Pelastakaa Lasten laitosmuotoisen perhekuntoutuksen rekisterin tietosuojaseloste

Laadittu: 13.6.2018
Viimeksi päivitetty: 27.5.2024

 1. Rekisterinpitäjä

Toimeksiantajahyvinvointialue, joka ostaa palvelun järjestöltä.

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava
juristi Maria Haarajoki,
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi
puh: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi

Pelastakaa Lasten laitosmuotoisen perhekuntoutuksen tietosuojaseloste

 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 • Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
  • Kunnan ostopalvelu. Lastensuojelulaki (417/2007). Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (734/1992). Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679. Tietosuojalaki 1050/2018.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Pelastakaa Lapset ry toteuttaa lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaista laitosmuotoista perhekuntoutusta  hoitaen kuntoutukseen ohjattuja lapsia ja heidän perheitään yhteistyössä perheen hyvinvointialueen sosiaalitoimen kanssa heidän tilauksestaan.

Tietoja kerätään kuntoutuksen eri vaiheiden dokumentointia ja toteuttamista sekä asiakastieto- ja laskutusjärjestelmää varten.  Tiedot on tarkoitettu kuntoutusprosessin arvioimiseen, työskentelyn mahdollistamiseen sekä asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän ylläpitoon, tilastointiin ja postitukseen.

 6. Käsiteltävät henkilötiedot

 • Asiakkaista nimi, henkilötunnus, terveydentila, osoitetiedot, koulutustausta, henkilöhistoria sekä sukutausta, lapsen ja perheen asiakasprosessiin liittyvät taustatiedot. Asiakaskohtaiseen kuntoutusprosessiin liittyvät kirjaukset.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan hyvinvointialueen sosiaalitoimi
 • Rekisteröidyltä itseltään

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 • Tietoja luovutetaan lapsen hyvinvointialueen sosiaaliviranomaiselle
 • Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan ja siellä käsitellään.

10. Henkilötietojen säilytysaika

1) Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten tiedot 2 vuotta lapsen kuolemasta

2) sosiaalihuollon asiakkaana olevien lasten tiedot 30 vuotta palvelun päättymisestä

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot

iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

iv. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

v. valittaa valvontaviranomaiselle

 • jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

 • Pelastakaa Lapset ry
  Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.