Lapsiköyhyys

Jokaisella lapsella on oikeus nauttia kehitykselleen riittävästä elintasosta.

Tästä huolimatta joka kuudes lapsi maailmassa elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä. Ilmastonmuutos ja aseelliset konfliktit lisäävät köyhyyttä alueilla, joilla riski ajautua siihen on jo muutenkin suurempi. Perheen köyhyys vaikuttaa lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen. Köyhyyteen kitkeytyy usein myös syrjintää – eri maissa niin lait kuin erilaiset perinteet ja ennakkoluulotkin asettavat lapset eriarvoiseen asemaan keskenään. Tyypillisesti köyhyys kasaantuu jo muutenkin heikommassa asemissa oleviin ryhmiin, kuten etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, tyttöihin, vammaisiin ja pakolaisiin. Köyhyys riistää liian monelta lapselta lapsuuden. 

Pelastakaa Lapset puuttuu toiminnallaan ennaltaehkäisevästi köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä synnyttäviin riskitekijöihin. Lisäksi toimimme ehkäistäksemme lapsiköyhyyden kielteisiä seurauksia, kuten aliravitsemusta, lapsityön käyttöä sekä koulutuksen puutetta. Toimimme hankemaissa, joissa lapset ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa ja uhka ajautua lapsiköyhyyteen on suurin. Pyrimme tavoittamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset, joille köyhyys on uhka usean eri tekijän, kuten maantieteellisen sijainnin, sukupuolen tai terveydentilan kannalta.  

Päämääränämme on poistaa äärimmäinen köyhyys lopullisesti.  

Mitä hankkeissamme tehdään?

Ehkäistään köyhyyden haittavaikutuksia.

Pyrimme saamaan lapset pois lapsityövoimasta, takaamaan tarvittavan ravintotason sekä peruskoulutuksen. Lapsen kehityksen kannalta kestävällä toiminnalla avaamme mahdollisuuksia päästä köyhyydestä pois ja turvata oma tulevaisuus.  

Rakennetaan lapsisensitiivistä sosiaaliturvaa. 

Rakennamme tuen muotoja, joissa lapsi on aina keskiössä. Pyrimme sitouttamaan valtiot ja viranomaistahot sosiaaliturvaan, jossa lapsen oikeudet turvataan aina. 

Varmistetaan pääsy sosiaaliturvan pariin. 

Kehitämme hankemaiden viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa sosiaaliturvaa niin, että tuet ja palvelut tavoittaisivat suurimmassa ahdingossa olevat lapset. Tuotamme sosiaaliturvaa koskevia strategioita, joiden avulla tarpeessa olevat tulevat tietoiseksi avun muodoista.

Tuetaan vanhemmuutta. 

Järjestämme hyvän vanhemmuuden koulutuksia, jotka kehittävät vanhempien ymmärrystä lapsen fyysisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta kehityksestä. Kasvatamme tietoisuutta sukupuolten välisestä tasa-arvosta, vammaisten oikeuksista ja koulutuksen hyödyistä.

Lue lisää hankkeistamme lapsiköyhyyden poistamiseksi ajankohtaisista julkaisuistamme. 

Ladattavissa olevat julkaisut