Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyn vastausaineiston tietosuojaseloste

Laadittu: 2.5.2023
Viimeksi päivitetty: 25.3.2024 

Lapsen ääni -kysely on Pelastakaa Lapset ry:n vuosittain toteuttama vapaaehtoinen ja nimetön verkkokysely 12-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. 

Kyselyn kysymykset painottuvat lasten ja nuorten omiin kokemuksiin hyvinvoinnistaan ja perheensä taloudellisesta tilanteesta. Lasten ja nuorten kertomien kokemuksien kautta saadaan arvokasta tietoa lasten ja nuorten arjesta ja heidän mielipiteensä pääsee esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lapsen ääni -kyselyn avulla tuetaan lapsen oikeutta mielipiteen ilmaisuun ja osallisuuteen (YK lapsen oikeuksien sopimus). 

Kyselyyn vastaaminen on täysin nimetöntä ja vapaaehtoista. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia ja vastaamisen voi keskeyttää milloin vain. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.  Vastaaminen ei vaikuta vastaajan elämäntilanteeseen tai hänen käyttämiinsä palveluihin.  

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Pelastakaa Lapset ry:n viestinnässä (tiedotteissa, sosiaalisen median kanavissa), varainhankinnassa ja vaikuttamistyössä. Kyselyn anonymisoitua aineistoa voidaan hyödyntää mahdollisten erikseen tehtävien tutkimusten aineistona.

Kyselyn tuloksista julkaistaan raportti ja siitä tiedotetaan Pelastakaa Lapset ry:n nettisivuilla. Myös lapsille ja nuorille tiedotetaan kyselyn tuloksista.

1. Kyselyn toteuttaja 

Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)
Osoite: PL 95, 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Puhelin: 010 843 5000 

2. Kyselyn yhteyshenkilö 

Pelastakaa Lapset ry
Aino Sarkia, erityisasiantuntija
aino.sarkia(at)pelastakaalapset.fi
puh: 050 575 0289

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste  

Vastaaja hyväksyy tietojensa käsittelyn vastaamalla kyselyyn.  

4. Tietojen käyttötarkoitus 

Lapsen ääni -kyselyn tarkoitus on selvittää ja tuoda esille lasten arjen kokemustietoa. Kyselyn tuloksia viedään tiedoksi päätöksentekijöille heidän työnsä tueksi. Kyselyssä lapsia ja nuoria pyydetään vastaamaan heidän omien näkemystensä ja kokemustensa pohjalta kysymyksiin, jotka käsittelevät heidän subjektiivista kokemustaan hyvinvoinnista ja perheensä taloudellisesta tilanteesta. Kyseessä on nimettömästi internetkyselynä toteutettava selvitys. 

5. Käsiteltävät tiedot  

a. Vastaajan ikä, sukupuoli, äidinkieli, kouluaste, vähemmistöasema, sairauden/vamman olemassaolo, asuinmaakunta, asuinpaikan koko, perheen koko ja muoto, subjektiivinen näkemys kotitalouden toimeentulosta ja toimeentulon lähteistä. Näitä aiheita käsitteleviin kysymyksiin on vastattava kyselyssä, mutta vastausvaihtoehdoissa on myös mahdollista valikoida kohta ”En halua vastata.” 

b.  Lisäksi aineistoon tallennetaan tutkittavan näkemyksiä koskien hänen hyvinvointiaan, elämäntilannettaan, sosiaalisia suhteitaan, palvelujen käyttöä sekä osallisuuden mahdollisuuksia. 

6. Kyselyn vastausaineiston tietolähteet 

Aineistoon tallennettavat tiedot saadaan vastaajilta itseltään. 

7. Tietojen suojaaminen ja tietoturva 

Aineisto kerätään Webropol-sovelluksen kyselytyökalun avulla internetkyselynä hyödyntäen ohjelman analyysitoimintoja. Aineiston sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät aineiston tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Aineistosta ei säilytetä manuaalista aineistoa ja analyysivaiheessa hyödynnetty manuaalinen aineisto tuhotaan analyysin päättyessä. 

Vastausaineistoa käyttävät ainoastaan ne Pelastakaa Lasten työntekijät, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Pelastakaa Lasten organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on aineistoon henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Mikäli tietoja luovutetaan tutkimusyhteistyön puitteissa, edellytetään yhteistyökumppanilta tietoturvallista tietojen käsittelyä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

9. Tietojen säilytysaika 

Tutkimusaineisto säilytetään pysyvästi ilman tunnistetietoja.  

10. Vastaajan oikeudet  

Vastaukset kyselyyn annetaan anonyyminä, jolloin vastausten jäljittäminen yksittäisen vastaajan vastauksiin ei ole mahdollista vastausten tallentamisen jälkeen. Näin ollen myöskään vastaajan oikeuksien käyttäminen ei sovellu tähän aineistoon. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä. 

12. Lisätietoja tietojen suojauksen periaatteista 

Kyselyn vastausaineisto ei sisällä suoria tunnistetietoja. Aineistosta poistetaan analyysivaiheessa siellä mahdollisesti esiintyvät tunnistettavat tiedot (esim. paikannimet jne.). Lopulliseen aineistoon jäävät vastaajan itse antamat tiedot anonymisoituna. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa lopullisesta aineistosta eikä selvityksen tulosraportoinnista.  

13. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Kyselyn vastaaja voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Pelastakaa Lapset ry
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki 

14. Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.