Vaikuttamistyö

Teemme vaikuttamistyötä edistääksemme lapsen oikeuksien toteutumista niin kotimaassa, Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Vaikutamme yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, ammattilaisten, tutkijoiden sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa.  

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan valtio on ensisijainen vastuunkantaja, jonka toimia me seuraamme ja tuemme -niin palveluntuottajana kuin lapsenoikeusloukkauksia seuraavana kansalaisjärjestönä. Toimimme lasten kanssa heidän osallistumismahdollisuuksiaan edistäen. 

Järjestömme työskentelee yleisen tietoisuuden lisäämiseksi lapsen oikeuksista. Otamme vaikuttamistyössä huomioon lapset ja teemme työtämme lapsen oikeuksia kunnioittaen. 

Lausunnot ja kannanotot

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 11.4.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta  

Pelastakaa Lapset on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 11.4.2024 lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Lapsi heiluttaa EU:n lippua
Lausunnot ja kannanotot 9.4.2024

Euroopan unionin on turvattava lasten tulevaisuus

EU-vaalit käydään poikkeukselliseen aikaan. Epävakaa maailmanpoliittinen ja taloudellinen tilanne vaikuttavat lapsiperheiden arkeen kaikkialla Euroopassa. Kriisien keskellä tarvitaan toivoa paremmasta. Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät kahdeksaa keinoa lapsen oikeuksien vahvistamiseksi Euroopan unionissa.

Uutiset 8.4.2024

Pelastakaa Lapset vaatii hallitukselta lapsiin kohdistuvien leikkausten torjumista kehysriihessä

Pelastakaa Lapset ry vetoaa hallitukseen budjettiriihen alla, että lapsille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja koskevat leikkaukset torjuttaisiin ja lasten hyvinvointiin panostettaisiin. Alkuvuoden traagiset tapahtumat ovat osoittaneet, että lasten hyvinvoinnista ei voida enää leikata. Järjestö on käynnistänyt vetoomuksen kutsuakseen kansalaisia rinnalleen vaatimaan hallitukselta konkreettisia toimia lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.  

Vaalisuositukset

Vaikuttamistyötä monella tasolla

Lapsen oikeuksien toteutuminen vaatii työtä paikallisesti ja alueellisesti. Vaikutamme kunta- ja hyvinvointialueilla paikallisyhdistystemme ja aluetoimistojemme (linkki) kautta seuraten lasten ja lapsiperheiden elämää ja arkea, ja keräten tietoa päättäjille siitä, miten tulisi helpottaa lasten elämää ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseen Suomessa. Tavoitteemme on oman toimintamme kautta vähentää ja ennaltaehkäistä erityisesti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa ja lapsiperheköyhyyttä sekä vahvistaa lasten osallisuutta. Seuraamme lapsen oikeuksien toteutumista ja suojelua digitaalisissa ympäristöissä.

Vaikutamme siihen, että haavoittuvien lapsiryhmien, kuten pakolais- ja maahanmuuttajalasten oikeudet toteutuvat ja kaikki lapset saavat suojelua myös poikkeus- ja häiriötilanteissa.

Haluamme varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien komitean suositukset ja huomautukset (linkki) toimeenpannaan kansallisen lapsistrategiatyön(linkki) kautta johdonmukaisesti Suomessa.

Osallistumme perus- ja ihmisoikeuksia seuraavissa verkostoissa sekä lapsi-, nuoriso- ja perhejärjestöjen kanssa yhteistyössä lapsen oikeuksien seurantaan laatimalla rinnakkaisraportteja täydentämään valtion raportteja.

Laadimme lausuntoja ja kannanottoja. Teemme vetoomuksia, osallistumme aloitteisiin, kuulemisiin ja pyöreän pöydän keskusteluihin. Tapaamme päättäjiä, viranhaltijoita, ammattilaisia, tutkijoita, lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Vaikutamme yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.

Suomen Pelastakaa Lapset on osa Pelastakaa Lasten Euroopassa sijaitsevien toimistojen Eurooppa-vaikuttamisryhmää. Sen tavoitteena on vaikuttaa lapsia ja lapsiperheitä koskevaan Euroopan unionin sisäpolitiikkaan.

Ryhmää koordinoi Brysselissä sijaitseva vaikuttamistoimisto. Se seuraa ja vaikuttaa myös Euroopan unionin lapsen oikeuksia koskevaa ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikkaa.

Järjestöllä on toimistot Genevessä, New Yorkissa ja Afrikan Unionissa. Ne vaikuttavat erityisesti YK:n sekä Afrikan Unionin asioihin, mutta työskentelevät myös yksittäisten maiden kantoihin vaikuttamiseksi.

Kehittyvissä maissa Pelastakaa Lapset tekee vahvaa vaikuttamistyötä osallistuen järjestöjen omaan raportointiin ja tukien jäsenvaltioita raportoimaan YK:n lapsen oikeuksien komitealle.

Raportointiprosesseissa on mahdollisuus edistää valtion ja kansalaisjärjestöjen välistä keskustelua ja yhteistyötä, lisätä ihmisten tietoisuutta lapsen oikeuksista sekä vahvistaa yhteisöjä ja verkostoja vaatimaan oikeuksien toteuttamista yhdessä lasten kanssa.

Komitean tekemät päätelmät ja huomautukset muodostavat vankan pohjan seurantaan pohjaavalle vaikuttamistyölle.

Asiantuntijamme

Tiina-Maria Levamo

Johtava asiantuntija – lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö

Sonja Kekkonen

Vaikuttamistyön suunnittelija

Juho Pylvänäinen

Advocacy Advisor / erityisasiantuntija

Edistämme lapsen oikeuksia yhdessä