • osakkeenomistaja
 • yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja
 • vapaaehtoistyöntekijä tai
 • harjoittelija

Milloin ilmoitus tulee tehdä

Kehotamme ilmoittamaan väärinkäytösepäilystä mahdollisimman pian.

Ilmoittajalla tulee ilmoittamishetkellä olla perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tietoa kuuluu lain soveltamisalaan.

Väärien tietojen tahallaan ilmoittaminen tai julkistaminen on rangaistavaa.

Huomioithan, että tämä ilmoituskanava ei ole normaalia asiakaspalautetta tai sosiaalihuollon palvelusta annettavaa palautetta varten, vaan niitä varten on olemassa erilliset kanavat ja prosessit.

Miten ilmoitus tulee tehdä

Pelastakaa Lapsia koskeva ilmoitus tulee tehdä tätä ilmoituskanavaa käyttäen kirjallisesti. Mikäli tämä kanava ei ole Ilmoittajansuojelulain 8§:n mukaisesti käytettävissä, tulee ilmoitus tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan tai toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Pääset Pelastakaa Lasten ilmoituskanavaan täältä.

Ilmoituskanavan teknisenä ratkaisuna toimii Webropol Whistleblower, joka perustuu Euroopan unionin neuvoston 19.10.2019 hyväksymään Whistleblower-direktiiviin.

Ilmoitusten käsittelyprosessi

 1. Käsittelijät

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Pelastakaa Lapset on nimennyt ilmoituksen käsittelystä vastaavat henkilöt, jotka hoitavat tehtäväänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Lisäksi voidaan nimetä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi tarvittavia asiantuntijoita.

Vain käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin ilmoituskanavamme kautta. Jokaista käsittelijää sitoo salassapitovelvoite, jolla taataan luottamuksellisuus. Ilmoituksen käsittelyn aikana käsittelijät voivat pyytä tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Myös tämä tapahtuu luottamuksellisesti.

 1. Ilmoituksen vastaanottaminen

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti. Ilmoituksen saatuaan käsittelijät päättävät, kuuluuko ilmoitus käsiteltäväksi tässä ilmoituskanavassa.

Ilmoittajalle toimitetaan vastaanottoilmoitus seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoittaja saa tapauskohtaisen tunnuksen, jolla hän saa mahdollisuuden seurata ilmoituksen käsittelyprosessia. Näin tapahtuu myös nimettömien ilmoitusten kohdalla.

Otathan huomioon, että nimettömänä ilmoittaminen voi vaikuttaa ilmoituksen selvittämismahdollisuuksiin. Pelastakaa Lapset pyrkii selvittämään myös nimettömät ilmoitukset ja, vaikka laki ei edellytäkään,  toimittamaan vastaanottoilmoituksen sekä ilmoituksen johdosta tehdyn selvityksen.

 1. Ilmoituksen tutkinta

Kaikki tutkittavaksi otetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Käsittelijät esittävät tarvittaessa jatkokysymyksiä ilmoituskanavan kautta. Muistathan seurata ilmoituksesi käsittelyä tämän ilmoituskanavan seurantasivulla.

Ilmoituksen käsittelystä vastaavan henkilön on annettava ilmoittajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimittamisesta tieto siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

 1. Henkilötietojen käsittely ja tietojen poistaminen

Ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen nimetyt henkilöt. Vastaanotetut ilmoitukset rekisteröidään tähän ilmoitusten hallintajärjestelmään.

Pelastakaa Lapset poistaa ilmoituskanavien kautta tulevat tiedot viiden (5) vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole ilmoittajansuojelulain perusteella välttämätöntä. Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, on poistettava ilman aiheetonta viivytystä.

 1. Salassapito

Joka ilmoittajansuojelulain mukaisia ilmoituksia käsitellessään, ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä avustaessaan tai ilmoittajalle oikeudellista neuvontaa antaessaan on saanut tiedon ilmoittajan tai ilmoituksen kohteen henkilöllisyydestä tai muusta sellaisesta tiedosta, josta henkilöllisyys voidaan päätellä suoraan tai epäsuorasti, on velvollinen pitämään tiedon salassa. Salassa pidettävää tietoa ei saa oikeudettomasti ilmaista ilman sen henkilön nimenomaista suostumusta, jonka suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

Ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö saa edellä säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä antaa tiedon ilmoittajan ja muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyydestä ja henkilöllisyyden suoraan tai epäsuorasti ilmaisevat muut tiedot ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi nimetylle henkilölle, jos tiedon antaminen on välttämätöntä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi. Lisäksi tiedot saa antaa ilmoittajansuojelulain 33§:ssä mainituille viranomaisille, mikäli se on tarpeen esim. rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista varten.

Ilmoituksen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava ilmoittajalle etukäteen hänen henkilöllisyytensä ilmaisemisesta, jollei tällainen tieto vaaranna asiaan liittyvää ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämistä, esitutkintaa tai oikeudenkäyntiä. 

Vastatoimien ja ilmoittamisen estämisen kielto

Ilmoittajan työnantaja tai muu organisaatio, jonka johdon ja valvonnan alaisena, jonka hyväksi ilmoittaja tekee työtä tai johon ilmoittaja on työnsä vuoksi muutoin yhteydessä, ei saa kohdistaa ilmoittajaan tai muuhun ilmoittajansuojelulain 5 §:ssä tarkoitettuun henkilöön vastatoimia rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen vuoksi. Kiellettyä on myös menettely, jonka tarkoituksena on rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen estäminen.

Täytä ilmoitus täällä