Viestintä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laadittu: 14.5.2018

Viimeksi päivitetty: 14.3.2024

1. Rekisterinpitäjä

Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)

Osoite: PL 95, 00601 Helsinki

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava lakimies Maria Haarajoki

maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi

puh. 010 843 5000

3. Rekisterin nimi

Viestintä- ja markkinointirekisteri

4.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 • rekisteröidyn antama suostumus
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän sähköiseen viestintään sekä mainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Henkilötietoja voidaan käsitellä profiilien luomiseksi ja sähköisen markkinoinnin kohdentamiseksi Pelastakaa Lasten tai sen lukuun toimivien alihankkijoiden tai muiden palveluntarjoajien toimesta, rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä lisäksi markkinoinnin analytiikkaa varten.

Evästeiden kautta kerättyjä tietoja voidaan käyttää edellä kuvattujen tarkoitusten ohella alla kohdassa ”13. Evästeet” ja evästeselosteessamme kuvattuihin tarkoituksiin.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero- suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • mahdollinen kiinnostus testamenttilahjoittamiseen
 • evästeiden keräämät tiedot verkkosivujemme käyttäjistä, kuten esim. IP-osoite ja muut tiedot, joita on tarkemmin kuvattu evästeselosteessamme

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi uutiskirjetilauksen, tapahtumailmoittautumisen tai vetoomuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä. Voimme kerätä joitain tietoja myös esim. vuorovaikuttaessasi meidän Facebookin fani- ja yhteisösivuilla ja evästeiden avulla vieraillessasi verkkosivuillamme.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan ja siellä käsitellään. Lisäksi evästeiden kautta kerättyjä tietoja voidaan joissain tapauksissa luovuttaa esim. markkinointi- ja analytiikkapalveluita tarjoaville palveluntarjoajillemme.

Rekisteriin kerättäviä tietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat sekä EU/ETA-alueen sisällä, että sen ulkopuolella. Henkilötietojen siirroissa EU/ETA-alueen ulkopuolelle noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen siirroissa kolmansiin maihin käytämme EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojamekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita. Siirtoja Yhdysvaltoihin voidaan myös toteuttaa vakiosopimuslausekkeita käyttämättä sellaisille osapuolille, jotka kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen Data Protection Framework -puitepäätökseen.

Osaa rekisterin tiedoista, nimeä ja sähköpostiosoitetta, säilytetään EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla, ja näitä tietoja käytetään sähköisesti tapahtuvaan viestintään. Henkilötietojen siirroissa varmistetaan, että ne toteutetaan tietosuojalainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen ja olosuhteissa, joissa on voimassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen siirtoperuste.

Tietoja voidaan päivittää henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen, tai kunnes niiden säilyttämiselle ei ole enää muutoin asianmukaista perustetta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Pelastakaa Lasten oikeutettu etu
 • vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi antaa Pelastakaa Lapsille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin, kuin Pelastakaa Lapset käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Suomessa toimivaltainen viranomainen on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa ei tehdä.

Profilointia tehdään suoramarkkinoinnin sekä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

13. Evästeet

Käytämme pelastakaalapset.fi -verkkosivuillamme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita sekä käsittelemme niiden avulla kerättyjä tietoja, jotka voivat olla sekä anonyymeja tietoja että henkilötietoja. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käytön ja niiden kautta kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoituksena on parantaa palveluitamme, sivujemme toimintaa ja markkinointiamme. Käytämme myös evästeitä, jotka ovat välttämättömiä, jotta sivustomme toimisi tarkoitetulla tavalla.

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti evästeitä voidaan tallentaa laitteellesi ainoastaan suostumuksellasi, ellei kyse ole välttämättömistä evästeistä.

Huomaathan, että tiettyjen evästeiden ja sosiaalisen median liitännäisten kautta kertyviä henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön sekä lähettää ja tallentaa palvelimille Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Lisätietoa käyttämistämme evästeistä sekä tarkoituksista, joihin evästeitä käytämme sekä miten voit tehdä valintoja evästeiden osalta, löydät evästeselosteestamme. Siltä osin, kun evästeiden avulla kerätyt tiedot ovat henkilötietoja, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

14. Yhteisrekisterinpitäjyys Metan kanssa

Pelastakaa Lapset ylläpitää fani- ja yhteisösivuja Meta -tuotteissa. Toimimme näiden sivujen osalta soveltuvin osin Meta Platforms Technologies Ireland Limited  (”Meta”) kanssa tietosuojalainsäädännön tarkoittamina yhteisrekisterinpitäjinä. Saamme yhteisösivujen kautta tietoomme Metalta mm. yksittäisen käyttäjän nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Olemme myös soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä Metan kanssa verkkosivuillamme olevien Metan sosiaalisen median liitännäisten ja tiettyjen Metan mainosverkostoihin liittyvien palveluiden evästeiden osalta. Voit lukea evästeistä ja sosiaalisen median liitännäisistä lisää evästeselosteestamme.

Metan tietosuojaselosteesta voit lukea lisää siitä, miten ja millä oikeusperusteella Meta osaltaan käsittelee tietojasi sekä miten voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Olemme tehneet Metan kanssa sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä, joka kuvaa meidän ja Metan vastuut kerättyjen tietojen osalta. Huomioithan, että mikäli haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi niiden tietojen osalta, joita Metan käsittelee, tulee sinun olla yhteydessä Metaan.

15. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Pelastakaa Lapset ry

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

16. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa. Tämän selosteen alussa oleva ”päivitetty viimeksi” -kohta kertoo, milloin olemme viimeksi päivittäneet selostetta.