Ilmoituskanava

Yleistä

Pelastakaa Lapset haluaa toimintansa olevan moitteetonta, avointa ja vastuullista, kaikkien sen toimintaa koskevien lakien, asetusten, kansainvälisten sopimusten, määräysten ja periaatteiden mukaista. Tämän vuoksi kannustamme kaikkia järjestön työntekijöitä, vapaaehtoisia, alihankkijoita, yhteistyökumppaneita ja kaikkia muilla tavoin Pelastakaa Lasten toiminnassa mukana olevia niin lapsia, nuoria kuin muitakin sidosryhmiä ja tahoja ilmoittamaan Pelastakaa Lasten toiminnassa havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä.

Työyhteisössä asiaa voi ensi vaiheessa aina selvittää asianosaisten kesken ja tarvittaessa esihenkilön avustuksella ja ne ratkeavatkin usein tehokkaasti näin.

Pelastakaa Lasten toiminnasta voi väärinkäytösilmoituksen tehdä myös:

1.yleisessä ilmoituskanavassa

2.työyhteisön sisäisessä ilmoituskanavassa

Lisäksi Pelastakaa Lapsissa noudatetaan

3.Lastensuojelun toimintaperiaatteita sekä

4.sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain 29§:n ilmoitusmenettelyä.

HUOM! Nämä ilmoituskanavat eivät ole normaalia asiakaspalautetta tai sosiaalihuollon palvelusta annettavaa palautetta varten, vaan niille on olemassa erilliset kanavat ja prosessit.

Tämä on Pelastakaa Lasten yleinen ilmoituskanava, jossa voi ilmoittaa:

a) Ilmoittajansuojelulain (L Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022) soveltamisalaan kuuluvia ilmoituksia https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171#Pidm45053757637056

b) muita väärinkäytöksiä ja epäeettistä toimintaa tai niiden epäilyjä.

Yleisestä ilmoituskanavasta

Mistä voi ilmoittaa

a) Ilmoittajansuojelulain 2§:n soveltamisalan mukaisista Pelastakaa Lasten toiminnassa havaituista rikkomuksista:

 • rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen
 • rikkomiset esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden ja tuoteturvallisuudessa tai kuluttajansuojassa.
 • rikkomiset liikenneturvallisuudessa ja ympäristönsuojelussa
 • petokset, korruptio ja muu sellainen laiton toiminta, joka liittyy unionin menojen toteuttamiseen tai unionin tulojen ja varojen keräämiseen
 • rikkomiset, jotka liittyvät EU:n sisämarkkinoihin, mm. unionin kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomiset tai yhteisöverosääntöjen rikkomiset
 • rikkomiset, joista seuraa yleiseen etuun kohdistuva uhka tai joista kohdistuu yleiseen etuun vakava haitta, jos siitä seuraa huomattavia riskejä yhteiskunnan hyvinvoinnille
 • rikkomiset, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn

b) muista Pelastakaa Lasten toimintaa koskevista väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta tai niiden epäilyistä

Kuka voi ilmoittaa

a) Ilmoittajansuojelulain mukaisesti tässä ilmoituskanavassa voi ilmoittaa se, kuka on saanut Pelastakaa Lapsissa tapahtuvaa rikkomista koskevia tietoja työssään tai sen yhteydessä ollessaan seuraavassa asemassa:

 • työ- tai virkasuhteessa
 • itsenäinen ammatinharjoittaja
 • osakkeenomistaja
 • yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja
 • vapaaehtoistyöntekijä tai
 • harjoittelija

b) henkilö, joka havaitsee tai epäilee väärinkäytöstä Pelastakaa Lasten toiminnassa

Milloin ilmoitus tulee tehdä

Kehotamme ilmoittamaan väärinkäytösepäilystä mahdollisimman pian.

Ilmoittajalla tulee ilmoittamishetkellä olla perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa tai että epäily voi olla aiheellinen. Väärien tietojen tahallaan ilmoittaminen tai julkistaminen on rangaistavaa ja se voi johtaa myös kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Huomioithan, että tämä ilmoituskanava ei ole normaalia asiakaspalautetta tai sosiaalihuollon palvelusta annettavaa palautetta varten, vaan niitä varten on olemassa erilliset kanavat ja prosessit.

Miten ilmoitus tulee tehdä

Pelastakaa Lapsia koskeva ilmoitus tulee tehdä tätä yleistä ilmoituskanavaa käyttäen kirjallisesti.

Mikäli ilmoitus tulee muuta kautta, esim. puhelimitse tai sähköpostilla, siirretään nämä ilmoitukset tähän yleiseen ilmoituskanavaan tai kehotetaan ilmoittajaa itseään käyttämään tätä ilmoituskanavaa.

Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että nimettömänä ilmoittaminen voi vaikuttaa ilmoituksen selvittämismahdollisuuksiin.

Mikäli tämä kanava ei ole Ilmoittajansuojelulain 8§:n mukaisesti käytettävissä ja asia kuuluu Ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan, tulee ilmoitus tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan tai toimivaltaiselle viranomaiselle.

Pääset Pelastakaa Lasten ilmoituskanavaan tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/CP/9410F4482B87DC02

Ilmoituskanavan teknisenä ratkaisuna toimii Webropol Whistleblower, joka perustuu Euroopan unionin neuvoston 19.10.2019 hyväksymään Whistleblower-direktiiviin.

Ilmoitusten käsittelyprosessi

1.Käsittelijät

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Pelastakaa Lapset on nimennyt ilmoituksen käsittelystä vastaavat henkilöt, jotka hoitavat tehtäväänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Lisäksi voidaan nimetä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi tarvittavia asiantuntijoita.

Vain käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin ilmoituskanavamme kautta. Jokaista käsittelijää sitoo salassapitovelvoite, jolla taataan luottamuksellisuus. Ilmoituksen käsittelyn aikana käsittelijät voivat pyytää tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Myös tämä tapahtuu luottamuksellisesti.

2. Ilmoituksen vastaanottaminen

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti. Ilmoituksen saatuaan käsittelijät päättävät, kuuluuko ilmoitus käsiteltäväksi tässä yleisessä ilmoituskanavassa, työyhteisön sisäisessä ilmoituskanavassa, kuuluuko se Ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan, onko kyseessä lastensuojelun toimintaperiaatteiden mukainen tapaus tai sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain mukainen ilmoitus.

Ilmoittajalle toimitetaan vastaanottoilmoitus seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoittaja saa tapauskohtaisen tunnuksen, jolla hän saa mahdollisuuden seurata ilmoituksensa käsittelyprosessia. Näin tapahtuu myös nimettömien ilmoitusten kohdalla.

Nimettömänä ilmoittaminen voi vaikuttaa ilmoituksen selvittämismahdollisuuksiin. Pelastakaa Lapset pyrkii selvittämään myös nimettömät ilmoitukset ja vaikka laki ei edellytäkään, toimittamaan vastaanottoilmoituksen sekä ilmoituksen johdosta tehdyn selvityksen.

3. Ilmoituksen tutkinta

Kaikki tutkittavaksi otetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Käsittelijät esittävät tarvittaessa jatkokysymyksiä ilmoituskanavan kautta. Ilmoittajan on oma-aloitteisesti seurattava ilmoituksensa käsittelyä ilmoituskanavan seurantasivulla. 

Ilmoituksen käsittelystä vastaavan henkilön on annettava ilmoittajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimittamisesta tieto siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

4.Henkilötietojen käsittely ja tietojen poistaminen

Ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen nimetyt henkilöt. Vastaanotetut ilmoitukset on merkittävä ilmoitusten hallintajärjestelmään tai muulla tavalla rekisteröitävä.

Pelastakaa Lapset poistaa ilmoituskanavien kautta tulevat tiedot viiden (5) vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole ilmoittajansuojelulain tai muun lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen perusteella välttämätöntä. Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, on poistettava ilman aiheetonta viivytystä.

5. Salassapito

Joka ilmoittajansuojelulain mukaisia ja muita ilmoituksia käsitellessään, ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä avustaessaan tai ilmoittajalle oikeudellista neuvontaa antaessaan on saanut tiedon ilmoittajan tai ilmoituksen kohteen henkilöllisyydestä tai muusta sellaisesta tiedosta, josta henkilöllisyys voidaan päätellä suoraan tai epäsuorasti, on velvollinen pitämään tiedon salassa. Salassa pidettävää tietoa ei saa oikeudettomasti ilmaista ilman sen henkilön nimenomaista suostumusta, jonka suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

Ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö saa edellä kuvatun salassapitovelvollisuuden estämättä antaa tiedon ilmoittajan ja muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyydestä ja henkilöllisyyden suoraan tai epäsuorasti ilmaisevat muut tiedot ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi nimetylle henkilölle, jos tiedon antaminen on välttämätöntä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi. Lisäksi tiedot saa antaa ilmoittajansuojelulain 33§:ssä mainituille viranomaisille, mikäli se on tarpeen esim. rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista varten.

Ilmoituksen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava ilmoittajalle etukäteen hänen henkilöllisyytensä ilmaisemisesta, jollei tällainen tieto vaaranna asiaan liittyvää ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämistä, esitutkintaa tai oikeudenkäyntiä. 

Vastatoimien ja ilmoittamisen estämisen kielto

a) Ilmoittajansuojelulain soveltamisala

Ilmoittajan työnantaja tai muu organisaatio, jonka johdon ja valvonnan alaisena, jonka hyväksi ilmoittaja tekee työtä tai johon ilmoittaja on työnsä vuoksi muutoin yhteydessä, ei saa kohdistaa ilmoittajaan tai muuhun ilmoittajansuojelulain 5 §:ssä tarkoitettuun henkilöön vastatoimia rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen vuoksi. Kiellettyä on myös menettely, jonka tarkoituksena on rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen estäminen.

b) Muu väärinkäytösilmoitus

Ilmoittajaan ei saa kohdistaa perustellun ilmoituksen vuoksi vastatoimia ja häntä on suojeltava huonolta kohtelulta ja muulta vahingonteolta eikä ilmoittajaa saa estää tekemästä ilmoitusta.

Täytä ilmoitus täällä