Lapsen ääni

Lapsen ääni -kysely toteutetaan jälleen keväällä

Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten vuodesta 2001 lähtien toteuttama selvitys, jonka avulla saadaan tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Joka vuosi kysely kokoaa yhteen lasten ja nuorten kokemuksia ja näkemyksiä heidän omasta elämästään sekä tuo heidän ääntään kuuluville ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Vuoden 2021 kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki 12–17 –vuotiaat.

Edellisvuosien tapaan tänä vuonna keskitytään tarkastelemaan perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Muita kyselyn tarkempia teemoja ovat turvallisuuden ja turvattomuuden kokemukset sekä koronapandemian varjossa vietetyn vuoden vaikutukset lasten ja nuorten arkeen ja jaksamiseen.

Katso alta viime vuoden Lapsen ääni –kyselyn keskeisimmät tulokset sekä raportit.

Lapsen ääni 2020

Vuoden 2020 Lapsen ääni -kyselyllä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia arjesta, vapaa-ajasta, harrastamisesta ja hyvinvoinnista. Aineisto kerättiin huhtikuussa 2020, jolloin koulut olivat siirtyneet etäopetukseen koronapandemian vuoksi. Kyselyyn vastasi 3129 lasta eri puolilta Suomea.

Kyselyn tulokset on julkaistu kahdessa osassa. Ensimmäinen, toukokuussa julkaistu raportti Lasten näkemyksiä koronakeväästä käsitteli lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemiasta johtuvista poikkeusoloista ja niiden vaikutuksista lasten elämään.

Lokakuussa 19.10. julkaistu toinen raportti Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin keskittyy puolestaan lasten ja nuorten köyhyyskokemuksiin sekä harrastamiseen ja vapaa-aikaan.

”Rahat on aina tiukilla, hyvä kun on rahaa ruokaan.”

Perhetausta vaikuttaa lasten vapaa-ajan mahdollisuuksiin, hyvinvointiin ja kiusaamiskokemuksiin

Lapsen ääni -kyselyn tulokset osoittavat, että vähävaraisten perheiden lapset kokevat muita useammin köyhyydestä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, kuten kiusaamista, ahdistusta ja perheen taloudellisen tilanteen aiheuttamaa stressiä. Myös syyllisyyden ja häpeän tunteet olivat yleisempiä kuin muilla vastaajilla. Lisäksi yli puolet vähävaraisten perheiden lapsista kertoi olevansa melko tai erittäin paljon huolissaan tulevaisuudesta.

Koronapandemian osalta kyselyyn vastanneet lapset kokivat, että koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä huomattavasti: fyysisten kontaktien välttämiseksi koulujen opetus järjestettiin etänä, kavereiden tapaaminen hankaloitui, harrastusmahdollisuudet supistuivat ja vapaa-ajan viettäminen muuttui. Useampi kuin joka neljäs kyselyyn vastannut lapsi koki henkisen hyvinvointinsa erittäin huonoksi tai melko huonoksi. Poikkeusolot vaikuttivat vastausten mukaan erityisesti matalatuloisten perheiden lapsiin, jotka kertoivat muita lapsia useammin heikentyneestä henkisestä hyvinvoinnistaan, haasteista koulunkäynnissä sekä perheen tuen tarpeen lisääntymisestä.

KESKEISET TULOKSET

40 % matalatuloisten perheiden lapsista kertoi joutuneensa joskus tai usein kiusatuksi tai syrjityksi perheensä taloudellisen tilanteen vuoksi, 25 % kaikista vastaajista.

80 % matalatuloisten perheiden lapsista kertoi olleensa joskus tai usein stressaantunut perheensä taloudellisen tilanteen vuoksi, 56 % kaikista vastaajista.

51 % matalatuloisten perheiden lapsista koki mahdollisuutensa harrastaa huonoksi tai melko huonoksi, 14 % kaikista vastaajista.

25 % matalatuloisten perheiden lapsista koki, ettei ole tarpeeksi taitava tai lahjakas osallistumaan haluamaansa harrastus- tai vapaa-ajan toimintaan, 14 % kaikista vastaajista.

56 % matalatuloisten perheiden lapsista kaipaa enemmän maksuttomia tai edullisia vapaa-ajan viettämisen ja harrastamisen tapoja, 33 % kaikista vastaajista.

39 % lapsista oli melko paljon tai erittäin paljon huolissaan tulevaisuudesta. Matalatuloisista lapsista 52 % ja hyvätuloisista 33 %.

Lapsen ääni 2020, osa 1: Stressi, huoli ja yksinäisyys - Koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten elämään

Toukokuussa julkaistu vuoden 2020 raportin ensimmäinen osa, Lasten näkemyksiä koronakeväästä, käsittelee sitä, miten lapset ja nuoret ovat kokeneet koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot.

Lasten vastauksista nousevat esille mm. seuraavat asiat:

  • 20 % kaikista vastaajista koki perheensä toimeentulon heikentyneen poikkeusolojen vuoksi ja 22 % oli huolissaan perheensä toimeentulosta. Matalatuloisten perheiden lapsilla vastaavat luvut olivat 47 % ja 57 %.
  • 27 % koki henkisen hyvinvointinsa erittäin huonoksi tai melko huonoksi. Matalatuloisten perheiden lapsilla vastaava luku oli 43 %.
  • 55 % koki olevansa poikkeusolojen vuoksi aiempaa yksinäisempi.
  • 25 % koki itsensä, perheensä tai perheenjäsenensä tarvitsevan tukea tai apua arjesta selviytymiseen koronapandemiasta johtuvan tilanteen vuoksi. Matalatuloisten perheiden lapsilla vastaava luku oli 47 %. 13 % apua tarvitsevista ei ollut yrityksistä huolimatta saanut tarvitsemaansa apua.

Lue Lapsen ääni 2020-raportin 1. osa (FI)
EN SV

Auta ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä