Nuorten työpajat ja RadEscape -pakopeli

Pelastakaa Lasten 13-19-vuotiaille nuorille suunnatuissa työpajoissa väkivaltaista ekstremismiä ja siihen läheisesti liittyviä teemoja, kuten vihapuhetta ja sosiaalisen median väkivaltavideoita, käsitellään pedagogisen pakopelin avulla.

Mikä RadEscape?

RadEscape on oppimistarkoitukseen kehitetty väkivaltaista radikalisoitumista havainnollistava pakopeli. RadEscapessa käsitellään väkivaltaisen ajatusmaailman syntymekanismeja sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmista, ja pohditaan mitä kukin meistä voi tehdä ehkäistäkseen vihamielisten ajattelumallien leviämistä.

RadEscape vahvistaa demokratiataitoja kannustamalla kriittiseen ajatteluun ja itsereflektioon. Pelin kantava teema on nuorten osallisuus ja oma toimijuus: se kannustaa nuoria puuttumaan havaitsemiinsa yhteiskunnallisiin ongelmakohtiin rakentavasti ja siten edistämään aktiivisesti yhteiskuntarauhan toteutumista.

RadEscape on kehitetty yhteistyössä pelipedagogiikan ja ekstremismin ennaltaehkäisyn asiantuntijoiden kanssa. Pelin kehittämisen on mahdollistanut Oikeusministeriö.

Miksi puhua nuorten kanssa ekstremismistä?

Tutkimusten mukaan nuoret kokevat oppivansa yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja huonosti ja yhä useampi nuori kokee väkivallan aiempaa tehokkaammaksi vaikuttamisen keinoksi. Myös nuorisotyön ammattilaiset ovat havainneet väkivaltakulttuurin muutoksia nuorten maailmassa – miltei joka toinen nuorten parissa työskentelevä ammattilainen on kohdannut nuoren, jonka ajattelumaailma sisältää väkivaltaisia piirteitä.

Vihamielisten asenteiden ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä tärkeää on vahvistaa nuorten resilienssiä suhteessa väkivaltaisiin ja haitallisiin ideologioihin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kriittisen ajattelun, medialukutaidon, tunnetaitojen sekä itsesäätelykyvyn vahvistamista.

Nuorten resilienssiä vahvistamalla tuemme heidän kasvuaan ja kehitystään kohti reflektoivia ja demokratiataitoisia yhteiskunnan jäseniä.


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ekstremismiä ennaltaehkäisevä työ