Lasten ja perheiden tukena Suomessa

Muslimipoika halaa äitiä.

Pelastakaa Lapset työskentelee pakolaistaustaisten lasten ja vanhempien parissa Suomessa tukemalla myönteistä vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.  

Tarjoamme myös vastaanottopalveluiden piirissä oleville lapsille toimintaa sekä järjestämme perhehoitoa ilman huoltajaa Suomeen tulleille lapsille. 

Tuemme pakolaistaustaisia perheitä järjestämällä toimintaa ja vertaistukea tuovia ryhmiä pääkaupunkiseudulla ja tuotamme materiaalia. Koulutamme myös ammattilaisia tunnistamaan nämä perheiden haasteet ja löytämään työkaluja näiden käsittelemiseen perheiden kanssa. Olennaista on kuulla perheitä ja lapsia, heidän tuen tarpeita ja kokemuksia, jotta heidän oma äänensä nousee esiin ja heidän aito osallisuutensa vahvistuu heille suunnattujen palvelujen kehittämisessä. Toimintaa kehitetään tällä hetkellä erityisesti sellaisille pakolaistaustaisille perheille, jotka ovat käyneet läpi perheenyhdistämisprosessin tai kaipaavat tukea sen aikana. 

Muslimiperhe iloisena

Kanava-hanke

Kanava-hanke kehittää ratkaisuja pakolaistaustaisten perheiden tuen tarpeeseen vastaamiseksi perheiden erossa olon ja perheenyhdistämisen aikana.

Lue lisää

Usra-hanke

Ryhmämuotoisen toiminnan kautta vahvistetaan pakolaistaustaisten vanhempien voimavaroja sekä tarjotaan ideoita yhdessä toimimiseen perheenä.

Lue lisää

Kanava – Perheenyhdistäminen on haastava prosessi perheille 

Perheenä eläminen ja pysyminen on etenkin pakolaistaustaisille perheille haastavaa tilanteessa, missä perheenjäseniä ympäröi hyvin erilaiset yhteiskunnat, odotukset ja epävarmuus siitä, milloin pystytään elämään jälleen arkea yhdessä. Tästä syystä perheenyhdistämisprosessin aikana koetaan usein kuormitusta mielenterveydelle, haasteita oppia uusia kieli ja yhteiskunnan erilaiset lainalaisuudet ja toimintamallit. Samalla tulisi pystyä vastamaan niihin odotuksiin, mitä perhe lähtömaassa usein esittää. 

Kanava-hanke

Pelastakaa Lapset -järjestön Kanava-hanke kehittää ratkaisuja pakolaistaustaisten perheiden tuen tarpeeseen vastaamiseksi perheiden erossa olon ja perheenyhdistämisen aikana. Hanke edistää myönteistä vanhemmuutta, kotoutumista ja perheiden hyvinvointia materiaalituotannon ja siihen liittyvän matalan kynnyksen toiminnan, ammattilaisille suunnattujen koulutusten ja vaikuttamistyön keinoin. 

Hankkeen myötä lapsille ja vanhemmille tarjotaan tietoa perheen erossa olon ja perheenyhdistämisen vaikutuksista hyvinvointiin sekä työkaluja haastavissa tilanteissa toimimiseen. Viestinnän ja kohtaamisten kautta madalletaan perheiden kynnystä hakeutua heille tarjolla oleviin palveluihin. 

Hankkeessa kehitetään vanhemmuuden tuen mallia, jonka pohjalta tarjotaan ammattilaisille työkaluja eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien pakolaistaustaisten perheiden kanssa toimimiseen. Ammattilaisten koulutuksilla edistetään kulttuurien välisen osaamisen vahvistumista ja lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelyä perheenyhdistämisen aikana. 

Ammattilaisille ja perheiden asioista päättäville tahoille tarjotaan ajantasaista tietoa lasten ja vanhempien tuen tarpeista sekä näihin vastaamisesta selvitysten ja seminaarien kautta. Tuotettu tieto tukee ammattilaisia palveluiden sopeuttamisessa perheiden tarpeisiin. 

Hankkeen myötä kolmansista maista muuttaneiden perheiden omaa ääntä, näkemyksiä ja tarpeita nostetaan esiin julkiseen keskusteluun, ja lasten ja vanhempien osallisuutta vahvistetaan heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä. 

Kanava- eroon joutuneiden perheiden tuki -hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanke toteutetaan vuosina 2024-2026. 

Euroopan unionin osarahoittama logo

USRA-hanke

Usran kohderyhmänä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ja vaikeammin tavoitettavat pakolaistaustaiset perheet, kuten turvapaikanhakijoina, paperittomina tai kotoutumisen alkuvaiheessa Suomessa olevat lapset ja vanhemmat. 

Ryhmämuotoisen toiminnan kautta vahvistetaan vanhempien voimavaroja ja taitoja myönteisten kasvatusmenetelmien käyttöön sekä tarjotaan ideoita yhdessä toimimiseen perheenä. Lapsille suunnatulla toiminnalla vahvistetaan lasten osallisuutta osana perhettä.   

Hankkeen toiminta pohjautuu Pelastakaa Lasten kansainväliseen vanhemmuuden tuen toimintamalliin. Toimintaa toteutetaan pääkaupunkiseudulla.  

Usra – Perheenä Suomessa -hanke on kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke (2021-2024). Hankkeessa kehitetään toimintaa myönteisen vanhemmuuden ja perheen tukemiseen. 

Usra-hankkeessa on järjestetty ryhmätoimintaa niin lapsille kuin vanhemmille  

Vanhemmuusryhmiä pilotoitiin vuonna 2023. Ryhmissä käsiteltiin eri vanhemmuuden teemoja keskustellen ja toiminnallisesti. Teemoina olivat esimerkiksi myönteinen vanhemmuus, lapsen tarpeet ja oikeudet, vanhemmuuden monenlaiset tunteet, stressin vaikutus vanhemmuuteen sekä oma ja perheen hyvinvointi. Tapaamiskertoja oli viisi. Ryhmissä puhuttiin arabiaa. 

Lasten ryhmiä pilotoitiin vuonna 2023 vanhemmuusryhmien kanssa rinnakkain. Lasten ryhmissä leikittiin, askarreltiin, liikuttiin ja pidettiin hauskaa! Ryhmässä vahvistettiin lasten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa, tunnetaitoja, hyvinvointia ja osallisuutta. Tapaamisia oli viisi ja ryhmää tarjottiin lapsille, joiden vanhemmat osallistuivat samaan aikaan vanhemmuusryhmään. Ryhmissä puhuttiin suomea ja arabiaa. 

Perhekerhot kokoontuvat vielä keväällä 2024.  Perhekerhot ovat ryhmiä, joihin vanhemmat voivat tulla joko lastensa kanssa tai yksin. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua. Kerhoissa on perheille suunnattua mukavaa tekemistä ja erilaisia keskustelun aiheita vanhemmille. Tarjolla on pientä syötävää. Ryhmässä puhutaan suomea ja arabiaa. 

Kaikki perheille suunnatut ryhmät ovat perheille maksuttomia. Annamme mielellään lisätietoa käynnissä olevista ja alkavista ryhmistä. 

Usran ryhmät

Vanhemmuusryhmissä käsitellään eri vanhemmuuden teemoja keskustellen ja toiminnallisesti. Teemoina ovat esimerkiksi myönteinen vanhemmuus, lapsen tarpeet ja oikeudet, vanhemmuuden monenlaiset tunteet, stressin vaikutus vanhemmuuteen sekä oma ja perheen hyvinvointi. Tapaamisia on viisi ja ryhmään ilmoittaudutaan. Ryhmässä puhutaan arabiaa.

Lasten ryhmissä leikitään, askarrellaan, liikutaan ja pidetään hauskaa! Ryhmässä vahvistetaan lasten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa, tunnetaitoja, hyvinvointia ja osallisuutta. Tapaamisia on viisi ja ryhmään voi ilmoittautua lapset, joiden vanhemmat osallistuvat samaan aikaan vanhemmuusryhmään. Ryhmässä puhutaan suomea ja arabiaa.

Perhekerhot ovat ryhmiä, joihin vanhemmat voivat tulla joko lastensa kanssa tai yksin. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua. Kerhoissa on perheille suunnattua mukavaa tekemistä ja erilaisia keskustelun aiheita vanhemmille. Tarjolla on pientä syötävää. Ryhmässä puhutaan suomea ja arabiaa.

Kaikki Usra-hankkeen ryhmät ovat perheille maksuttomia. Annamme mielellään lisätietoa käynnissä olevista ja alkavista ryhmistä

Ota yhteyttä

Minna Kuivalainen

Hankesuunnittelija

Nadia El-Radhi

Hankesuunnittelija

Venla Ryymin

Hankepäällikkö


Kotouttava perhehoito

Moni lapsi hakee vuosittain kansainvälistä suojelua Suomesta yksin ilman huoltajaansa. Yksin saapuneet lapset ja nuoret asuvat yleensä heille perustetuissa alaikäisyksiköissä. Vaihtoehtoisena asumismuotona Pelastakaa Lapset on kehittänyt perhehoitoa ilman huoltajaa Suomeen saapuneille lapsille, ja sitä toteutetaan tällä hetkellä pienimuotoisesti Pelastakaa Lasten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen aluetoimistoissa. Toiminta on osa Pelastakaa Lasten palvelutuotantoa. Linkki perhehoidon sivuille.

Perhehoito
Lapsi ojentaa dinosauruslelua Pelastakaa Lapset -vapaaehtoiselle lapsiystävällisessä tilassa.

Lapsiystävälliset tilat vastaanottokeskuksissa

Vastaanottoaika on lapselle usein raskas ja pitkä. Vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuetaan turvapaikkaa hakevia ja tilapäistä suojelua saavia lapsia. Lapsille suunnatun leikkitoiminnan avulla tuetaan lasten psykososiaalista hyvinvointia sekä autetaan perheitä selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toimintaa toteutetaan pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin. Toiminta on osa Pelastakaa Lasten valmiustyötä. 

Lapsiystävällinen tila -toiminta