Lapsiystävälliset tilat

Kriisitilanteessa Pelastakaa Lapset voi perustaa lapsille ja perheille viranomaisten tukena Lapsiystävällisen tilan esimerkiksi evakuointikeskukseen, hätämajoitukseen tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen.

Varaudumme auttamaan Ukrainasta saapuvia lapsia Suomessa

Olemme osana kotimaan kriisivalmiustyötämme varautuneet tarjoamaan maahan saapuville lapsille tukea ja lapsiystävällisiä tiloja.

Oletko kiinnostunut toimimaan kriisivalmiustyön vapaaehtoisena Lapsiystävällisessä tilassa? Haemme vapaaehtoisia ympäri Suomen. Paikkakunnat tarkentuvat sitä mukaa kuin toimintaa käynnistetään.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Ryhdy kriisivalmiuden vapaaehtoiseksi

Lapsiystävällinen tila -toiminta on Pelastakaa Lasten ja muiden kansainvälisten humanitääristen toimijoiden eri puolilla maailmaa käyttämä toimintamalli lasten tukemiseksi katastrofi- ja kriisitilanteissa. Toiminta tuo lasten elämään mielekästä tekemistä ja vahvistaa lasten selviämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pelastakaa Lapset käynnisti toiminnan edellisen kerran Suomessa syksyllä 2015, jolloin Suomeen tuli suuri määrä turvapaikanhakijoita. Merkittävä osa tulijoista oli lapsia. Toimintaa toteutettiin useassa vastaanottokeskuksessa eri puolilla Suomea. Toiminta päättyi joulukuussa 2019. Nyt toimintaa käynnistetään uudelleen Ukrainasta saapuvia lapsia varten.

Aika vastaanottokeskuksessa on monin tavoin kuormittavaa keskuksessa asuville perheille. Hyvinvointia heikentää epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta  sekä omaisista ja muista läheisistä. Nykyhetken kuormittavuutta lisäävät ahtaat asuinolosuhteet ja rajalliset mahdollisuudet elää toivotunkaltaista elämää. Joidenkin perheiden kohdalla hyvinvointia heikentävät aiemmat terveyttä tai henkeä uhkaavat kokemukset.

Aiemmat kokemukset sekä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen liittyvä huoli ja pelko heikentävät vanhempien mahdollisuutta tarjota lapsilleen näiden tarvitsemaa tukea ja virikkeitä. Lapsilähtöiselle, lasten tarpeet huomioivalle toiminnalle on suuri tarve.

Lapsiystävällinen tila -toiminnalla on mahdollisuus tuoda säännönmukaisuutta, pysyvyyttä ja ennustettavuutta turvapaikanhakijalasten ja heidän vanhempiensa arkeen. Lapsiystävällinen tila on paikka, jossa lapsi voi olla ensisijaisesti lapsi, ja tehdä lapselle ominaisia asioita kuten pelata, leikkiä ja askarrella turvallisten aikuisten ohjauksessa. Vastaanottokeskuksissa toiminta suunnattiin erityisesti alle kouluikäisille lapsille, koska heillä ei ole automaattisesti pääsyä varhaiskasvatuksen tai muun lasten kasvua ja kehitystä tukevan toiminnan piiriin.  Toiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden vastaanottokeskuksessa asuvien lasten ja vapaaehtoisten kanssa ja tukee lasten taidollisten ja tiedollisten valmiuksien ja kykyjen kehittymistä.  Toiminnalla tuetaan myös vanhemmuutta.

Lapsiystävällinen tila -toimintaa toteuttivat Pelastakaa Lasten työntekijät yhdessä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Toimintaa toteutettiin vuosina 2015-2017 Save the Children UK:n rahoituksella ja vuosina 2017-2019 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) sekä yksityislahjoittajien tuella.