Kolme nuorta katselee leikkitelineestä alaspäin kohti kameraa.

Eduskuntavaalit 2023

Pelastakaa Lasten eduskuntavaalisuositukset 2023

Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2023. Pelastakaa Lasten 6 eduskuntavaalitavoitetta keskittyvät lapsen oikeuksien toteutumisen varmistamiseen Suomessa ja maailmalla.

Kaiken lapsia koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon tulee olla perus- ja ihmisoikeuksien mukaista. Perustuslaki, YK:n lapsenoikeuksien sopimus ja muut ihmisoikeussopimukset velvoittavat lapsen oikeuksien johdonmukaiseen toteuttamiseen.

Lapsen oikeudet varmistetaan julkisen hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja yritysten toimivalla yhteistyöllä. Yhteistyö vaatii myös kansalaisjärjestöjen toiminnan ja rahoituksen turvaamista pitkäjänteisesti.

Pelastakaa Lapset edistää seuraavien tavoitteiden toteutumista hallitusohjelmakaudella 2023-2027

  1. Vähennetään lapsiperheköyhyyttä panostamalla vaikeissa elämäntilanteissa elävien perheiden ja lasten tukeen
  2. Jatketaan lapsistrategian johdonmukaista toimeenpanoa
  3. Turvataan väkivallaton lapsuus
  4. Suojellaan pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia lapsia Suomessa ja EU:ssa
  5. Edistetään vakautta ja turvallisuutta investoimalla lapsiin ja lapsen oikeuksiin globaalisti
  6. Seurataan ja toimeenpannaan Suomen saamia perus- ja ihmisoikeuksia koskevia suosituksia

PELASTAKAA LAPSET EDISTÄÄ SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA HALLITUSOHJELMAKAUDELLA 2023-2027

1. Vähennetään lapsiperheköyhyyttä panostamalla vaikeissa elämäntilanteissa elävien perheiden ja lasten tukeen

Suomessa on noin 114 000 köyhyydessä elävää lasta. Köyhyys on arkipäivää monelle suomalaiselle lapselle. Lapsiperheiden ostovoima on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa heikentynyt entisestään.

2. Jatketaan lapsistrategian johdonmukaista toimeenpanoa

Suomessa on jo kahdella hallituskaudella edistetty kansallisen lapsistrategian laatimista, jotta meillä suunniteltaisiin, ohjattaisiin ja toimeenpantaisiin valtakunnallista lapsi- ja perhepolitiikkaa johdonmukaisesti yli hallituskausien.

Lapsistrategia ohjaa myös Suomen sitoutumista EU:n lapsitakuun ja EU:n lapsistrategian toteuttamiseen.

3. Turvataan väkivallaton lapsuus

Jokaisella lapsella on oikeus elämään, turvalliseen kasvuun, kehitykseen ja koulutukseen, sekä yksityisyyteen ja suojeluun väkivallalta. Lasten ja nuorten kokema väkivalta ja turvattomuus on lisääntynyt. Lapsiin kohdistuvaa vihapuhetta, kiusaamista ja seksuaaliväkivaltaa ilmenee enenevässä määrin myös digitaalisissa ympäristöissä.

4. Suojellaan pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia lapsia Suomessa ja EU:ssa

Maailmassa on tällä hetkellä meneillään suurin pakolaiskriisi maailmansotien päättymisen jälkeen. Ukrainan sota on lisännyt pakolaisten määrää yli 7 miljoonalla ihmisellä. Ihmiset pakenevat sotaa, vainoa ja toivottomuutta. Globaali ilmastokriisi heikentää tilannetta entisestään.

5. Edistetään vakautta ja turvallisuutta investoimalla lapsiin ja lapsen oikeuksiin globaalisti

Konfliktit, koronapandemia ja ilmastonmuutos vaikuttavat globaaliin kehityksen negatiivisesti – ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen köyhyys on kasvussa inhimillisen kehityksen laskiessa. Päällekkäiset kriisit heikentävät lasten mahdollisuuksia oppimiseen, suojeluun ja hyvinvointiin.

6. Seurataan ja toimeenpannaan Suomen saamia perus- ja ihmisoikeuksia koskevia suosituksia

Suomi on saanut paljon suosituksia YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuselimiltä. Tietyt oikeusloukkaukset, kuten naisiin kohdistuva väkivalta, perusturvan riittämätön taso ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaongelmat, toistuvat suosituksissa, koska aiempia suosituksia ei ole toimeenpantu tehokkaasti.