Aikuis-hahmon ja lapsi-hahmon kohtaaminen jonkin tärkeän kysymyksen äärellä, piirroskuva

Väkivaltaisesta radikalisoitumisesta voi ja pitää puhua 

Vuonna 2022 julkaisemamme selvityksen mukaan noin puolet nuorisotyöntekijöistä oli kohdannut merkkejä väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ekstremismistä. Esimerkiksi väkivallan ihannointi ja sen normalisoituminen, vihapuhe naisia ja vähemmistöjä kohtaan sekä empatiakyvyn heikkeneminen nousivat nuoristyön ammattilaisten puheessa huolenaiheiksi. Myös paljon mediassa näkynyt jengirikollisuuden uhka on ollut toistuva puheenaihe nuorisotyöntekijöiden keskuudessa. 

Kuluneena vuonna olemme osana väkivaltaisen ekstremismin vastaisen työn Resilienssi-hanketta kouluttaneet sadoittain nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja järjestäneet nuorille väkivaltaista radikalisoitumista käsitteleviä työpajoja yhteistyössä kunnallisten nuorisotoimien kanssa. Nämä kohtaamiset ovat vahvistaneet aiemman selvityksen havaintoja, ja lisänneet ymmärrystämme siitä, miten väkivaltainen ekstremismi ja siihen liittyvät ilmiöt tällä hetkellä näyttäytyvät nuorten elämässä. 

Radikalisoitumisesta puhuakseen ei tarvitse olla alan asiantuntija 

Vihapuheen tunnistaminen ja siihen puuttuminen on nuorten kanssa toimiville ammattilaisille luontevaa, mutta haastavammaksi koetaan väkivaltaisen radikalisaation merkkien tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Yleinen kokemus on se, että ammattilaisella itsellään ei ole tarvittavaa tietoa ilmiöstä ja sen erityispiirteistä ottaakseen asiaa esille työyhteisössään tai nuorten kanssa.  

Koulutustemme palautteiden perusteella olemme pystyneet merkittävästi lisäämään nuorisotyöntekijöiden tietoa ilmiöstä, ja se on vahvistanut ajatusta siitä, että myös väkivaltaisesta radikalisoitumisesta voi puhua. Lisäksi olemme pyrkineet vahvistamaan ajatusta siitä, että kenenkään ei tarvitsekaan olla asiantuntija, vaan avainasemassa ovat nuorten kohtaaminen ja kiinnostus. Vastakkainasettelu ja nuorten tunteiden kieltäminen toimii harvoin. 

Nuoren ennakkoluuloton kohtaaminen on tärkeää 

Nuoret, joita olemme kohdanneet ovat pääsääntöisesti olleet kiinnostuneita radikalisoitumisen ilmiöstä ja osallistuneet työpajoihin aktiivisesti. He ovat myös jakaneet omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan kansamme.  

Nuorten elämässä altistavia tekijöitä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle ovat heidän mukaansa esimerkiksi kiusaamiskokemukset, yksinäisyys, huonot perhesuhteet sekä ryhmäpaineen vaikutukset. Myös harrastusten ja mielekkään vapaa-ajan tekemisen puute on noussut esiin.

Nämä nuorten esiin tuomat tekijät saattavat altistaa myös muille negatiivisille asioille nuorten elämässä ja niihin puuttuminen lisää yleisestikin nuorten hyvinvointia ja pärjäämistä. Lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn lisäksi on tärkeää, että myös perheille on tarjolla riittävästi tukea ja jokaisella nuorella olisi mahdollisuus harrastaa.  

Nuorten mielestä tunnetaitojen kehittämiseen, nuorten osallisuuteen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin tulisi panostaa. Myös kotouttamistyöhön ja mielenterveyspalveluihin toivotaan yhteiskunnan panostusta. Nämä asiat koetaan suojaavina ja nuorta tukevina toimina.

Nuoret ovat myös tuoneet esille, että jokaisella aikuisella on suuri vastuu siinä, kuinka he kohtaavat nuoria. Jokainen nuori tulisi kohdata tasavertaisesti, yksilönä sekä ilman leimaamista. 

Toiveena jatkaa nuorten kuulemista ja osallisuuden vahvistamista 

Keskustelut nuorten kanssa toimivien ammattilaisten sekä nuorten itsensä kanssa ovat olleet meille antoisia ja toivomme, että pystymme jatkamaan työtämme nuorten parissa jatkossakin. Toistaiseksi koulutuksemme ja työpajamme on järjestetty nuorisotoimien kautta, mutta toivoisimme voivamme jalkautua vielä enemmän koulumaailmaan, jonka kautta pystyisimme tavoittamaan vieläkin suuremman joukon nuoria.

Myös nuorisoalan opiskelijoiden kohtaaminen olisi arvokasta, sillä heillä voi olla uusia ideoita nuorisoalan kehittämiseen sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn. 

Kirjoittaja: Matti Mikkonen

Matti Mikkonen (yhteisöpedagogi, YAMK) toimii ekstremismin ennalta ehkäisyn asiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:ssä. Matin erikoisosaamiseen kuuluu nuoret, osallisuus ja kohtaava työ. 


Tämä kirjoitus on osa Pelastakaa Lasten ekstremismin ennaltaehkäisytyön asiantuntijablogien sarjaa. Asiantuntijablogin tarkoituksena on nostaa esille ajankohtaisia asioita liittyen nuorten väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin, sekä niihin liittyviin lieveilmiöihin. Kirjoittajina toimivat Pelastakaa Lasten asiantuntijat sekä vierailevat alan asiantuntijat, nuorisotyöntekijät ja nuoret.