Dataskyddsbeskrivning för Rädda Barnens marknadsföringsregister

Upprättad: 14.5.2018
Senast uppdaterad: 29.10.2018 

 1. Personuppgiftsansvarig

Rädda Barnen rf (FO-nummer: 0116788-1)
Adress: PB 95, 00601 Helsingfors
Besöksadress: Forsbyvägen 38, 00610 Helsingfors
Telefon: 010 843 5000

 1. Kontaktperson i registerärenden

Dataskyddsansvarig hos Rädda Barnen rf: jurist Maria Haarajoki
maria.haarajoki(at)raddabarnen.fi
tfn: 010 843 5000

 1. Registrets namn

Kundregister

 1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

1) den registrerades samtycke

2) den personuppgiftsansvariges berättigade intresse

 1. Ändamålet med personuppgifterna

Personuppgifter behandlas för den personuppgiftsansvariges elektroniska kommunikation och för reklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och för opinions- eller marknadsundersökningar inklusive elektronisk direktmarknadsföring. Personuppgifter kan behandlas av Rädda Barnen eller av underleverantörer som verkar för Rädda Barnens räkning för att skapa profiler och för att rikta elektronisk marknadsföring så att marknadsföringen ska vara intressant för den registrerade.

 1. Personuppgifter som behandlas

Följande uppgifter sparas i registret:

 • för- och efternamn
 • födelsedatum
 • postadress, e-postadress, telefonnummer
 • samtycken till och förbud mot direktmarknadsföring
 • eventuellt intresse för testamentsdonationer
 1. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna som sparas i registret fås på grundval av den registrerades samtycke av den registrerade själv, till exempel i anslutning till beställning av nyhetsbrev eller anmälning till evenemang. 2 Uppgifter kan samlas in och uppdateras från myndigheter och företag som tillhandahåller personuppgiftstjänster, såsom befolkningsdatasystemet och andra motsvarande register.

 1. Datasäkerhet och skydd av personuppgifter

Uppgifterna i registret behandlas konfidentiellt. De uppgifter i registret som behandlas elektroniskt är ändamålsenligt skyddade mot utomstående med brandväggar och andra tekniska skyddsmetoder. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler och endast vissa i förväg utsedda personer har tillgång till uppgifterna. Manuellt material förvaras i låsta lokaler.

Registret används endast av de personer hos den personuppgiftsansvarige eller hos ett företag som verkar för den personuppgiftsansvariges räkning till vars arbetsuppgifter användningen hör. Personer som hör till den personuppgiftsansvariges organisation har ett personligt användarnamn och lösenord för registret. Användarna är bundna av tystnadsplikt.

 1. Regelmässigt utlämnande och översändande av personuppgifter samt huruvida vi sänder över uppgifter utanför EU eller EES

Vi anlitar underleverantörer för behandlingen av personuppgifter, och personuppgifterna sparas och behandlas på servrar som underleverantörerna administrerar och skyddar.

Uppgifter som samlas in i registret förvaras på servrar som finns både inom och utanför EU/EES.

En del av uppgifterna, namnen och e-postadresserna i registret förvaras på servrar som finns i USA, och dessa uppgifter används för elektronisk kommunikation. Den externa tjänsteleverantören uppfyller kraven i EU-U.S. Privacy Shield Framework. Uppgifter kan uppdateras från myndigheter och företag som tillhandahåller personuppgiftstjänster, såsom befolkningsdatasystemet och andra motsvarande register.

 1. Förvaringstid för personuppgifter

Personuppgifterna bevaras i registret tills den registrerade återkallar sitt samtycke till att de sparas.

 1. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när som helst

i. få information om behandlingen av sina personuppgifter
ii. få tillgång till sina egna uppgifter och kontrollera de personuppgifter som gäller honom eller henne själv och som Rädda Barnen har behandlat
iii. kräva att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas samt att uppgifterna kompletteras
iv. kräva att de egna personuppgifterna raderas om det finns lagliga grunder för det
v. återkalla sitt samtycke och göra invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter, i den mån behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke
vi. göra invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, i den mån grunden för behandlingen av personuppgifterna är Rädda Barnens berättigade intresse
vii. kostnadsfritt invända mot behandlingen, inbegripet profilering, i den mån denna är kopplad till direktmarknadsföring. Den registrerade kan ge Rädda Barnen kanalspecifika samtycken till eller förbud mot direktmarknadsföring
viii. få sina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån Rädda Barnen behandlar dessa personuppgifter på grundval av den registrerades samtycke och behandlingen sker automatiskt
ix. kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas
x. klaga hos tillsynsmyndigheten
– varje registrerad har rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerade har sin hemvist eller bostad, om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte har behandlats enligt tillämplig dataskyddspraxis.

 1. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande förekommer inte.
Profilering görs för att rikta direktmarknadsföring och marknadsföring så att dessa ska vara intressanta för den registrerade.

 1. Kontakt

All kontakt och alla begäranden som gäller denna beskrivning ska framföras skriftligen eller personligen till den kontaktperson som anges i punkt två (2). Den registrerade kan också personligen eller skriftligen ta kontakt på adressen nedan:

Rädda Barnen rf
Besöksadress: Forsbyvägen 38, 00610 Helsingfors

Den registrerade ska vara redo att styrka sin identitet med ett fotoförsett identitetsbevis.

 1. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras då och då, till exempel när lagstiftningen ändras. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats och beaktar eventuella ändringar i beskrivningen.