Lapsen ääni

LAPSEN ÄÄNI 2020

Vuoden 2020 Lapsen ääni -kyselyllä selvitettiin 13-17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista arjen, koulunkäynnin, vapaa-ajan, harrastusten ja henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Kyselyyn vastasi 3129 lasta eri puolilta Suomea. Kyselyn tulokset julkaistaan kahdessa osassa. Toukokuussa 2020 julkaistava ensimmäinen raportti, Lasten näkemyksiä koronakeväästä, käsittelee sitä, miten lapset ja nuoret ovat kokeneet koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot.

Kokonaisuudessaan Lapsen ääni 2020 -kyselyn tulokset julkaistaan lokakuussa, jolloin raportoidaan lasten ja nuorten köyhyyskokemuksista erityisesti harrastamisen ja vapaa-ajan näkökulmasta.

Poikkeusolot vaikuttaneet lasten elämään huomattavasti

Lapsen ääni -kyselyn tulokset osoittavat, että koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet lasten elämään huomattavasti: fyysisten kontaktien välttämiseksi koulujen opetus järjestettiin etänä, kavereiden tapaaminen hankaloitui, harrastusmahdollisuudet supistuivat ja vapaa-ajan viettäminen muuttui.

“Tuntuu avuttomalta, kun itse ei voi vaikuttaa millään tavalla tilanteeseen.”

Lasten näkemyksiä koronakeväästä -raportissa monet kertovat henkisen hyvinvointinsa heikentyneen. Peräti useampi kuin joka neljäs kyselyyn vastannut lapsi koki henkisen hyvinvointinsa erittäin huonoksi tai melko huonoksi. Useampi kuin joka kolmas oli myös huolissaan huoltajansa tai huoltajiensa jaksamisesta poikkeusolojen vuoksi ja noin joka neljäs koki huoltajien stressin vaikuttavan koko perheen ilmapiiriin. Kokemukset saadun tuen riittämättömyydestä aiheuttivat stressiä ja huolta. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen koettiin haastavana ja moni tunsi olonsa aiempaa yksinäisemmäksi.

“Koen oloni yksinäiseksi ja ikävöin kavereita.”

Poikkeusolot vaikuttivat vastausten mukaan erityisesti matalatuloisten perheiden lapsiin, jotka kertoivat muita lapsia useammin heikentyneestä henkisestä hyvinvoinnistaan, haasteista koulunkäynnissä sekä perheen tuen tarpeen lisääntymisestä. He olivat myös muita lapsia enemmän huolissaan poikkeusolojen vaikutuksista. Useampi kuin joka kymmenes matalatuloisen perheen lapsi kertoi, ettei saanut lämmintä tai ravitsevaa lounasta päivisin kouluruokailun tauottua.

Keskeiset tulokset

  • 20 % kaikista vastaajista koki perheensä toimeentulon heikentyneen poikkeusolojen vuoksi ja 22 % oli huolissaan perheensä toimeentulosta. Matalatuloisten perheiden lapsilla vastaavat luvut olivat 47 % ja 57 %.
  • 27 % koki henkisen hyvinvointinsa erittäin huonoksi tai melko huonoksi. Matalatuloisten perheiden lapsilla vastaava luku oli 43 %.
  • 55 % koki olevansa poikkeusolojen vuoksi aiempaa yksinäisempi.
  • 33 % koki, että perheessä riideltiin aiempaa enemmän.
  • 25 % koki itsensä, perheensä tai perheenjäsenensä tarvitsevan tukea tai apua arjesta selviytymiseen koronapandemiasta johtuvan tilanteen vuoksi. Matalatuloisten perheiden lapsilla vastaava luku oli 47 %. 13 % apua tarvitsevista ei ollut yrityksistä huolimatta saanut tarvitsemaansa apua.
  • 75 % koki opinnoissa pärjäämisensä vaikeutuneen tai heikentyneen etäopiskelun vuoksi. Heistä 8 % kertoi syyksi kotona vallitsevan tilanteen (esim. päihde- tai mielenterveysongelmat, henkinen tai fyysinen väkivalta). Matalatuloisten perheiden lapsilla vastaava luku oli 15 %.
  • 12 % kertoi etäopiskeluun tarvitsemiensa opiskeluvälineiden olleen puutteelliset.
    Matalatuloisten perheiden lapsilla vastaava luku oli 18 %.

Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten vuosittain toteuttama kysely, jossa selvitetään lasten ja nuorten omia ajatuksia vaihtuvista teemoista. Kyselyn tarkoituksena on tuoda lasten oma ääni osaksi sekä arkea että laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa.