Varhaisen tuen lomakoti-, kummikoti-, tukihenkilö- ja sporttikummitoiminnan rekisterin tietosuojaseloste

Laadittu: 3.11.2022

Viimeksi päivitetty: 12.1.2024

1.Rekisterinpitäjä

Pelastakaa Lapset ry

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava
lakimies Maria Haarajoki, maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi puh: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi

Varhaisen tuen lomakoti-, kummikoti-, tukihenkilö- ja sporttikummitoiminnan rekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 • sopimus, joka syntyy Pelastakaa Lasten ja palvelun saajan välillä hakemuksen perusteella
 • sopimus, joka syntyy Pelastakaa Lasten ja vapaaehtoisen välillä hakemuksen perusteella

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi lomakoti-, kummikoti-, tukihenkilö- ja sporttikummitoiminnan toteuttamiseen.

Lapsesta kerättäviä tietoja käytetään tuen tarpeen arviointiin, tukisuhteen luomiseen, ylläpitoon, palautteen keräämiseen ja arviointiin. Tietoja hallinnoidaan asiakastietojärjestelmässä.

Lapsen huoltajista kerättäviä tietoja käytetään tuen tarpeen arviointiin, tukisuhteen luomiseen, ylläpitoon, palautteen keräämiseen ja arviointiin. Tietoja hallinnoidaan asiakastietojärjestelmässä.

Vapaaehtoisesta kerättäviä tietoja käytetään hänen sopivuutensa ja valmiuksiensa arvioimiseen, tukisuhteen luomiseen, ylläpitoon, palautteen keräämiseen ja arviointiin. Tietoja hallinnoidaan asiakastietojärjestelmässä.

Lasta, huoltajia tai vapaaehtoista koskevaa tietoa välitetään kullekin osapuolelle tukisuhteen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa.

Asiakastietojärjestelmässä olevia yhteystietoja voidaan käyttää myös Pelastakaa Lasten lapsille ja heidän perheilleen sekä vapaaehtoisille suunnatusta toiminnasta, kyselyistä ja tapahtumista tiedottamiseen.

6.Käsiteltävät henkilötiedot

 • Vapaaehtoiseksi ryhtyvän nimi, henkilötunnus, osoite, s-postiosoite, puhelinnumero, ammatti, äidinkieli, asuinkunta, tilitiedot, huollossa olevat lapset ja mahdolliset muut kotona asuvat henkilöt (), työssä/työtön/opiskelija, elämäntilannetta kuvaavia tietoja
 • Lapsesta nimi, syntymäaika, osoite, kotikunta, äidinkieli, perhetilanne (lapsen asuminen, sisarukset) ja lasta koskevat muut taustatiedot: kuvaus lapsen arjesta, hyvinvoinnista ja terveydentilasta
 • Vanhempien ja/tai huoltajien nimi/nimet, syntymäaika, huoltaja/ei huoltaja, osoite, s-postiosoite, puhelinnumero, työssä/työtön/opiskelija
 • Rekisteröidystä kirjataan asiakaskertomukseen tukisuhteen aikaisien yhteydenottojen ja tapaamisten sisältöjä

7.Säännönmukaiset tietolähteet

 • Lapsen ja vapaaehtoisenhakemuslomake
 • Lapsen, huoltajien ja vapaaehtoisten tukisuhteen aikana kertomat tiedot ja palautteet
 • Vapaaehtoisten osalta Oikeusrekisterikeskus

8.Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9.Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10.Henkilötietojen säilytysaika

 1. Lasten tiedot 10 vuotta viimeisestä merkinnästä
 2. Vapaaehtoisten tiedot 5 vuotta viimeisestä merkinnästä
 3. Rauenneet lapsen tai vapaaehtoisen hakemukset 1vuotta hakemuksen vastaanottamisesta

11.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 2. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot
 3. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 4. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
 5. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 6. valittaa valvontaviranomaiselle
 • jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13.Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Pelastakaa Lapset ry
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14.Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti kotisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.