Vaikuttamistyö

Teemme vaikuttamistyötä edistääksemme lapsen oikeuksien toteutumista niin kotimaassa, Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Vaikutamme yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, ammattilaisten, tutkijoiden sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa.  

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan valtio on ensisijainen vastuunkantaja, jonka toimia me seuraamme ja tuemme -niin palveluntuottajana kuin lapsenoikeusloukkauksia seuraavana kansalaisjärjestönä. Toimimme lasten kanssa heidän osallistumismahdollisuuksiaan edistäen. 

Järjestömme työskentelee yleisen tietoisuuden lisäämiseksi lapsen oikeuksista. Otamme vaikuttamistyössä huomioon lapset ja teemme työtämme lapsen oikeuksia kunnioittaen. 

Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 22.9.2023

Lausunto lapsilisästä ja indeksitarkistuksista

Lapsilisään tulevat korotukset nähdään tarpeellisina ja hyvinä kohdentuen suurimmassa lapsiperheköyhyysriskissä oleviin perheisiin. Lapsilisäjärjestelmää tulisi kuitenkin uudistaa rakenteellisesti ja kokonaisuutena, jotta voitaisiin turvata lapsiperheiden toimeentulo. Indeksitarkistusten poistaminen heikentää perheiden toimeentuloa ja hyvinvointia.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 20.9.2023

Lausunto hallituksen esityksestä asumistuen muutoksiin

Nykyisessä korkean inflaation ja lisääntyneen lapsiperheköyhyystilanteen kontekstissa on kohtuutonta heikentää pienituloisten ja heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden hyvinvointia asumistuen leikkauksilla.

lapsia suojetien edessä
Lausunnot ja kannanotot 19.9.2023

Pelastakaa Lasten terveiset budjettiriiheen: Lasten tulevaisuudesta leikkaaminen tulee Suomelle kalliiksi

Pitkään jatkuneen positiivisen kehityksen jälkeen lapsen oikeuksien toteutumiselle sekä Suomessa että maailmalla on tällä hetkellä enemmän uhkia kuin vuosikymmeniin. Korona, konfliktit ja ilmastonmuutos uhkaavat lapsen oikeuksien toteutumista ja lisäävät lasten kokemaa eriarvoisuutta.

Vaalisuositukset

Vaikuttamistyötä monella tasolla

Lapsen oikeuksien toteutuminen vaatii työtä paikallisesti ja alueellisesti. Vaikutamme kunta- ja hyvinvointialueilla paikallisyhdistystemme ja aluetoimistojemme (linkki) kautta seuraten lasten ja lapsiperheiden elämää ja arkea, ja keräten tietoa päättäjille siitä, miten tulisi helpottaa lasten elämää ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseen Suomessa. Tavoitteemme on oman toimintamme kautta vähentää ja ennaltaehkäistä erityisesti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa ja lapsiperheköyhyyttä sekä vahvistaa lasten osallisuutta. Seuraamme lapsen oikeuksien toteutumista ja suojelua digitaalisissa ympäristöissä.

Vaikutamme siihen, että haavoittuvien lapsiryhmien, kuten pakolais- ja maahanmuuttajalasten oikeudet toteutuvat ja kaikki lapset saavat suojelua myös poikkeus- ja häiriötilanteissa.

Haluamme varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien komitean suositukset ja huomautukset (linkki) toimeenpannaan kansallisen lapsistrategiatyön(linkki) kautta johdonmukaisesti Suomessa.

Osallistumme perus- ja ihmisoikeuksia seuraavissa verkostoissa sekä lapsi-, nuoriso- ja perhejärjestöjen kanssa yhteistyössä lapsen oikeuksien seurantaan laatimalla rinnakkaisraportteja täydentämään valtion raportteja.

Laadimme lausuntoja ja kannanottoja. Teemme vetoomuksia, osallistumme aloitteisiin, kuulemisiin ja pyöreän pöydän keskusteluihin. Tapaamme päättäjiä, viranhaltijoita, ammattilaisia, tutkijoita, lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Vaikutamme yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.

Suomen Pelastakaa Lapset on osa Pelastakaa Lasten Euroopassa sijaitsevien toimistojen Eurooppa-vaikuttamisryhmää. Sen tavoitteena on vaikuttaa lapsia ja lapsiperheitä koskevaan Euroopan unionin sisäpolitiikkaan.

Ryhmää koordinoi Brysselissä sijaitseva vaikuttamistoimisto. Se seuraa ja vaikuttaa myös Euroopan unionin lapsen oikeuksia koskevaa ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikkaa.

Järjestöllä on toimistot Genevessä, New Yorkissa ja Afrikan Unionissa. Ne vaikuttavat erityisesti YK:n sekä Afrikan Unionin asioihin, mutta työskentelevät myös yksittäisten maiden kantoihin vaikuttamiseksi.

Kehittyvissä maissa Pelastakaa Lapset tekee vahvaa vaikuttamistyötä osallistuen järjestöjen omaan raportointiin ja tukien jäsenvaltioita raportoimaan YK:n lapsen oikeuksien komitealle.

Raportointiprosesseissa on mahdollisuus edistää valtion ja kansalaisjärjestöjen välistä keskustelua ja yhteistyötä, lisätä ihmisten tietoisuutta lapsen oikeuksista sekä vahvistaa yhteisöjä ja verkostoja vaatimaan oikeuksien toteuttamista yhdessä lasten kanssa.

Komitean tekemät päätelmät ja huomautukset muodostavat vankan pohjan seurantaan pohjaavalle vaikuttamistyölle.

Asiantuntijamme

Tiina-Maria Levamo

Johtava asiantuntija – lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö

Sonja Kekkonen

Sonja Kekkonen

Vaikuttamistyön suunnittelija

Juho Pylvänäinen

Advocacy Advisor / erityisasiantuntija

Edistämme lapsen oikeuksia yhdessä