Miten keskustella nuorten kanssa seksuaaliväkivallasta? Videoita ja ohjeita ammattilaiselle

Nuoret saattavat kokea somessa seksuaaliväkivaltaa, kuten aikuisen lähettämiä seksuaalissävytteisiä pyyntöjä, viestejä ja kuvia. Tietääkö nuori, että aikuinen toimii väärin lähettäessään tällaisen viestin? Tunnistaisiko nuori, että myös ikätoveri voi syyllistyä rikokseen, esimerkiksi kieltäytyessään poistamasta puhelimeltaan suostumuksella jaettua alastonkuvaa?

Kertoisiko nuori tapahtuneesta turvalliselle aikuiselle, kuten vanhemmalle, opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai nuorisotyöntekijälle? Pelastakaa Lasten tekemän Grooming lasten silmin -selvityksen mukaan moni lapsi ja nuori ei kertoisi kokemastaan seksuaaliväkivallasta aikuiselle.

Tälle sivulle on koottu Pelastakaa Lasten Nettivihjeen tuottamat 6 videota lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta: sen tunnistamisesta, ennaltaehkäisemisestä, ilmoittamisesta ja tuen hakemisesta. Videot on tehty yhteistyössä nuorten kanssa. Jokaisen videon jälkeen on lisätietoa ja vinkkejä keskusteluun nuorten kanssa.

Näin hyödynnät sivun sisältöä työssäsi nuorten kanssa

 1. Katso videot ensin itse. Perehdy tarvittaessa lisämateriaaliin ja etsi lisätietoa (ks. sivun lopussa olevat materiaalit). Reflektoi, millaisia tunteita ja ajatuksia sinussa herää. 
 2. Ennen videoiden näyttämistä nuorille ohjeista nuoria kenelle he voivat kertoa, jos videot ja niiden jälkeen käydyt keskustelut herättävät vaikeita tunteita tai tarvetta keskustella aiemmista kokemuksista. Kerro esimerkiksi, miten koulun terveydenhoitaja tai kuraattori on tavattavissa, jos nuori haluaa jutella. Ryhmätilanteen sijaan näitä ajatuksia on hyvä purkaa kahden kesken aikuisen kanssa. 
 3. Katso videot yhdessä nuorten kanssa ja keskustelkaa videoiden herättämistä ajatuksista yleisellä tasolla. Kaikki eivät välttämättä halua jakaa omia ajatuksiaan muille, anna näille nuorille mahdollisuus pohtia aihetta itsenäisesti ja esimerkiksi kirjoittaa omat ajatuksensa ja vastauksensa ylös. 
 4. Videoiden alta löydät apukysymyksiä keskustelun herättämiseen sekä tietovisatyylisiä väittämiä, joihin nuoret voivat ensin vastata joko OIKEIN tai VÄÄRIN, ja niiden jälkeen tulevat oikeat vastaukset. Voitte halutessanne merkata vastaukset ylös ja katsoa lopuksi, kuka sai eniten oikeita vastauksia. 
 5. Voitte käydä läpi kaikki kuusi videota tai vain osan niistä. Ensimmäinen video toimii johdatuksena aiheeseen. 
 6. Aiheen käsittelyn jälkeen on hyvä varata aikaa rennommalle keskustelulle ja rauhoittumiselle, ennen kuin nuoret siirtyvät muihin tehtäviin/muualle. Voitte esimerkiksi pohtia, millainen on hyvä ihmissuhde tai millaiset asiat tuovat nuorille hyvää oloa, kun nuorella on hankalia hetkiä.

Video 1. Ylimääräinen uutislähetys

Videolla kerrotaan, mitä seksuaaliväkivalta, seksuaalinen häirintä, grooming ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava materiaali tarkoittavat.

Katso video 1 ruotsiksi
Katso video 1 englanniksi
Katso video 1 pohjoissaameksi

Suomen rikoslaissa on erilaisia rikosnimikkeitä lapsiin kohdistuville seksuaalirikoksille. Seksuaalirikoksista säädetään rikoslain luvussa 20. Ammattilaisen ei tarvitse tietää, missä tilanteissa on kyse mistäkin rikoksesta, mutta on tärkeää ymmärtää, millaisissa tapauksissa voi olla kyse rikoksesta. Mikäli ammattilainen epäilee, että lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan kohteeksi, hänellä on ilmoitusvelvollisuus sekä poliisille että lastensuojeluviranomaiselle. 

Suomessa on säädetty suojaikärajat, joiden tarkoitus on suojella lapsia ja nuoria heihin kohdistuvalta seksuaaliväkivallalta. Suojaikärajaa nuorempien lasten ei katsota olevan vielä riittävän kypsiä antamaan suostumustaan seksuaalisiin tekoihin. Sekä ammattilaisen että nuoren on tärkeää tietää suojaikärajat, koska näin pystytään paremmin tunnistamaan teot, joissa nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukataan. Suomessa on kaksi suojaikärajaa: 

 1. 16 vuotta: Lasta tai nuorta olennaisesti iältään sekä henkiseltä että ruumiilliselta kypsyydeltään vanhempi henkilö ei saa kohdistaa seksuaalisia tekoja alle 16-vuotiaaseen lapseen tai nuoreen.   
 2. 18 vuotta: Tulee kyseeseen silloin, kun aikuinen on nuoreen valta-asemassa oleva henkilö, esim. oma vanhempi, valmentaja tai opettaja. 

Kuva- ja videomateriaalin osalta kaikki materiaali, jossa on alle 18-vuotias lapsi ja seksuaalista toimintaa, on laitonta. Toinen nuori tai aikuinen voi syyllistyä esim. lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittämiseen (19 §) tai hallussapitoon (21 §). Lisäksi jos tarjoaa tai yrittää tarjota palkkiota alle 18-vuotiaalle seksuaalisesta teosta, voi syyllistyä korvauksen tarjoamiseen nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta (9 §).

Kysymyksiä nuorille

 • Mitä muita sanoja nuori voisi käyttää näistä teoista? 
 • Millaiset termit ovat mielestäsi epäselviä? 

TEHTÄVÄ: Oikein vai väärin? 

 • Seksuaaliväkivaltaan kuuluu aina jonkinlaista koskettelua.
  VÄÄRIN: Seksuaaliväkivalta voi sisältää koskettelua, mutta ei aina. Seksuaaliväkivaltaa voi olla myös se, että painostaa toisen katsomaan pornoa, kertoo toiselle seksuaalisia asioita, joita toinen ei halua kuulla tai vaikka se, että tirkistelee toisia, kun he ovat alasti. 
 • Seksuaaliväkivalta voi kohdistua poikiin.
  OIKEIN: Kuka tahansa voi joutua seksuaaliväkivallan kohteeksi. 
 • Alastonkuvien jakaminen kuuluu seurustelusuhteeseen.
  VÄÄRIN
  : Jokainen saa aina itse päättää, haluaako jakaa itsestään alastonkuvia tai haluaako nähdä toisen alastonkuvia. Ketään ei saa painostaa tekemään mitään, mitä ei itse halua tehdä. Joidenkin suhteisiin alastonkuvien jakaminen kuuluu, mutta toisten suhteisiin taas ei. Jos haluaa lähettää alastonkuvia toiselle, siitä pitää aina yhdessä sopia. Molemmat tavat olla suhteessa ovat yhtä hyviä.

Lisätietoa

Asiantuntijavideoita Suomen Delfins ry:n materiaalipankista.

Pesäpuu ry:n Tosi laaja asia -video: 15–17-vuotiaiden nuorten puheenvuoro lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta.


Video 2. Myös toinen nuori voi tehdä seksuaaliväkivaltaa

Video käsittelee nuorten keskinäistä suostumuksellista seksuaalissävytteisten kuvien vaihtelemista, ja sitä, että toinen nuori voi kuitenkin syyllistyä seksuaalirikokseen, jos suostumusta ei ole.

Katso video 2 ruotsiksi
Katso video 2 englanniksi
Katso video 2 pohjoissaameksi

Monet nuoret vaihtelevat keskenään seksuaalissävytteisiä kuvia. Se on laillista ja hyväksyttävää, jos kuvien lähettelyyn on molempien osapuolten suostumus. Rikoslaissa on rajoitussäännös, millä tarkoitetaan sitä, että suurin piirtein saman ikäiset nuoret voivat tehdä keskenään seksuaalisia tekoja, jos niihin on molempien suostumus.  

Rikoslaki, luku 20, 17 §: Rajoitussäännös: “Lapsenraiskauksena, seksuaalisena kajoamisena lapseen tai lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä kypsyydessä ei ole suurta eroa.” 

Toinen nuori voi kuitenkin syyllistyä seksuaalirikokseen, jos suostumusta ei ole. Suomessa rikosvastuun ikäraja on 15 vuotta, eli tämän ikäinen nuori voi joutua vastaamaan teoistaan esimerkiksi oikeudessa. 15 vuotta nuorempikin lapsi voi olla vahingonkorvausvastuullinen. 

Jos nuori levittää toisen nuoren alastonkuvia, hän ei välttämättä ymmärrä syyllistyvänsä rikokseen. Tästä syystä on tärkeää käydä läpi nuorten kanssa, mitä tarkoittaa suostumus ja milloin suostumusta ei ole. Molemminpuolinen suostumus on oltava kaikkeen seksuaaliseen toimintaan ja kaikilla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus, eli ilmoittaa, ettei halua enää jatkaa toimintaa tai kuten videossa, pyytää poistamaan jaetut kuvat. Mikäli suostumuksen mukaisesti ei toimita, voi syyllistyä rikokseen. Nuorten on tärkeää oppia kysymään, mitä toinen haluaa sekä kertomaan itsenäisesti mitä itse haluaa tai mikä tuntuu kivalta ja hyvältä. Kertaalleen annettu suostumus ei riitä – se on kysyttävä joka kerta uudestaan.

Kysymyksiä nuorille

 • Miksi ajattelet, että Aale lähetti Ruun kuvan kavereilleen? 
 • Mitä ajattelet Issen ja Papun toiminnasta? 
 • Kuka voisi olla sinulle turvallinen aikuinen, jolle voisit kertoa, jos sinun tai kaverisi kuvaa levitetään? 

TEHTÄVÄ: Oikein vai väärin? 

 • Ruu aiheutti itse sen, että kuva leviää, koska hän lähetti itsestään kuvan.
  VÄÄRIN: Oman kuvansa saa jakaa toiselle, jos itse haluaa sen jakaa ja toinen haluaa myös vastaanottaa kuvan. Kuvien leviäminen on sen syy, joka kuvaa levittää. Omien alastonkuvien jakamiseen liittyy aina riski siitä, että kuvat leviävät, mutta se, että joku on ottanut riskin, ei tarkoita, että häntä saisi siitä rangaista. 
 • Isse syyllistyy rikokseen, kun ei puutu tilanteeseen.
  VÄÄRIN: Isse ei syyllisty rikokseen, jos hän on tahtomattaan nähnyt kuvan. Jos Isse jakaa kuvaa eteenpäin tai ei poista sitä omalta kännykältään, silloin hän voi syyllistyä rikokseen. Toisen alastonkuvaa saa säilyttää vain silloin, kun siihen on kuvassa olevan henkilön lupa, tai jos on toimittamassa kuvaa todistusaineistona poliisille.  
 • Vaikka tilanne ei tapahtunut koulussa, Ruu voi kertoa siitä koulussa työskentelevälle aikuiselle.
  OIKEIN: Kaikilla nuorten kanssa työskentelevillä aikuisilla on vastuu ja velvollisuus auttaa nuorta, kun hän on joutunut rikoksen kohteeksi, tapahtuipa se missä tahansa. 

Lisätietoa

Lue Amnesty Internationalin Puhutaan suostumuksesta -opas (pdf).

Katso Thames Valley Policen video Tea and consent.


Video 3. Seksuaaliväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa

Videolla kerrotaan siitä, että nuoren voi olla haastavaa tunnistaa seksuaaliväkivaltaa tai netissä tapahtuvaan yhteydenpitoon liittyviä riskejä. Käsittelyssä on myös grooming eli lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin.

Katso video 3 ruotsiksi
Katso video 3 englanniksi
Katso video 3 pohjoissaameksi

Nuoret voivat aloittaa hyvin matalalla kynnyksellä keskustelun aikuisen kanssa netissä. Syitä keskustelun aloittamiseen voi olla esimerkiksi tylsyys, uteliaisuus tai se, ettei nuori täysin ymmärrä, mistä on kyse. Nuoren voi olla haastavaa tunnistaa yhteydenpitoon liittyviä riskejä ja nuorta houkutteleva aikuinen voi olla hyvin taitava saamaan nuoren toimimaan haluamallaan tavalla. 

Grooming-ilmiö on monimuotoinen eikä grooming-prosessi noudata yhtä selkeää kaavaa. Tekijä voi manipuloida nuorta hyvin monin eri tavoin. Tekijä saattaa esimerkiksi imarrella ja kehua nuorta paljon, pyytää siirtymään yksityisiin keskusteluihin, koittaa udella nuorelta henkilökohtaisia tietoja tai pyytää nuorta salaamaan yhteydenpito. Joskus tekijä voi toistuvasti pyytää nuorta tekemään jotain, vaikka nuori olisi jo kieltäytynyt. Nuorelle olisikin tärkeää painottaa, että toisten tulee kunnioittaa hänen rajojaan ja uskoa, jos hän sanoo ei. 

Jos tilanne alkaa epäilyttää tai herättää ahdistusta nuoressa, olisi häntä tuettava siihen, että hän luottaisi omiin tunteisiinsa ja kuuntelisi niitä. Jos yhteydenpito alkaa nuoresta jossain vaiheessa tuntua pahalta, olisi tärkeää, että hän uskaltaisi mennä juttelemaan tilanteesta turvallisen aikuisen kanssa, joka voisi auttaa nuorta tilanteessa.

Kysymyksiä nuorille

 • Miten kannattaa toimia, jos alkaa jutella somessa entuudestaan tuntemattoman henkilön kanssa? 
 • Mistä voi tunnistaa, jos viestittelyn toinen osa puoli haluaakin viestittelyn johtavan johonkin intiimimpään? 
 • Miltä nuoresta voi tuntua, jos hän saa aikuiselta seksuaalissävytteisiä viestejä?

TEHTÄVÄ: Oikein vai väärin?

 • Grooming on helppo tunnistaa.
  VÄÄRIN: Grooming voi alkaa kivasta ja viattomasta juttelusta, eikä ole helppoa tunnistaa, mikä juttelu on mukavaa rupattelua ja mikä taas houkuttelua. 
 • Seksuaaliväkivallan kohteeksi joutunut on aina tosi järkyttynyt ja ahdistunut tilanteesta.
  VÄÄRIN: Kaikki ihmiset reagoivat erilaisiin tapahtumiin hyvin eri tavoin. Toinen voi olla samanlaisessa tilanteessa todella järkyttynyt, kun taas toinen ei reagoi juuri mitenkään. Kaikki tavat reagoida ovat oikein ja sallittuja. Se, ettei joku voi tapahtuman jälkeen pahoin, ei tarkoita, ettei tilanne olisi haitallinen tai ettei sitä olisi tapahtunut. 
 • Vaikka keskustelu aikuisen kanssa muuttuu seksuaalissävytteiseksi tai muuten häiritseväksi, ei silti ole OK lopettaa yhteydenpitoa ilman selityksiä.
  VÄÄRIN: Vaikka yhteydenpidon lopettaminen ilman selityksiä on yleisesti epäkohteliasta toista kohtaan, jos nuoren rajoja rikotaan tai tilanne tuntuu ahdistavalta, ei sinun tarvitse selitellä, miksi et enää halua olla tämän henkilön kanssa tekemisissä. Tärkeintä on, että sinä olet turvassa ja ahdistava tilanne päättyy. 

Lisätietoa

Katso Nuorten Exitin video: Tiedätkö mitä on grooming?   

Lue Pelastakaa Lasten Grooming lasten silmin -selvitys (pdf).


Video 4. Älä jää tapahtuneen kanssa yksin

Tämä video kertoo, että nuoria tulisi kannustaa avautumaan seksuaaliväkivallan kokemuksistaan jollekin turvalliselle aikuiselle. Nuoria tulisi kannustaa kertomaan myös ystävänsä kokemuksista.

Katso video 4 ruotsiksi
Katso video 4 englanniksi
Katso video 4 pohjoissaameksi

Nuoret kertovat useimmiten kokemastaan seksuaaliväkivallasta ystävälle. Tämä voi helpottaa seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren oloa, mutta tilanne voi kuormittaa toista nuorta eikä seksuaaliväkivaltaa kokenut nuori saa tarvitsemaansa tukea. Tästä syystä nuoria tulisi kannustaa kertomaan myös ystävänsä kokemasta seksuaaliväkivallasta jollekin turvalliselle aikuiselle. 

Nuori saattaa pelätä, että ystävän salaisuuden paljastaminen johtaa ongelmiin ystävän kanssa. Olisi kuitenkin tärkeää painottaa, että hyvä ystävä välittää ystävänsä hyvinvoinnista ja tästä syystä hänelle on tärkeää hakea apua. Joskus seksuaaliväkivaltaa kokeneelle nuorelle voi olla todella vaikeaa ottaa asiaa puheeksi yksin, mutta kun joku muu ottaa ensin asian puheeksi, kertominen muuttuukin helpommaksi. Samalla toisen nuorin ei tarvitse enää pitää toisen salaisuutta, ja näin molemman nuoren jaksamista pystytään tukemaan. 

Voit vinkata nuorille tältä sivuilta löytyvistä tukipalveluista.

Kysymyksiä nuorille

 • Miten voi auttaa kaveria, joka on kokenut seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa? 
 • Mikä kaikki voisi auttaa aikuiselle kertomisessa? Miten sinun on helpointa kertoa vaikeista asioista aikuiselle? 
 • Miksi voi olla vaikeaa kertoa tapahtuneesta aikuiselle? Miksi kuitenkin kannattaa kertoa? 

TEHTÄVÄ: Oikein vai väärin?

 • Vaikka kyseessä tuskin olisi rikos, kannattaa silti aina kertoa ikävistä kokemuksista aikuiselle.
  OIKEIN: On aina hyvä jutella kaikista tilanteista, mitkä jäävät mietityttämään tai huolestuttamaan, sillä se todennäköisesti helpottaa oloa. Aikuiset myös saattavat helpommin huomata, jos tilanteessa on kyse jostain vakavasta, kuten rikoksesta. 
 • Ystävän kokemasta seksuaaliväkivallasta voi kertoa aikuiselle, ellei ystävä ole pyytänyt olemaan kertomatta.
  VÄÄRIN: Ystävän kokemasta seksuaaliväkivallasta tulee aina kertoa aikuiselle, vaikka ystävä olisi pyytänyt pitämään asian salassa. Kaikkia salaisuuksia ei ole hyvä pitää, vaan tärkeämpää on, että mahdollinen rikos saadaan selvitettyä ja ystävä saa apua.  
 • Turvallisella aikuisella tarkoitetaan nuoren omaa vanhempaa.
  VÄÄRIN: Turvallinen aikuinen voi olla kuka tahansa nuorelle tuttu aikuinen, jonka seurassa nuorelle tulee turvallinen olo. Se voi olla esimerkiksi opettaja, koulunkäyntiavustaja, valmentaja, kaverin vanhempi tai sukulainen. 

Lisätietoa

Pelastakaa Lasten Ota grooming puheeksi-kortit

Pelastakaa Lasten nuorille suunnatussa Mun keho mun rajat -oppaassa lisää tukea kertomiseen:


Video 5. Vastuu on aina seksuaaliväkivallan tekijällä

Videolla kerrotaan siitä, että nuori ei koskaan itse ole vastuussa häneen kohdistetusta seksuaaliväkivallasta, vaan vastuu on aina seksuaaliväkivallan tekijällä.

Katso video 5 ruotsiksi
Katso video 5 englanniksi
Katso video 5 pohjoissaameksi

Suomen rikoslaki (luku 20, 9 §) kieltää korvauksen tarjoamisen alle 18-vuotiaaseen nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta. 

Aikuinen voi pyrkiä hyödyntämään nuoren tarvetta jollekin tietylle asialle, kuten vaatteille, laitteille tai rahalle. Toisinaan nuorelle tarjotaan palkkioksi esimerkiksi päihteitä tai huumeita. Nuori voi suostua seksuaalisiin tekoihin palkkiota vastaan, mutta saattaa myöhemmin huomata, ettei tilanne olekaan ongelmaton. Nuorta saattaa alkaa ahdistaa tapahtunut. Häntä saatetaan myös kiristää jatkamaan yhteydenpitoa. 

Joskus nuori voi pelätä, että koska hän on ottanut vastaan palkkion, häntä syytetään tapahtuneesta. Nuorille onkin tärkeä korostaa, että palkkioista huolimatta nuori ei koskaan ole syyllinen kokemaansa seksuaaliväkivaltaan. Väärin on toiminut rikoksen tehnyt aikuinen.

Kysymyksiä nuorille

 • Miksi nuori saattaa suostua tällaisiin ehdotuksiin? 
 • Miksi voi olla vaikeaa lopettaa yhteydenpitoa? Miten yhteydenpidon voisi lopettaa? 
 • Milloin sinulla on hyvä ja turvallinen olo? 

TEHTÄVÄ: Oikein vai väärin?

 • Nuori voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen siitä, kun on ottanut vastaan palkkioita esim. kuvista.
  VÄÄRIN: Nuori ei ole syyllistynyt rikokseen, vaan palkkioita tarjonnut henkilö. 
 • Aikuisten tehtävä on hankkia nuorelle tukea ja apua.
  OIKEIN: Aikuisten tehtävä on järjestää nuorelle kaikki nuoren tarvitsema tuki. Nuori voi kuitenkin itsekin etsiä apua, esimerkiksi netissä toimivilta nuorisotyöntekijöiltä. 
 • Seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuminen ei tee nuoresta huonompaa kuin muut.
  OIKEIN: Kaikki nuoret ovat yhtä arvokkaita siitä riippumatta, millaisia kokemuksia heillä on.

Lisätietoa

Lue Ainahan voi alkaa sugarbabyksi – mutta kannattaako se? -selvitys (pdf). (Tekijät: Sohvi Koivu-Remes, Tessa Kuusikko, Kaisu Lämsä)

Tietoa nuorille rikoksen uhreille (Rikosuhripäivystys)

Lue Hatkassa – Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen käytännöistä -selvitys (pdf). (Tekijät: Irma Lehtonen, Janne Télen)


Video 6. Ilmoittamalla voit auttaa muitakin

Video kertoo, miten ilmoittamalla nuori voi saada itselleen apua, tekijä voidaan saada vastuuseen teoistaan, ja että ilmoittamalla omista kokemuksistaan nuori voi auttaa myös muita. Mitä useampi ilmoittaa tapahtuneesta, sitä paremmin ilmiöön pystytään puuttumaan yleisestikin.

Katso video 6 ruotsiksi
Katso video 6 englanniksi
Katso video 6 pohjoissaameksi

Moni nuori ei ilmoita kokemastaan seksuaaliväkivallasta. Ammattilaisten tulisi madaltaa kynnystä kertomiseen rohkaisemalla nuorta kertomaan noloista ja vaikeistakin aiheista aikuiselle sekä kertomalla, ettei ilmoittaminen ole turhaa. Ilmoittamalla nuori voi saada itselleen apua, tekijä voidaan saada vastuuseen teoistaan. Mitä useampi ilmoittaa tapahtuneesta, sitä paremmin ilmiöön pystytään puuttumaan yleisestikin. Nuoret ovat valitettavasti jo osittain tottuneet siihen, että heihin kohdistuu seksuaaliväkivaltaa erityisesti netissä, mutta näin ei missään nimessä saisi olla. Ilmoittaminen on rohkeaa ja tuo hyvää kaikille, myös muille lapsille ja nuorille. 

Viime aikoina on paljastunut tapauksia, joissa tekijällä on ollut jopa satoja uhreja. Nämä rikoskokonaisuudet ovat tulleet poliisille tietoon yksittäisestä rikosilmoituksesta. Yksikin ilmoitus voi siis olla merkittävä. Nuori saattaa kuitenkin uskoa, ettei ilmoittamisesta seuraa mitään.

TEHTÄVÄ: Oikein vai väärin?

 • Epäasiallisista tai ahdistavista yhteydenotoista kannattaa ilmoittaa, vaikka mitään ei olisi tapahtunut.
  OIKEIN: Aina kannattaa ilmoittaa. Pienistäkin tiedoista voi joskus olla hyötyä, kun tapahtumia aletaan selvittämään. 
 • Aikuisen profiilista ja lähettämistä viesteistä sekä kuvista kannattaa ottaa kuvakaappaukset, säilyttää ne ja välittää eteenpäin Nettivihjeelle tai poliisille.
  OIKEIN: Kuvakaappaukset voivat toimia todisteena, joten ne on tärkeää ottaa ja välittää eteenpäin. 
 • Tekijä voidaan saada kiinni, vaikka hän ei olisi omalla nimellä ja kasvoilla netissä.
  OIKEIN: Viranomaisilla on paremmat mahdollisuudet selvittää, kuka tekojen takana on. Siksi kannattaa aina ilmoittaa tapahtuneesta.

Lisätietoa

Pelastakaa Lasten nuorille suunnatussa Mun keho mun rajat -oppaassa lisää tukea kertomiseen:

Pelastakaa lasten tukipalveluita nuorille.


Näistä materiaaleista löydät lisää tietoa aiheesta sekä tukea työhösi

Pelastakaa Lasten Ota grooming puheeksi -kortit
Korteissa on valmiita kysymyksiä sekä aiheeseen liittyviä kuvia, joiden avulla 9–12-vuotiaan lapsen kanssa voi keskustella netin käytöstä ja mahdollisista grooming-kokemuksista. Kortit on tarkoitettu kahdenkeskisen keskustelun tukemiseen. 

Pelastakaa Lasten Grooming lasten silmin -selvitys (pdf)
Selvityksessä tarkastellaan lasten kokemuksia ja ajatuksia groomingista. 

Pelastakaa Lasten Mun keho mun rajat -opas
13–17-vuotiaille nuorille suunnattu opas, jossa käsitellään groomingia, alastonkuvien jakamista, sekä miten kertoa aikuiselle, kun on kokenut netissä jotain ikävää. 

Koordinaatin Kysy, kohtaa ja kuuntele – Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä 
Hyödyllistä tietoa mm. groomingista, turvataidoista, seksuaalikasvatuksesta erityisesti nuorisotyön ammattilaisille. 

Pelastakaa Lasten Huippula
Ladattavia tuntisuunnitelmia viidesluokkalaisten opettajille mm. groomingin käsittelemisestä. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Alastonkuvia Siru-ulottuvuudessa -peli
Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu peli, jonka teemana on lapsen itsensä ottama seksuaalinen materiaali. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset voivat hyödyntää peliä myös omassa ohjaus- ja opetustyössä. 

THL: Seksuaalikasvatuksen tueksi
Kattavasti tietoa seksuaalikasvatuksen keskeisistä sisällöistä, huomioitu muun muassa erityisryhmät sekä ihmisen psykoseksuaalinen kehitys.


Tietoa hankkeesta

Videot on toteutettu oikeusministeriön erityisavustuksella Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimeenpanoon. Hankkeessa kehitettiin yhdessä nuorten ja tuotantoyhtiön kanssa kuusi animaatiota, joissa käsitellään lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan eri muotoja, siitä ilmoittamista ja avun saantia. Tavoitteena on lisätä 11–17-vuotiaiden nuorten tietoisuutta netissä ja sosiaalisen median kanavissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta. Tietoisuutta lisäämällä autetaan nuoria suojaamaan itseään ja omia rajojaan sekä kertomaan väkivallan kokemuksistaan aikuiselle.

Euroopan unionin osarahoittama logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.