Lasten tulee voida olla aktiivisia yhteiskuntansa jäseniä ja heillä on oikeus olla osallisina kaikissa heitä koskevissa asioissa.  Lasten osallisuuden lisääminen Pelastakaa Lasten omassa toiminnassa on yksi keskeisiä tavoitteitamme kuluvalla strategiakaudella. Tavoitteenamme on luoda niin kotimaan työssä kuin kansainvälisissä ohjelmissa toimintaympäristöjä, joissa lapsella on mahdollisuus osallistua häntä koskeviin asioihin hänelle itselleen merkityksellisellä tavalla. Lapsella on oikeus saada tietoa, muodostaa ja ilmaista näkemyksensä, jotka tulee myös ottaa huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Osallisuus ei saisi olla vain sitä, että ”aikuinen kyselee lapselta”, vaan ennen kaikkea aktiivista kuuntelua ja sen kautta lapsen maailman näkyväksi tekemistä. Se on siis prosessi eikä kertatapahtuma.

Lasten osallisuuden laadukkuutta ohjaavat seuraavat yhdeksän periaatetta, jotka Lapsen oikeuksien komitea on laatinut yhdessä järjestöjen kanssa [1].

Kaikkien toimintojen, joihin lapsia osallistuu, on oltava:

1.avoimia ja informatiivisia: lapsille pitää antaa ymmärrettävää tietoa heidän oikeudestaan ilmaista näkemyksiään ja saada ne otetuksi huomioon.

2.vapaaehtoisia: lapsia ei saa pakottaa ilmaisemaan näkemyksiään vastoin tahtoaan.

3. kunnioittavia: lasten näkemyksiin on suhtauduttava arvostavasti.

4. merkityksellisiä: keskustelunaiheilla on oltava merkitystä heidän elämässään, ja lasten on päästävä hyödyntämään tietojaan, taitojaan ja kykyjään.

5. lapsille sopivia: ympäristöt ja työskentelytavat pitäisi mukauttaa lasten valmiuksia ja kiinnostusta vastaaviksi.

6. kaikille avoimia: kaikille on tarjottava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia on erityisesti rohkaistava.

7. koulutukseen perustuvia: vetäjien toiminnan tulee olla osaavaa ja luotettavaa.

8. turvallisia ja riskit huomioivia: lasten suojelu on aina etusijalla, sillä osallisuuteen saattaa myös liittyä riskejä.

9. vastuullisia: lapsille on kerrottava, miten heidän näkemyksiään on tulkittu ja käytetty.

Lapset ovat oman elämänsä asiantuntijoita.

[1] Yleiskommentti 12: lapsen oikeus tulla kuulluksi ; sivu 28