Kaksi nuorta koulun pihalla selin kameraan.

Mikä on lapsille ja nuorille tärkeää Lapsen äänessä? 

Lapsen ääni -kysely on Pelastakaa Lapsissa tärkeä keino tehdä lasten ja nuorten osallisuus konkreettisella tavalla mahdolliseksi ja tukea heitä mielipiteensä ilmaisussa muun muassa liittyen perheen taloudelliseen tilanteeseen, lapsiperheköyhyyteen ja mielenterveyteen. Tavoitteena on vahvistaa lapsen äänen kuulumista yhteiskunnan päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa. 

Vuoden 2023 Lapsen ääni -kyselyn tuloksia haluttiin viestiä tavalla, joka tavoittaa nuoret ja ammentaa heidän kokemusmaailmastaan. Nuorisotalot valikoituivat luontevaksi paikaksi kohdata nuoria turvallisessa ja vapaamuotoisessa ilmapiirissä. 

Asiantuntijamme halusivat jututtaa lapsia ja nuoria ja kuulla, kuinka he näkevät Lapsen ääni -kyselyn tulokset. Tavoitteenamme oli kokeilla osallistavaa toimintaa nuorten kanssa lapsiperheköyhyysteeman ympärillä. 

Lapsen ääni- kyselyn tulosten teemat olivat nuorisotalovierailujen pohjana ja tapaamamme lapset ja nuoret pääsivät analysoimaan tuloksia sekä ideoimaan tulosten julkaisua. Järjestimme nuorisotalolla työpajan, jossa käsiteltiin muun muassa ajankohtaista vaikeaa taloustilannetta sekä nuorten omia ajatuksia rahasta, elämästä ja tulevaisuudesta. 

Tavoitteena oli myös lisätä nuorten tietoutta lapsen oikeuksista sekä taloustilanteiden vaikutuksista perheisiin. Nuoret toimivat työpajoissa myös Lapsen ääni -kyselyn tulosten validoijina, sillä halusimme nähdä, miten erilaiset lapset vastaisivat samoihin aiheisiin eri tiedonkeruumenetelmillä. 

”Toivon, että kaikki eläisi hyvin ja saisi hyvän elämän.”

Lapsen ääni -kyselyyn vastannut nuori

Keskustelut syvensivät ymmärrystä 

Vierailimme Helsingissä Malmin ja Pukinmäen nuorisotaloilla ja tapasimme yläasteikäisiä nuoria. Työpajaan heitä osallistui 20.  Munkkivuoren nuorisotalolla tapasimme alakouluikäisiä lapsia ja heistä työpajaan osallistui 28. 

Valmistelimme työpajoihin helposti lähestyttäviä, kiinnostavia ja yksinkertaisia toimia, joihin nuoret saivat vapaaehtoisesti osallistua. Osallistuminen tehtiin mahdollisimman helpoksi: nuoret saivat vastata kysymyksiin kirjoittamalla ja piirtämällä isoihin papereihin, valikoida rastittamalla heidän mielestään tärkeitä asioita tulosten raportointiin ja päätöksentekoon vietäviksi sekä kirjoittaa tunteitaan ja kokemuksiaan taloushuolista muistilappuihin, jotka tiputettiin nimettöminä laatikkoon.  

Keskustelut nuorten kanssa olivat antoisia ja vaikuttavia. Eräs 13-vuotias maahanmuuttajataustainen poika vastasi tärkeimmäksi asiaksi elämässään sen, että on rakkautta. Hyvin moni vastaajista myös kertoi perheen, läheisten ja ystävien merkityksestä. 

Joku toivoi tulevaisuudelta maailmanrauhaa sekä ”Toivon, että kaikki eläisi hyvin ja saisi hyvän elämän.” Vastaukset olivat samankaltaisia Lapsen ääni -kyselyn vastausten kanssa ja kertoivat tavallisista arjen kokemuksista lasten ja nuorten elämässä. 

Suurin osa nuorista kertoi työpajoissa, että oma raha on heille tärkeää. Omaa rahaa tuli nuorten mielestä voida käyttää heidän itse valikoimiinsa asioihin kuten vaatteisiin, herkkuihin ja juomiin. 

Tärkeimmiksi teemoiksi päätöksentekijöille vietäväksi lapset ja nuoret kokivat nuorten mielenterveyden haasteet, kavereiden ja perheen merkityksen sekä vapaa-ajan ja harrastusten tärkeyden. 

Nuoret toivovat hyvää elämää

Tulevaisuudelta nuoret toivoivat hyvää elämää, työpaikkaa, perhettä, rahaa ja mukavia hetkiä kavereiden kanssa. Nuoremmat lapset kertoivat tulevaisuuden toiveissaan muun muassa ammattihaaveistaan. Lasten toiveena oli myös, että kriisejä ja sotia olisi vähemmän ja että virukset loppuisivat. 

Hyvä tulevaisuus tarkoittaa nuorten mielestä kaikille ihmisille hyvän elämän mahdollisuudet, kuten perustarpeiden täyttymisen riittävän ruuan, kodin, perheen, hyvien vanhempien ja vaatteiden muodossa. Lisäksi nuoret kertoivat ystävien, perheen ja harrastusten tärkeydestä. Nämä kaikki kuvaavat lapsen oikeuksien toteutumista. 

Erityisesti perheiden vaikeisiin taloustilanteisiin ja köyhyyteen liittyen nuoret kertoivat surun, stressin, epätoivon, nolouden ja ahdistuksen tunteista.  Nuoremmat lapset kuvasivat taloushuoliin liittyviä tunteita huolen, outouden, pelon, vihan ja synkkyyden kokemuksilla. Nuoret kertoivat myös kokevansa stressiä ystäviensä rahahuolista. 

Tärkeimmiksi teemoiksi päätöksentekijöille vietäväksi lapset ja nuoret kokivat nuorten mielenterveyden haasteet, kavereiden ja perheen merkityksen sekä vapaa-ajan ja harrastusten tärkeyden. 

Nuorten vastauksista ja kokemuksista heijastui tavallisen, turvallisen ja nuorten näkökulmat huomioivan arjen olevan heille erityisen tärkeää. Nuoret ymmärtävät ajankohtaisia kriisejä ja talousvaikeuksia, mutta näkevät, että perustarpeiden täyttyessä näistä on helpompaa selviytyä. 

Lasten ja nuorten viesti johti käytännön toimiin 

Lapsen ääni -kyselyn vastaajiin verrattuna nuoristoaloilla kohdattiin lapsia monipuolisemmasta taustasta. Kyselyyn vastasi pääasiassa yläasteikäisiä tyttöjä, kun taas nuorisotalolla vastaajista erityisesti yläasteikäiset olivat suurimmaksi osaksi poikia ja mukana oli myös maahanmuuttajaperheiden lapsia, joita taas ei kyselyn vastaajissa juurikaan ollut. Vahvistimme nuorisotaloihin jalkautumalla kaikkien lasten mahdollisuutta osallisuuteen ja mielipiteen ilmaisuun. 

Lapsen ääni -kyselyn tuloksia kerrottiin nuorille somessa videoilla sekä Pelastakaa Lasten nettinuorisotalo Netarin TikTok-live tapahtumassa, jossa seuraajana oli paikalla yli 400 nuorta.  

Kyselyn tulosten ja työpajojen antia eli lasten itsensä kertomaa kokemustietoa hyödynnettiin myös vaikuttamistyössä viemällä tietoa päätöksentekoon. Pelastakaa Lasten tekemissä lausunnoissa ja kannanotoissa pyrittiin vaikuttamaan lapsen näkökulman huomioimiseen päätöksenteossa hallitusohjelman muotoutuessa syksyllä 2023. 

Lapsen ääni -kyselyyn vastanneiden lasten ja nuorten tiedon validointi ja esittely toisille nuorille kohtaamalla heitä nuorisotaloilla oli onnistunut ensimmäinen askel lasten osallisuuden vahvistamisessa Pelastakaa Lasten lapsiperheköyhyysteemassa. Yhdessä tuotettu tieto ja lasten mielipiteiden ja kokemusten esille tuominen heille sopivalla ja mieluisalla tavalla on keskeinen tavoite. 

Kirjoittaja: Johanna Vinberg, suunnittelija, Pelastakaa Lapset ry


Lapsen ääni -kyselyyn vastasi keväällä 2023 yhteensä 1 725 lasta ja nuorta. Kysely toteutettiin nimettömänä verkkokyselynä, jossa lapset saivat vastata noin 40 kysymykseen. Kyselyn aiheina olivat mm. perheen toimeentulo ja lasten kokema hyvinvointi. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli yläkoululaisia, 13–15 -vuotiaita eri puolelta Suomea.