Pelastakaa Lasten Joensuun Perheentalon rekisterin tietosuojaseloste – Joensuun Perheentalon vapaaehtoiset

Laadittu: 17.5.2018

Viimeksi päivitetty: 26.10.2023

1. Rekisterinpitäjä

Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)
Osoite: PL 95, 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava
lakimies Maria Haarajoki,
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi
puh: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi

Joensuun Perheentalon rekisteri Joensuun Perheentalon vapaaehtoisista.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään Joensuun Perheentalon vapaaehtoistoimintojen koordinoimiseksi. Rekisterin tietojen avulla pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin (mm. tiedustelut, milloin vapaaehtoinen on käytettävissä Perheentalolla) ja tiedotetaan Perheentalon ajankohtaisista asioista.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Joensuun Perheentalon rekisteri vapaaehtoisista sisältää seuraavia tietoja

  • nimi
  • yhteystiedot: osoite, sähköposti, puhelinnumero
  • Sitoumus Lasten suojelemiseksi, allekirjoittamispäivämäärä

Toimintaan liittyviä tietoja:

  • toimintoihin liittyminen ja päättyminen
  • perehdytyspäivämäärä
  • tehtävät ja yhteistyömuodot Joensuun Perheentalolla
  • toimintaan osallistumispäivä- ja tuntimäärät
  • kiinnostuksen kohteet

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity luovuttaa itse tiedot toimintaan mukaan hakeutuessaan.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötiedot kerätään sähköisessä muodossa ylläpidettävään dokumenttiin. Tiedot on suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän lukuun toimivat henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Ei tietojen säännönmukaisia luovutuksia tai siirtoja. Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjän keräämiä henkilötietoja säilytetään vapaaehtoisena toimimisen ajan ja tämän jälkeen kaksi vuotta.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja velvollisuudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten

käsittelemät henkilötiedot

iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet

v. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

vi. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

vii. valittaa valvontaviranomaiselle

  • jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Pelastakaa Lapset ry, Koskelantie 38, 00601 Helsinki tai Joensuun Perheentalo, Kauppakatu 27b A2–4, 80100 Joensuu.

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa