Kotouttava perhehoito

Suomeen tulee vuosittain lapsia ja nuoria ilman vanhempiaan hakemaan turvapaikkaa. Ilman huoltajaa tulleilla lapsilla on monenlaisia haasteita arjessa: yksinäisyys, ystävien ja luotettavien aikuisten puute, huoli perheestä sekä nuorelle kasaantuneet paineet onnistumisesta ja pärjäämisestä.

Suomessa alle 16-vuotiaat lapset on pääasiallisesti majoitettu ryhmäkoteihin ja oleskeluluvan saamisen jälkeen he ovat siirtyneet perheryhmäkoteihin. Perhehoidossa asumista ei Suomessa juurikaan ole käytetty. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (LOS) mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada erityistä suojelua, tukea ja hoitoa valtiolta sekä oikeus perheeseen. Tällainen hoito voi olla esimerkiksi perhehoitoa mahdolliseen perheenyhdistymiseen saakka. Muualla Euroopassa perhehoidosta on hyviä kokemuksia: lapset kotoutuvat ja voivat paremmin kuin laitosmaisessa hoidossa.

Mitä lapselle tapahtuu hänen saavuttuaan Suomeen?

Lapset eivät tunne olevansa turvassa omassa kotimaassaan ja hakevat Suomesta kansainvälistä suojelua. Taustalla voi olla myös perheen hajoaminen, vanhempien kuolema tai koulutusmahdollisuuksien puute. Saapuessaan Suomen rajalle lapsi ilmoittaa rajaviranomaisille tai poliisille haluavansa turvapaikkaa. Hänet ohjataan ryhmäkotiin ja hänelle järjestetään ikänsä ja kehitystasonsa mukaista kouluopetusta ja muuta koulutusta. Lapsi saa myös oikeudellista apua ja tarvittavaa tulkkauspalvelua. Hänelle haetaan edustaja, jonka tehtävänä on huolehtia lapsen edusta ja käyttää puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa. Edustaja ei kuitenkaan ole vastuussa lapsen päivittäisestä huollosta. Oleskeluluvan saanut lapsi voi hakea perheenyhdistämistä ja sitä kautta hänellä voi olla mahdollisuus saada vanhempansa Suomeen. Lapsen saatua oleskeluluvan, hän muuttaa perhehoitoon tai perheryhmäkotiin.

Kun lapselle harkitaan perhehoitoa

Monelle lapselle käsitteet perhehoito ja sijaisperhe ovat vierailta ja ajatus asumisesta suomalaisessa perheessä voi tuntua pelottavalta. Lapsen työntekijät keskustelevat hänen kanssaan perhehoidon mahdollisuudesta. Keskustelun tukena voi käyttää alla olevaa animaatiota.

Vaihtoehtona perheessä asuminen animaation aloituskuva.

Vaihtoehtona perheessä asuminen -animaatio

Kotouttavan perhehoidon sijaisperheet valmennetaan tehtävään

Ilman huoltajaa tulleiden lasten tai nuorten sijaisvanhemmiksi haluaville on kehitetty oma valmennusmalli, joka huomioi lasten erityistarpeet sekä käsittelee mm. maahanmuuttoon ja kulttuurillisiin ilmiöihin liittyviä teemoja. Sijaisperheiden soveltuvuus arvioidaan huolellisesti ja kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että kotouttavan perhehoidon sijaisperheemme ovat joustavia ja arvostavat kulttuurista moninaisuutta.

Ennakkovalmennuksen tehtävänä on antaa mahdollisuus tutustua lasten tilanteeseen ja sijaisvanhemmuuteen sekä auttaa perheitä arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Valmennus on ryhmämuotoinen sisältäen perhekohtaisia tapaamisia ja yksilötehtäviä.

Valmennuksen teemat ovat:

  • turvapaikkaprosessi
  • kotoutumisen tukeminen
  • kulttuuriset ilmiöt
  • erot, menetykset, traumatisoituminen sekä niistä selviytyminen ja rasismi
  • edustajajärjestelmä ja viranomaisyhteistyö
  • oleskeluluvan saaneiden lasten perhehoitoon muuttaminen
  • tietoa sijaisvanhemmuudesta, sijaissisaruudesta, lastensuojelusta ja perhehoidosta.

Lapsen tai nuoren muutettua perheeseen sijaisvanhemmat saavat tukea lapsen kasvatuksessa ja hoidossa.

Ladattavat materiaalit

aloituskuva videolle: perhe, istuu pöydän ääressä ja pelaa peliä.

Katso video sijaisperheen kokemuksista

Ilman huoltajaa tulleiden lasten perhehoitoa ohjaa kotoutumislaki (1386/2010) ja perhehoitolaki (263/2015). Kotouttavassa perhehoidossa päätös asumisesta voidaan tehdä asumispalveluna sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan. Sijoitus perhehoitoon on mahdollista myös lastensuojelulain mukaisesti, mutta Suomessa ilman huoltajaa tulleiden lasten ei kuitenkaan lähtökohtaisesti katsota olevan lastensuojelun tarpeessa. Kotoutumislain mukaisessa perhehoidossa lasta ei oteta huostaan eikä lapsella ole lastensuojelun sijoituspäätöksiä.

Perhehoitoon muuttaessaan lapsesta tulee sijaisperheen kotikunnan jäsen. Perhehoitolaki määrittelee perhehoitajan sekä hyvinvointialueen oikeudet ja velvollisuudet. Hyvinvointialue päättää perhehoitoon liittyvän sosiaalityön järjestämisestä ja työnjaosta. Perhehoidon kustannukset voi hakea valtiolta kotoutumislain mukaisina pakolaisten erityiskustannuskorvauksina. Korvauksista sovitaan paikallisen ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Päivi Partanen

Sosiaalityöntekijä

Heli Reinikainen

Sosiaalityöntekijä