Vammainen lapsi älylaitteen äärellä

Turvalliset digiympäristöt kuuluvat jokaiselle lapselle – Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.  

Tänään 3.12.2023 vietetään Kansainvälistä vammaisten päivää. Päivän tarkoituksena on edistää tietoisuutta ja ymmärrystä vammaisuudesta sekä tukea vammaisten henkilöiden oikeuksien, hyvinvoinnin ja arvokkuuden toteutumista.  

Tämä blogiteksti käsittelee vammaisten lasten oikeuksia erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Digitaaliset ympäristöt, kuten internet ja sosiaalinen media voivat tukea vammaisten lasten hyvinvointia ja turvallisuutta. Samanaikaisesti kyseiset ympäristöt voivat kuitenkin sisältää esteitä ja uhkia lapsille. Kirjoituksen loppuun on koottu vinkkejä huoltajille ja ammattilaisille siitä, miten vammaisten lasten digitaalisten oikeuksien toteutumista voi edistää.  

Kaikilla lapsilla on oikeuksia myös digiympäristöissä 

Vammaiset henkilöt muodostavat heterogeenisen ryhmän, jossa jokaisella yksilöllä on omat erityiset vahvuutensa, toiveensa, ajatuksensa sekä mahdolliset tuen tarpeensa. Vammaisuuden käsite onkin laaja. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa vammaisuus määritellään seuraavasti: 

“Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysmääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” 

Kaikista maailman lapsista noin 10 prosentilla on jonkinlainen vamma. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus suojeluun, osallisuuteen, syrjimättömyyteen ja vapaa-aikaan. Sopimuksen mukaan lasten, joilla on vamma, tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. Heidän pitää saada elää ympäristöissä, jotka helpottavat aktiivista osallistumista yhteisönsä toimintaan, edistävät itseluottamusta sekä takaavat ihmisarvon. 

On tärkeää kuulla lasten omia kokemuksia ja ajatuksia siitä, mitä vammaisuus merkitsee heille itselleen ja miten se vaikuttaa (tai ei vaikuta) heidän elämäänsä. Lapsi on tärkeä nähdä muutenkin kuin tietyn ryhmän edustajana. Ennakkoluulot ja stereotypiat eivät saa vaikuttaa siihen, miten häntä kohdellaan. 

Vertaistukea, uuden oppimista ja saavutettavuutta 

YK:n yleiskommentissa nro 25 (2021) digitaaliseen ympäristöön liittyvistä lapsen oikeuksista painotetaan, miten digitaaliset ympäristöt mahdollistavat vammaisille lapsille monia myönteisiä asioita.  

Vammaiset lapset oppivat uusia teknologisia taitoja sekä saavat tukea oppimiseen ja opiskeluun erilaisissa verkkoympäristöissä. Esimerkiksi saavutettavuutta parantavat ominaisuudet digilaitteissa voivat helpottaa kommunikaatiota. Verkkoympäristöt tarjoavatkin paljon ilmaista audiovisuaalista opetussisältöä ja muuta saavutettavaa materiaalia. 

Digiympäristöt voivat lisäksi tukea lasten osallisuutta, sosiaalisten suhteiden muodostumista ja niiden ylläpitämistä. Näissä ympäristöissä voi oppia sosiaalisia taitoja, kuten edistää omaehtoista sosiaalista kanssakäymistä, itsenäisyyttä sekä muodostaa ja syventää kaverisuhteita.  

Monet verkossa toimivat ryhmät voivat tarjota vertaistukea ja kokemusta yhteenkuuluvuudesta. Verkon suoma anonymiteetti voi mahdollistaa sosiaalisten taitojen harjoittelua, avun hakemista ja tukea identiteettityötä. 

Digiympäristöt sisältävät myös esteitä ja uhkia vammaisille lapsille  

Lapset, joilla on vammoja, kohtaavat digitaalisissa ympäristöissä myös esteitä oikeuksiensa toteutumiseen. Sisältö ei esimerkiksi aina ole saavutettavassa muodossa tai lapsilla ei ole pääsyä tarvittaviin laitteisiin ja alustoihin.  
 
Vammaiset lapset kohtaavat internetissä myös turvallisuutta ja hyvinvointia vaarantavia ilmiöitä, kuten ennakkoluuloja, syrjintää sekä verkkovihaa. Tekijöinä voivat olla ikätoverit sekä aikuiset. Vammaiset lapset voivat helposti olla korostuneen haavoittuvia huijauksille, kiristyksille, haitalliselle sisällölle altistumiselle sekä groomingille eli houkuttelulle seksuaalisiin tarkoituksiin.  
 
Pelastakaa Lasten vuonna 2021 teettämän selvityksen mukaan vamman tai pitkäaikaissairauden takia vähemmistöön kuuluvista lapsista joka kolmannes oli kohdannut ikäviä asioita verkossa ainakin kerran vuoden aikana, mikä oli huomattavasti suurempi osuus verrattuna kaikkiin vastanneisiin.  

“Esimerkiksi vammaisen tai eri näköisen ihmisen kommenteissa on usein paljon ikäviä kommentteja.”

Kyselyyn vastannut nuori

Puutteellinen tieto, eristäytyneisyys ja halu lievittää yksinäisyyden kokemusta voivat altistaa vammaisia lapsia kaltoinkohtelulle, rikoksille ja väärinkäytöksille. Kognitiiviset haasteet puolestaan voivat tehdä lapselle vaikeaksi tunnistaa riskejä tai hahmottaa esimerkiksi monimutkaisia yksityisyysasetuksia. Vammaiselle lapselle voi myös olla vaikeaa kertoa aikuiselle edellä mainituista ongelmista.  

Kirjoittajat: Marjaana Hulkko, Lauri Sundberg ja Veera Träskelin

Kirjoittajat työskentelevät Pelastakaa Lapsilla hankesuunnittelijoina Kippari– ja Digital Citizenship-hankkeissa.

Pelastakaa Lapset ry tekee työtä rakentaakseen pysyvästi parempaa tulevaisuutta jokaiselle maailman lapselle YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hengessä. Jokaisen aikuisten vastuulla on huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää digitaalista maailmaa turvallisesti.

Pelastakaa Lasten Kippari-hanke tuottaa vuoden 2024 aikana yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa kouluille ja opettajille suunnattuja tukimateriaaleja, jotka tukevat vammaisten lasten digitaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.

VINKKEJÄ HUOLTAJILLE 

 • Digitaalisuus on osa lapsen ja nuoren luonnollista toimintaympäristöä. 
 • Juttele lapsesi kanssa digilaitteiden käytöstä. Huoltajan kiinnostus lapsen digilaitteiden käyttöön myös suojelee lasta haitallisilta sisällöiltä.  
 • Kannusta lasta kertomaan sinulle aina, jos hän kohtaa netissä jotakin ikävää tai hämmentävää.  
 • Katsokaa yhdessä läpi lapsen digilaitteiden turvallisuusasetuksia.  
 • Omia mediataitoja voi testata ja vahvistaa Pelastakaa Lasten huoltajille suunnatulla ilmaisella verkkokurssilla: https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/vanhempien-verkkokurssi/  
 • Pelastakaa Lasten palvelut ovat lapsiperheiden tukena. Lisätietoa: Ammatillinen tukiperhetoiminta ja Nettinuorisotalo Netarin palvelut 

VINKKEJÄ AMMATTILAISILLE 

 • Panosta saavutettavuuteen ja selkokielisyyteen tuottaessasi digitaalista materiaalia tai sisältöä.
 • Tutustu vammaisuuden monipuoliseen kirjoon sekä niihin hyötyihin ja riskeihin, joita vammaiset lapset voivat kohdata digitaalisissa ympäristöissä.
 • Kuuntele lapsen mielipiteitä häntä koskettavassa asiassa – osallista vammaiset lapset mukaan suunnittelemaan ja kehittämään.
 • Puutu digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaan kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään. Ota lapsen kanssa puheeksi, jos epäilet hänen kohdanneen jotakin ikävää netissä.
 • Käytä materiaaleissasi inklusiivista kuvastoa (viittaa kuvastoon, joka edustaa erilaisia ihmisryhmiä ja edistää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta visuaalisessa viestinnässä).
 • Käy lapsen kanssa läpi nettiturvataitoja hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti.