Grooming lasten silmin -selvitys lasten ja nuorten kokemasta groomingista netissä

Netissä tapahtuva grooming on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Grooming on moniulotteinen ilmiö, jossa aikuinen pyrkii houkuttelemaan lapsen näennäisesti vapaaehtoiseen kanssakäymiseen, jonka päämääränä on kohdistaa lapseen seksuaaliväkivaltaa. Tässä selvityksessä tarkastellaan lasten kokemuksia ja ajatuksia groomingista. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten lapset ymmärtävät groomingin ilmiönä. Sähköinen kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1762 Suomessa asuvaa 11–17-vuotiasta lasta.

Lapsista 62 % vastasi heihin olleen netin välityksellä yhteydessä henkilö, jonka he tiesivät tai epäilivät olleen aikuinen tai vähintään lasta viisi vuotta vanhempi henkilö. Tyttöihin (67 %) oli kohdistunut poikia (34 %) enemmän groomingia. Eniten (73 %) yhteydenottoja saivat lapset, jotka eivät halunneet määritellä sukupuoltaan. Kaikista lapsista 17 % vastasi saaneensa seksuaalissävytteisiä viestejä viikoittain ja 29 % vähintään kerran kuukaudessa. Selvityksessä lasten aikuisilta saamien yhteydenottojen esiintyvyys oli aikaisempia tutkimuksia korkeampi.

Puolet lapsista (54 %) koki, ettei grooming vaivannut heitä ollenkaan tai se vaivasi vähän. Osalle lapsia grooming-kokemukset aiheuttivat ahdistusta, alakuloisuutta tai masennusta ja kokemus sai lapset ajattelemaan itsestään negatiivisemmin. Lapset kokivat myös noloutta ja syyllisyyttä. Yli puolet vastaajista kertoi grooming-kokemuksistaan jollekin. Yleensä lapset kertoivat kaverille ja aikuiselle vasta pitkän ajan kuluttua tapahtuneesta, jos silloinkaan. Huomattavaa on, että vain 12 % lapsista kertoi asiasta viranomaiselle (esim. poliisille, oppilashuollon edustajalle tai sosiaalityöntekijälle).

Selvityksen mukaan lasten kokema grooming oli yleistä ja osa lapsista kertoi yhteydenottojen olleen alusta lähtien seksuaalissävytteisiä. Lapset kokivat tunnistavansa hyvin groomingin ja voivansa päättää keskustelut, kun ne muuttuivat seksuaalissävytteisiksi. Selvityksen pohjalta nousee kuitenkin huoli siitä, miten matalalla kynnyksellä lapset aloittavat keskusteluja vieraan henkilön kanssa netissä ja jakavat tietoja itsestään. Tämä selvitys toteutettiin aikana, joka oli globaalisti COVID-19-pandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen, mikä on syytä ottaa huomioon tarkasteltaessa selvityksen tuloksia.

Selvitys on saatavilla myös englanniksi (pdf).