Tietosuojaseloste – Ilmoittautuminen tapahtumaan

Luotu: 7.9.2018

Viimeksi päivitetty: 29.9.2021, 16.10.2023

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)

Osoite: PL 95, 00601 Helsinki

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Puhelin: 010 843 5000

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava:

Maria Haarajoki, juristi

maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi

Puh.: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi

Ilmoittautuminen tapahtumaan

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tapahtumaan osallistuva (rekisteröity) antaa suostumuksensa henkilötietojensa (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja, erityisruokavalio) tallentamiseen ja käsittelyyn ilmoittautumisen yhteydessä antamalla henkilötietonsa esimerkiksi Webropol-lomakkeella, sähköpostilla tai Formsin kautta.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tapahtumiin osallistuvien yhteystietojen kerääminen tapahtumasta tiedottamiseksi, tapahtumaan kutsumiseksi, tapahtuman järjestämiseksi ja palautteen keräämiseksi.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja, erityisruokavalio

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään

8. Henkilötietojen suojaaminen ja turvallisuus

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisteritiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojatoimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy vain tietyillä ennalta nimetyillä henkilöillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana rekisteriä varten. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä tieto siitä, siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Käytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tapahtuman järjestämiseksi ja palautteen antamiseksi, kuitenkin enintään yksi vuosi tietojen keräämisestä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 2. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa itseään koskevat Pelastakaa Lapset -järjestön käsittelemät henkilötiedot;
 3. vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista ja täydentämistä;
 4. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet;
 5. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 6. saada henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin Pelastakaa Lapset käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 7. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 8. valittaa valvontaviranomaiselle
 9. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuin- tai työpaikka sijaitsee, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei suoriteta.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa meihin yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

 • Suomen Pelastakaa Lapset ry – Pelastakaa Lapset ry
 • Koskelantie 38, 00610 Helsinki, Finland
 • Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että vierailet verkkosivustollamme säännöllisesti ja otat huomioon kaikki käytännön muutokset.