Lapsi selaa älypuhelinta syksyisessä maisemassa.

“Jos laitettaisiin systeemi, että ei pysty kirjoittaa mitään rumaa” – Lasten näkemyksiä turvallisemmasta netistä  

Samalla, kun digimaailmasta on tullut erottamaton osa meidän kaikkien arkea, on sen merkitys myös lasten ja nuorten elämässä korostunut entisestään. Digimaailmassa navigointi vaatii lapsilta uusien taitojen haltuunottoa, kuten laitteiden ja sovellusten käyttöosaamista, ymmärrystä tietoturvasta ja yksityisyysasetuksista sekä kriittistä medialukutaitoa. Netin ja digilaitteiden turvallista ja hyvinvointia tukevaa käyttöä voikin harjoitella, mutta vastuu lapsen digioikeuksien toteutumisesta ei ole lapsilla itsellään, vaan meillä aikuisilla. 

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi kesäkuussa Suomelle suosituksia lasten digitaalisten oikeuksien toteutumisesta. Komitea kannustikin Suomea jatkamaan oppilaiden, opettajien ja perheiden digiosaamisen vahvistamista. Tämän lisäksi komitea kuitenkin kehotti Suomea kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, että lapsen oikeudet yksityisyyteen ja turvallisuuteen digiympäristöissä toteutuisivat.  

Mutta mitä tarkoittaa lapsille turvallinen digiympäristö käytännössä? Kysyimme 359:ltä 11–17-vuotiaalta lapselta “Miten internetistä voitaisiin tehdä parempi paikka sinulle?”.  

“Jos joku kiusaisi, ei saisi olla siinä apissa” – Haitallisten yhteydenottojen ennaltaehkäisy ja torjunta 

Lapset nimesivät kiusaamisen suurimmaksi haasteeksi netissä. Lapset toivoivat, että aikuiset puuttuisivat herkemmin netissä tapahtuvaan kiusaamiseen ja tarjoaisivat voimakkaammin tukensa kiusaamisen uhreille. Samaten lapset tunnistivat sosiaalisen median alustojen vastuut kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kontrolloimisessa.  

Netistä tulisi parempi paikka lapsille myös empaattisemman ja hyväksyvämmän digitaalisen kulttuurin myötä. Turvattomuutta verkossa aiheuttavat lasten mukaan myös muut haitalliset yhteydenotot, kuten vihapuhe, syrjintä, grooming sekä hakkerointi. Lapset toivoivat, että aikuiset kiinnittäisivät huomiota varsinkin erityisen haavoittavassa asemassa oleviin lapsiin. Näitä ryhmiä ovat lasten mukaan muun muassa vähemmistöihin kuuluvat sekä mielenterveyden että muiden terveyshaasteiden kanssa elävät lapset. 

“Aikuisten pitäisi kysellä lapselta, mitä netissä tapahtuu ja yrittää pitää hänet turvallisilla palstoilla.” – Aikuisten vastuu, tuki ja rajoitukset lasten netin käytössä  

Haastatteluissa lapset korostivat aikuisten, kuten huoltajien ja opettajien vastuuta lasten netin käytön turvaamisessa. Puheenvuoroissaan lapset toivoivat aikuisilta aktiivisempaa osallistumista ja kiinnostusta siihen, mitä lapset tekevät, kokevat ja kohtaavat verkossa. Lapset tunnistivat aikuisten velvollisuudeksi suojella lasta verkon haitallisilta sisällöiltä ja yhteydenotoilta.  

Huoltajien tulisi olla myös tarkemmin perillä sovellusten ja alustojen ikärajoista sekä noudattaa asetettuja rajoituksia yhdessä lasten kanssa. Haastatteluissa korostuikin tarve turvalliselle keskusteluyhteydelle aikuisen kanssa; lapset toivoivat jokaiselle lapselle mahdollisuutta keskustella digiarjen tilanteista ja askarruttavista asioista turvallisen aikuisen kanssa sekä koulussa että kotona. 

“Aikuisten pitää kertoa lapsille netin negatiivisista ja positiivisista puolista” – Tietoa turvallisesta digimaailmasta 

Lasten mukaan internetistä voisi tehdä paremman paikan tarjoamalla lapsille tietoa verkkoturvallisuudesta. Haastatteluissa lapset painottivatkin yleisesti internetin turvallisen käytön ymmärtämisen tärkeyttä.  

Lapset ilmaisivat tarpeen selkeälle tiedolle eri ikärajoista erilaisilla alustoilla ja verkkosisällöillä sekä ymmärrystä näiden rajoitusten merkityksestä. Lapset toivovat aikuisilta myös kattavaa opastusta yksityisyydensuojasta, vastuullisesta verkkokäyttäytymisestä ja mahdollisten riskien ja uhkien tunnistamisesta.  

“Kaikkien aikuisten pitäisi perehtyä kaikkeen paremmin ja heidän pitäisi puuttua kaikkeen ikävään” – Lapsella on oikeus turvalliseen digimaailmaan  

Lapset tunnistavat aikuisten vastuut turvallisemman digimaailman rakentamisessa. Onkin aikuisten tehtävä huolehtia, että lasten toiveet paremman netin puolesta tulevat kuulluksi ja täytetyksi.  

Torjumalla nettikiusaamista ja muita haitallisia yhteydenottoja, tarjoamalla läsnäoloa ja tukea sekä ymmärrettävää tietoa luomme verkosta turvallisemman toimintaympäristön lapsille.  

Samalla varmistamme, että lapset pääsemät nauttimaan digitaalisen maailman eduista omien oikeuksiensa mukaisesti.  

Teksti: Veera Träskelin