Pelastakaa Lapset logo

Lausunto maahantulosäännösten, perheenyhdistämisen ja oleskeluluvan ehdoista

Pelastakaa Lapset on antanut 20.2.2024 lausunnon ulkomaalaislain ja sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa lapsen oikeuksien ja lapsen edun asianmukaista huomiointia hallituksen esityksessä, jossa tavoitellaan oleskeluluvan haun estämistä turvapaikkamenettelyssä oleville ja aiempaa tiukempaa linjaa oleskelulupien epäämisessä maahantulosäännösten kiertämisen perusteella. Esitetyt lakimuutokset voisivat johtaa esimerkiksi perheen oleskeluluvan epäämiseen lapsen edun vastaisesti, mikäli lapsen tilannetta ei arvioida yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Pelastakaa Lasten kokemuksen mukaan esimerkiksi kolmansista maista Suomeen saapuville lapsille ja perheille ei useinkaan ole saatavilla riittävää ja oikeaa tietoa tai tukea maahantuloprosessin läpiviemiseen. Lausunnossa esitetään myös huoli paperittomien lapsiperheiden määrän kasvamisesta Suomessa, mikäli haetun oleskelulupatyypin vaihtaminen estetään totaalisesti. 

Pelastakaa Lapset pitää välttämättömänä ehdotetun lainsäädännön täsmentämistä siten, että kansainvälisten sitoumusten ja sopimusten mukaisesti päätöksissä varmistetaan ensisijaisesti ja jokaisen lapsen kohdalla lapsen edun toteutuminen. Lapsille ja perheille on myös tärkeää tarjota laillisia ja turvallisia maahanmuuton väyliä. Perheenyhdistäminen ja sen helpottaminen on yksi tällainen selkeä laillinen väylä.