Selvitys: Vanhemmat näkevät digilaitteiden vaikutukset lasten hyvinvointiin huomattavasti negatiivisemmin kuin lapset itse

Digilaitteet ja sovellukset ovat erottamaton osa lasten elämää. Pelastakaa Lasten tuoreessa selvityksessä lasten ja vanhempien näkemykset digitaalisuuden hyödyistä ja haitoista eroavat merkittävästi toisistaan. Selvityksen perusteella digitaalisuus vahvistaa erityisesti lasten oppimista ja sosiaalisia suhteita, mutta vaikuttaa negatiivisesti etenkin fyysiseen terveyteen ja nukkumiseen. Selvityksen mukaan tytöt tuntuvat hyötyvän digilaitteista poikia enemmän.

Pelastakaa Lapset haluaa edistää digitaalisuuden mahdollisuuksia ja vähentää sen haitallisia hyvinvointivaikutuksia lasten elämässä. Tuoreessa Lapset laitteilla -selvityksessämme tarkasteltiin lasten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä digilaitteiden ja sovellusten vaikutuksista lasten hyvinvointiin. Vastaavaa selvitystä digihyvinvoinnista ei ole Suomessa tehty aiemmin.

Vaikka valtaosa kyselyyn vastanneista näki digilaitteiden vaikutukset lasten sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin varsin neutraaleina, vanhemmat kokivat digilaitteiden ja sovellusten vaikutukset lasten hyvinvointiin selvästi negatiivisemmin kuin lapset itse.

Vanhempien näkemyksen mukaan digilaitteet aiheuttavat lapsille enemmän haittaa kuin hyötyä kaikkiin kolmeen tutkittuun hyvinvoinnin osa-alueeseen: sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Vanhemmista 41 %:n mukaan digilaitteilla oli ollut negatiivisia vaikutuksia lasten nukkumiseen ja 35 %:n mukaan lasten liikkumiseen.

Myös lapset havaitsivat digilaitteiden käytössä haasteita, mutta he näkivät laitteiden vaikutukset negatiivisina ainoastaan fyysiseen hyvinvointiin. Sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin alueilla lapset kokivat selvästi vanhempiaan enemmän positiivisia vaikutuksia. Selvityksessä pojat toivat tyttöjä enemmän esiin digitaalisuuden negatiivisia hyvinvointivaikutuksia.

Selvitys osoittaa, että lasten ja vanhempien kannattaa keskustella ja pohtia digilaitteiden vaikutuksia yhdessä.

”Jo pienten lasten vanhempien kannattaa ottaa digilaitteista keskusteleminen sekä yhteinen, digitaalista hyvinvointia tukeva tekeminen osaksi koko perheen arkea”, Pelastakaa Lasten kehittämispäällikkö Antti Järventaus sanoo.

Digilaitteilla positiivisimmat vaikutukset oppimiseen ja kaverisuhteisiin

Positiivisimpina puolina sekä lapset että aikuiset pitivät digilaitteiden vaikutuksia oppimiseen ja tiedonsaantiin sekä kaverisuhteisiin. Vanhemmista jopa 58 % näki positiivisia vaikutuksia lasten oppimiseen ja tiedonsaantiin ja 28 % kaverisuhteisiin.

”Digilaitteet tarjoavat uudenlaisia keinoja olla yhteydessä ystäviin ja oppia uusia asioita. Toisaalta joillekin digilaitteista tulee niin tärkeitä, että lepo, koulutyö ja muut elämän tärkeät asiat jäävät jalkoihin”, Järventaus sanoo.

Kiinnostava tulos selvityksessä oli myös se, että lasten kokemuksen mukaan digilaitteet ja sovellukset ovat pikemminkin lisänneet turvallisuudentunnetta kuin heikentäneet sitä. 7–18-vuotiaista 18 % koki digilaitteiden lisänneen turvallisuudentunnetta ja vain 6 % heikentäneen sitä.

Taustaa kyselystä:

Lapset laitteilla -selvitykseen vastasi 1003 vanhempaa ja 567 heidän kanssaan samassa taloudessa asuvaa lasta. Lapsia oli kolmesta ikäryhmästä: alle 7-vuotiaita, 7–12-vuotiaita sekä 13–18-vuotiaita. Kyselyn aineisto kerättiin joulukuun 2021 aikana Kantar TNS:n vastaajapaneelin kautta, ja kyselyä täydennettiin lasten ja vanhempien haastatteluilla. Selvitys tehtiin osana Pelastakaa Lasten Reconnect-hanketta.

Lisätietoja:

Antti Järventaus, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 364 6410, antti.jarventaus@pelastakaalapset.fi

Lauri Sundberg, hankesuunnittelija, Reconnect-hanke, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 442 1041, lauri.sundberg@pelastakaalapset.fi