Digital Citizenship -ohjelma

Lapset kohtaavat digitaalisessa maailmassa hyötyjen lisäksi myös monenlaisia haittoja. Heikommassa asemassa olevat lapset ovat haavoittuvampia myös verkkoympäristössä.

Google-säätiön miljoonan dollarin tuella Pelastakaa Lapset toteuttaa kaksivuotisen yhteispohjoismaisen Digital Citizenship -ohjelman, jonka tavoitteena on parantaa lasten digitaalisia kansalaistaitoja sekä lisätä huoltajien, opettajien ja muiden ammattilaisten kykyä tukea lasta näissä taidoissa.

Lisäksi ohjelma edistää lasten mahdollisuuksia saada apua digitaalisten kanavien kautta ja ennaltaehkäisee heidän digitaalisissa ympäristöissä kohtaamiaan haittoja.

Ohjelman tarkoituksena on Pelastakaa Lapset -järjestöjen pohjoismaisen yhteistyön syventäminen, yhdessä oppiminen ja innovoiminen. Näin voidaan tehdä entistä vaikuttavampaa työtä lasten digiturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Kuka haavoittuu verkossa? 

Niin netissä kuin sen ulkopuolella erityisen haavoittuvia ryhmiä ovat esimerkiksi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset, pakolais- ja siirtolaislapset, vammaiset ja neuropsykiatrisista haasteista kärsivät lapset sekä väkivaltaa kokeneet ja pienituloisissa perheissä elävät lapset.  

He altistuvat todennäköisemmin erilaisille riskitekijöille, ja heillä on muita vähemmän keinoja suojautua näiltä riskeiltä. Tytöt kohtaavat negatiivisia kokemuksia yli kolme kertaa useammin kuin pojat.  

Digital Citizenship -ohjelma tukee heikoimmassa asemassa olevia 6–17-vuotiaita lapsia ja heidän tukiverkkojaan (mm. huoltajat, opettajat ja lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset) tarjoten työkaluja, opetusta ja tukea, jotta lapset voivat saada positiivisia kokemuksia, tiedostaa omat digitaaliset oikeutensa ja olla turvassa verkossa. 

Lapsille turvallisempi digiarki 

Digital Citizenship -ohjelman tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle turvallinen ja syrjimätön pääsy digitaalisten mahdollisuuksien äärelle.  

Ohjelma pyrkii myös parantamaan lasten sekä heidän kasvuaan ja kehitystään turvaavien aikuisten kykyjä vastata digitaalisten ympäristöjen luomiin haasteisiin.  

Ohjelman keskeisiä lapsen oikeuksia edistäviä teemoja ovat oikeus osallisuuteen, oikeus turvallisuuteen ja suojeluun verkkoympäristössä, oikeus terveyteen ja hyvinvointiin sekä oikeus tietoon ja koulutukseen.  

Pohjoismainen yhteistyö  

Pohjoismaissa Pelastakaa Lapset tunnetaan osaamisestaan digitaalisen lapsuuden kysymyksissä. Digital Citizenship -ohjelman ytimessä onkin pohjoismaisen yhteistyön syventäminen toiminnan laajentamisen, yhteiskehittämisen ja innovoinnin kautta.

Suomessa Digital Citizenship -ohjelma keskittyy muun muassa Huippula-palveluun, joka vahvistaa viidesluokkalaisten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden taitoja sekä tarjoaa opettajille tietoa ja työkaluja oppilaiden tukemiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään verkon vaaroja tunnistava Rapid Response -järjestelmä, joka mahdollistaa nykyistä paremmin ajankohtaisten lapsen oikeuksia rikkovien haittailmiöiden tunnistamisen ja puuttumisen. Pelastakaa Lapset ry koordinoi Digital Citizenship -ohjelman pohjoismaista yhteistyötä.   

Ruotsissa Digital Citizenship -ohjelman puitteissa tehdään työtä lapsille suunnatun verkkoturvallisuuteen liittyvän sisällön kehittämiseksi ja levittämiseksi, keskittyen erityisesti sosioekonomisesti haavoittuvien alueiden lapsiin. Lisäksi ohjelmassa tavoitetaan kunniaväkivallasta kärsiviä lapsia ja nuoria ja tuetaan heitä chat-palvelun kautta.  

Yhteystiedot

Suomi
Laura Sillanpää, digitaalisen hyvinvoinnin tiimivastaava
laura.sillanpaa@pelastakaalapset.fi
 

Ruotsi
Douha Kermani, Projektledare
douha.kermani@rb.se