Vastuullisuus

Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osal­listumiseen.

Tehtävämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan, sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Olemme toiminnastamme vastuussa ennen kaikkea lapsille. Lapsen etu ja lasten osallisuus ovat työmme keskiössä. Teemme kaikkemme, että toimintamme on turvallista lapsille.

Toimintaperiaatteemme

Toimintaamme ohjaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä UN Global Compactin, Pelastakaa Lasten ja Unicefin yhdessä laatimat lapsen oikeudet liiketoiminnassa -toimintaperiaatteet.

Noudatamme toimintaamme koskevia lakeja, viranomaismääräyksiä, organisaatiomme yhteisesti määrittämiä ohjeistuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia kotimaassa ja kohdemaissa.

Jokapäiväistä työtämme ohjaavat arvot; vastuullisuus, määrätietoisuus, kumppanuus, luovuus ja tinkimättömyys. Työssämme tavoittelemme aina parasta mahdollista laatua ja asetamme työllemme selkeät tavoitteet.

Olemme sitoutuneet toimimaan kansainvälisen Pelastakaa Lapset -liikkeen lasten suojelun toimintaperiaatteiden mukaisesti. Edellytämme sitoutumista näihin toimintaperiaatteisiin ja edistämiimme arvoihimme henkilöstöltämme, vapaaehtoisiltamme ja heiltä, joiden kanssa toteutamme ohjelmatyötä.

Ohjelmatyömme lähtökohtana on aina lapsen etu ja oikeus osallisuuteen. (Teemme työtä yhdessä lasten kanssa, annamme heille mahdollisuuden tulla Huomioimme lapsen oikeudet viestinnässämme ja kuvaamme lasta ja nuorta aina kunnioittavalla tavalla. Kerromme työstämme, organisaatiostamme ja arvoistamme luotettavasti ja avoimesti.

Organisaatio

Teemme vaikuttamistyötä lasten hyväksi aktiivisesti ja avoimesti yhdessä lasten kanssa. Kohtelemme toisiamme Pelastakaa Lasten yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toimivat järjestössämme pohjana kaikelle toiminnallamme. Noudatamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia sekä olemme syrjinnästä vapaa työyhteisö.

Työntekijöidemme oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat meille tärkeitä ja kannustamme henkilöstöämme uuden oppimiseen läpi työsuhteen elinkaaren. Työntekijämme perehdytetään yhteisen perehdyttämiskäytännön mukaisesti.

Varainhankinnassamme noudatamme vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kerromme saamiemme varojen käytöstä avoimesti ja luotettavasti.  Seuraamme toimintaamme ja raportoimme säännöllisesti rahoittajillemme.

Kestävän kehityksen tavoitteet: hankinnat ja ympäristövastuu

Pelastakaa Lapsilla on vastuullisuusohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa järjestön toiminnan kestävyys. Olemme sitoutuneet tukemaan kaikessa toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals), joiden avulla pyritään poistamaan köyhyys, suojelemaan planeettaamme ja varmistamaan, että kaikki ihmiset voivat elää rauhassa ja tulla hyvin toimeen.

Näiden tavoitteiden yhteydessä Pelastakaa Lapset tavoittelee toimintansa hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Järjestöllemme ilmastonmuutos on ennen kaikkea lapsenoikeuskysymys ja tavoitteemme on pienentää toimintamme ympäristövaikutuksia sekä osallistaa toimintamme piirissä olevat lapset, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot samaan tavoitteeseen. Kiinnitämme mm. matkustuksessa ja hankinnoissamme huomiota ympäristöystävällisiin, kestäviin ja lapsen oikeuksia kunnioittaviin valintoihin.

Kohdemaissa tekemässämme ohjelmatyössä kiinnitämme huomiota erityisesti kolmeen asiaan: ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kumppanien avulla, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja vammaisinkluusioon.

Teemme yhteistyötä vastuullisten ja hyvämaineisten toimijoiden kanssa. Haluamme varmistaa, että arvomme ja vastuullinen toimintatapamme ovat kaikilla yhteistyötahoillamme tiedossa, ja edellytämme sitä myös kaikilta yhteistyötahoiltamme.