Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan lapsuuteen. 

Tästä huolimatta valtaosa maailman lapsista elää maissa, joissa lapsen ruumiillinen kuritus on yhä hyväksyttyä. Sotaa tai luonnonkatastrofeja paetessa lapset joutuvat erityisen haavoittuvaiseen asemaan, jossa he ovat entistä alttiimpia ihmiskaupalle, hyväksikäytölle sekä fyysiselle väkivallalle. Väkivalta voi olla myös perheen tai yhteisön sisäistä. 

Pelastakaa Lapset edistää lapsen oikeuksia turvalliseen kotiin ja kasvuympäristöön vahvistamalla virallisia sekä yhteisöllisiä lasten suojelun rakenteita ja käytäntöjä.  Lasten suojelussa korostuu ehkäisevän tuen muotojen kehittäminen, jotta lapset ja perheet voisivat saada tukea oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tuemme perheitä ja huoltajia, jotta he pystyvät paremmin huolehtimaan lapsista. Lasten suojelua edistävässä toiminnassamme noudatamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa, että kaikissa hankkeissamme on myös lasten suojelua edistäviä toimintoja. Kun pyrimme vähentämään lapsiköyhyyttä, puutumme myös säännönmukaisesti lapsiin kohdistuviin rikkomuksiin, kuten haitalliseen lapsityöhön ja varhaisiin avioliittoihin. 

Päämääränämme on antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus kasvaa ja kehittyä turvallisessa perheessä. 

Mitä hankkeissamme tehdään? 

Vahvistetaan yhteisöjen lasten suojelun rakenteita. 

Pyrimme yhdistämään olemassa olevia virallisia ja epävirallisia rakenteita. Koulutamme sosiaalityöntekijöitä tunnistamaan lasten hädän. Hyödynnämme yhteisöjen tietotaitoa esimerkiksi suojelun kohteiden kartoituksessa. 

Varmistetaan pääsy suojelun pariin. 

Kiinnitämme huomiota syrjittyihin ryhmiin sekä pakolaisiin ja siirtolaisiin, ja levitämme tietoisuutta mahdollisuuksista saada apua. Koulutamme sosiaalityöntekijöitä ohjaamaan lapset avun pariin terveydenhuoltoon tai poliisille. Toteutamme matalan kynnyksen lastensuojelutiloja. 

Edistetään tietämystä lasten oikeudesta turvalliseen lapsuuteen. 

Opetamme perheitä ja yhteisöjä ottamaan huomioon lasten erityistarpeita. Pyrimme osallistamaan perheiden isät lasten kasvatukseen ja ennaltaehkäisemään sukupuolittunutta väkivaltaa.

Vaikutetaan lainsäädäntöön ja valtiollisiin rakenteisiin. 

Varmistamme vaikuttamalla lainsäädäntöön, että jokainen lapsi saisi rikkomuksen kohdatessaan turvan ja korvauksen. Edistämme valtioiden päättäjien sitoutumista lapsen oikeuksiin.

Lue lisää hankkeistamme lasten suojelun edistämiseksi ajankohtaisista julkaisuistamme.

Julkaisuja