Pelastakaa Lasten Huippula-palvelun rekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty: 3.5.2022

1. Rekisterinpitäjä
Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)
Osoite: PL 95, 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava
lakimies Maria Haarajoki,
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi
puh: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi
Pelastakaa Lasten Huippula-palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Huippula-palvelua käyttävän tulee rekisteröityä palveluun oppilaiden kyselyn järjestämiseksi. Henkilötietoja käsitellään Huippula-palvelun sisäänkirjautumisen ja käytön mahdollistamiseksi, palvelun käyttöön liittyvään välttämättömään viestintään, palvelun analysointiin ja kehittämiseen ja siihen liittyvään viestintään. Oppilaiden kyselyyn vastaavista ei kerätä henkilötietoja.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyistä yksityishenkilöistä seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, työnantaja, työskentelykunta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity luovuttaa tiedot itse rekisteröityessään palveluun.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien organisaatioiden henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Näillä henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita (esimerkiksi massapostituspalvelu). Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi fyysisesti sijaita rekisterinpitäjien alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla.

Henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat EU:n alueella. Voimme kuitenkin siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle palveluntarjoajiemme hallinnoidessa, käsitellessä tai tallentaessa tietoja ETA-alueen ulkopuolella. Tehdessämme näin varmistamme, että siirto tehdään maahan, jota koskee Euroopan komission päätös tai tehdään muuten olosuhteissa, joissa on suoritettu tarvittavat turvatoimenpiteet tietojen suojaamiseksi tietosuojalain mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan automaattisesti 60 päivää sen jälkeen, kun rekisteröity poistaa käyttäjätilinsä palvelusta.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot
iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
v. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
vi. valittaa valvontaviranomaiselle
a. jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Pelastakaa Lapset ry, Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.