Lapsen oikeuksien sopimus luo vahvan pohjan jokaisen lapsen oikeuteen ilmaista vapaasti omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on myös otettava huomioon iän ja kehitystason mukaisesti. Lapselle on lisäksi annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa toimissa. (12 artikla).  

Lapsen etu (3 artikla) ja oikeus tulla kuulluksi ovat toisiinsa kietoutuneita: lapsen etua arvioitaessa on kunnioitettava lapsen oikeutta vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa ja saada nämä näkemykset otetuksi asianmukaisesti huomioon. (Yleiskommentti nro 14).  

Jotta nämä lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla, tarvitsemme tietoa, asennetta ja tapoja toimia lasten kanssa. Pelastakaa Lasten kehittämistyössä olemme ottaneet lapset kumppaneiksi ja antaneet heidän opettaa meitä aikuisia ymmärtämään lasten ajatuksia, toiveita ja tarpeita. Erityisesti olemme halunneet kuulla pienempien, alle 12 -vuotiaiden lasten ajatuksia. Lapsilta opittua –sivustolle kokoamme näitä oppeja.  

Lasten osallisuuden laadukkuutta ohjaavat seuraavat yhdeksän periaatetta, jotka Lapsen oikeuksien komitea on laatinut yhdessä järjestöjen kanssa [1]. 

Kaikkien toimintojen, joihin lapsia osallistuu, on oltava:

1.avoimia ja informatiivisia: lapsille pitää antaa ymmärrettävää tietoa heidän oikeudestaan ilmaista näkemyksiään ja saada ne otetuksi huomioon.

2.vapaaehtoisia: lapsia ei saa pakottaa ilmaisemaan näkemyksiään vastoin tahtoaan.

3. kunnioittavia: lasten näkemyksiin on suhtauduttava arvostavasti.

4. merkityksellisiä: keskustelunaiheilla on oltava merkitystä heidän elämässään, ja lasten on päästävä hyödyntämään tietojaan, taitojaan ja kykyjään.

5. lapsille sopivia: ympäristöt ja työskentelytavat pitäisi mukauttaa lasten valmiuksia ja kiinnostusta vastaaviksi.

6. kaikille avoimia: kaikille on tarjottava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia on erityisesti rohkaistava.

7. koulutukseen perustuvia: vetäjien toiminnan tulee olla osaavaa ja luotettavaa.

8. turvallisia ja riskit huomioivia: lasten suojelu on aina etusijalla, sillä osallisuuteen saattaa myös liittyä riskejä.

9. vastuullisia: lapsille on kerrottava, miten heidän näkemyksiään on tulkittu ja käytetty.

[1] Yleiskommentti 12: lapsen oikeus tulla kuulluksi