Strategia

Pelastakaa Lapset on laadukas lasten suojelun ammattilainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä luotettava ja nopea auttaja paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen.

Yhdessä parannamme lasten elämää niin arjessa kuin kriiseissä ja rakennamme pysyvästi parempaa tulevaisuutta.

Toimintamme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Pelastakaa Lasten globaali strategia on nimeltään Ambition for Children 2030. Teemme yhdessä kaikkemme, jotta jokainen lapsi jää eloon, oppii ja saa suojelua vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskitymme kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin.

Pelastakaa Lasten tavoitteet vuoteen 2030:

  • ELOONJÄÄMINEN: Yksikään alle 5-vuotias lapsi ei kuole syihin, jotka ovat ehkäistävissä.
  • OPPIMINEN: Kaikki lapset oppivat laadukkaassa perusopetuksessa.
  • SUOJELEMINEN: lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei suvaita.

Pelastakaa Lasten strategia 2023-24

Pitkään jatkuneen positiivisen kehityksen jälkeen lapsen oikeuksien toteutumiselle on tällä hetkellä enemmän uhkia kuin vuosikymmeniin. Korona, konfliktit ja ilmastonmuutos uhkaavat lapsen oikeuksien toteutumista ja lisäävät lasten kokemaa eriarvoisuutta.

Koronan seurauksena on lasten aliravitsemus lisääntynyt ja sadat miljoonat lapset jääneet pois koulusta. Myös Suomessa korona on heikentänyt lasten hyvinvointia ja lisännyt eriarvoisuutta.

Puolustamme kaikkein eriarvoisimmassa asemassa olevia lapsia kaikkialla.

Ilmastonmuutos on lisännyt voimakkaasti välittömän ruoka-avun tarpeessa elävien ihmisten määrää ja äärimmäiset sääilmiöt lisäävät humanitaarisia katastrofeja sekä pakottavat ihmiset liikkeelle. Lapset ja nuoret vaativat meiltä tekoja ja vastuunkantoa ilmastokriisin hoitamisessa.

Yli 400 miljoonaa lasta asuu konfliktialueilla ja kymmenet miljoonat lapset pakolaisina tai siirtolaisina. Ukrainan kriisi on tuonut konfliktin Eurooppaan ja lisännyt monenlaista epävarmuutta myös Suomessa. Tilanne on tuonut entistä näkyvämmäksi toisaalta kotimaan valmiustyön tarpeellisuuden ja toisaalta tarpeen pystyä turvaamaan järjestön ydintoiminnot kaikissa olosuhteissa.

Meidän tehtävämme on olla kanavana lasten äänelle ja vaatimuksille sekä puolustaa kaikkein eriarvoisimmassa asemassa olevia lapsia. Toimimme lasten kanssa syrjintää, rasismia, vihapuhetta ja väkivaltaa vastaan.

Toteutamme strategian 2023-24 yli 300 asiantuntevan ammattilaisemme ja tuhansien vapaaehtoisten voimin.

Vuorovaikutteinen, osaamista ja hyvinvointia tukeva organisaatiokulttuurimme mahdollistaa yhdessä onnistumisen.

Ohjelmastrategia

1.1. Lasten ja nuorten oikea-aikaista pääsyä palveluiden ja toimintojen piiriin on edistetty.

1.2. Palvelujen ja toimintojen laatu vastaa lasten ja nuorten yksilöllisiä tarpeita.

1.3. Palvelut ja toiminnot ovat joustaneet toimintaympäristön muuttuessa.

1.4. Humanitäärisissä kriiseissä lasten pääsy peruspalveluihin on turvattu.

2.1. Lasten ja nuorten osallisuus järjestön toiminnoissa, palveluissa ja niiden kehittämisessä toteutuu.

2.2. Lasten, nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten ymmärrys ja osaaminen lapsen osallisuudesta vahvistuu.

2.3. Lasten ja nuorten näkemykset tulevat huomioiduksi päätöksenteossa.

3.1. Lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi digitaalisissa ja muissa arkiympäristössä on käytössä rakenteita ja toimintamalleja.

3.2. Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vähentämiseksi on otettu käyttöön rakenteita ja toimintamalleja.

3.3. Lasten väkivallan kokemuksia on saatu näkyväksi ja niihin on pystytty vastaamaan.

4.1. Köyhien ja vähävaraisten perheiden lasten hyvinvointia on lisätty.

4.2. Julkisten varojen budjetointi ja käyttö on johdonmukaista, riittävää ja lasten ja heidän perheidensä tarpeita vastaavaa.

4.3. Perheiden varhaista tukea vahvistamalla on ehkäisty syrjäytymistä ja eriarvoistumista.