RadicalWeb-hanke

RadicalWeb-hankkeessa ehkäistään lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa RadicalWeb-hankkeessa (2018–2023) koulutetaan valtakunnallisesti nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, eritoten nuorisotyöntekijöitä, väkivaltaisen radikalisoitumisen teemoista. Koulutukset keskittyvät ilmiön tunnistamiseen ja puuttumiseen: Tavoite on vahvistaa nuorisotyön kapasiteettia ja valmiuksia ennaltaehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä.

Hankkeessa myös tuotetaan tietoa ja analysoidaan radikalisoitumisilmiötä empiirisen aineiston pohjalta tehtävillä selvitystöillä. Selvitykset keskittyvät etenkin verkkoympäristöissä esiintyvään väkivaltaiseen ekstremismiin ja sen erilaisiin ilmenemismuotoihin, koska verkolla on ekstremistisen ajattelun ja -toiminnan leviämisen kannalta olennainen rooli. Jo julkaistuissa selvitystöissä on tarkasteltu mm.

RadicalWeb on osa tämänhetkistä kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (2019–2023). Ohjelma on sisäministeriön asettama, ja sen ohjaamisesta ja koordinoinnista vastaa kansallinen yhteistyöryhmä, jonka jäseninä myös Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat toimivat. Asiantuntijat toimivat myös aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, ja RadicalWeb-hanke onkin valittu yhdeksi EU:n Radicalisation Awareness Networkin (RAN) inspiroivista käytännöistä.

Fokus nuorisotyössä

Hankkeessa keskitytään etenkin nuorisotyön kapasiteetin vahvistamiseen, sillä nuorisotyöllä ja nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ennaltaehkäistä nuorten väkivaltaista radikalisoitumista ja puuttua siihen jo varhaisessa vaiheessa. Nuorisotyöllä voidaan esimerkiksi tukea nuoria haastavissa tilanteissa, vahvistaa nuorten medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua, tarjota turvallisia tiloja keskustelulle ja siten antaa nuorille eväitä yhteiskuntaan osallistumisen tueksi. Lisäksi on tärkeää, että nuorisotyöntekijöillä on osaamista ja välineitä tunnistaa nuoren väkivaltainen radikalisoituminen ja puuttua siihen heti kun heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista. RadicalWeb-hankkeen koulutukset ja työpajat vastaavatkin juuri näihin tarpeisiin. Kasvokkaisten koulutustilaisuuksien ja syventävien työpajojen lisäksi hankkeessa on tuotettu ammattilaisten toiveesta myös verkkokoulutus. Verkkokoulutukseen voi ilmoittautua täällä.

Verkko tuo vihayhteisöt yhteen

Verkolla on väkivaltaisten ideologioiden leviämisen kannalta olennainen rooli. On tutkimuksellista näyttöä, että verkko tarjoaa enemmän mahdollisuuksia radikalisoitua ja toimii kaikukammiona, jossa omille, väkivaltaisillekin ajatuksille saa helposti vastakaikua. Nuoret itse pitävät sosiaalista mediaa ja keskustelufoorumeita aikaisempaa merkittävämpinä poliittisen vaikuttamisen välineinä ja moni kokee myös itse vaikuttavansa osallistumalla nettikeskusteluihin (Nuorisobarometri, 2018). Nykyajan kommunikaatiovälineenä verkko lisäksi mahdollistaa ensimmäiset yhteydenotot ja muunkin yhteydenpidon radikaaliin liikkeeseen tai viharetoriikkaa yhdessä rakentavaan verkkoyhteisöön. Kaikki ääriliikkeet kohdistavatkin propagandaansa lapsiin ja nuoriin yhä enemmän ja enemmän verkossa. Tämän vuoksi myös Radicalweb-hankkeessa tarkastellaan verkon ja sosiaalisen median roolia väkivaltaisten ekstremististen ideologioiden ja liikehdinnän suhteen.

Jos sinulla on kysyttävää hankkeesta, koulutuksista tai julkaisuista, voit olla yhteydessä osoitteeseen radicalweb@pelastakaalapset.fi


Mitä on väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi?

Väkivaltainen ekstremismi on ajattelu- ja toimintatapa, joka vastustaa demokraattisen yhteiskunnan perusarvoja kuten yhdenvertaisuutta, moninaisuutta, ihmisoikeuksia, ja oikeusvaltion periaatteita. Se on luonteeltaan mustavalkoista ja joustamatonta ja sen ytimessä on kahtiajakoinen maailmankatsomus, johon liittyy jyrkkiä käsityksiä oikeasta ja väärästä, sekä meistä ja muista. 

Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, jonka aikana ihmisen arvot, asenteet ja maailmankatsomus kärjistyvät, ja joka voi johtaa väkivaltaisiin tekoihin.


RADICALWEB-VERKKOKOULUTUS


Ladattavat materiaalit

Nuorisotyöntekijöiden silmin: Ekstremismi ja vihapuhe Suomessa (pdf)

Nuoret ääriliikkeiden rekrytoinnin kohteena (pdf)

Youth as a target for extremist recruitment (pdf)

Väkivaltainen ääriajattelu verkossa (pdf)

Violent extremism online (pdf)