Tyrskyn työmenetelmät

Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa, perheelle valitaan yksilöllisesti heidän kuntoutusprosessiaan tukevat menetelmät. Tutustu alla Tyrskyssä käytössä oleviin työmenetelmiin.

Asiakasperheet saavat Tyrskyssä päivittäin tiivistä ja suunnitelmallista ympärivuorokautista kuntouttavaa ohjausta ja tukea. Asiakastyössä painottuvat vahvasti arjen struktuurit.

Kuntouttava arki löytyy turvallisista, säännönmukaisista rutiineista, jotka toistuvat riittävän usein. Perheen normaalin päivärytmin löytyminen, jossa viikkosuunnitelmaa avuksi käyttäen, saadaan vahvistettua positiivista toimintaa sekä löydettyä perheen omia voimavaroja.

Perhearviointi pyrkii arvioimaan perhettä kokonaisuutena ja sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen vahvuudet ja vaikeudet nousevat arvioinnin kautta myös esille. Näiden vahvuuksien varaan voidaan rakentaa kuntoutussuunnitelmaa yhdessä perheen kanssa ja pyrkiä lieventämään vaikeuksia perheessä, jotka ovat nousseet esille.

Perhearviointi tukee muutostyöskentelyä kuntoutusjakson aikana.

VAHU-mittari on kuulemisen, haastattelun ja itsearvioinnin menetelmä, jonka avulla otetaan puheeksi perheessä olevia vahvuuksia ja huolenaiheita.

Menetelmän tavoitteena on lisätä ja vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta ja tunnesidettä. Tarkoituksena on vahvistaa myös vanhemman kykyä mentalisaatioon.

Prosessiin kuuluu vanhemmuushaastattelut, vanhemman ja lapsen vuorovaikutustehtävien videointi ja videoiden tarkastelu yhdessä keskittyen vanhemmuuden onnistumisiin ja kehityskohteisiin.

Henkilökuntaamme kuuluu toimintaterapeutti/perheohjaaja, joka on koulutukseltaan toimintaterapeutti. Hän tukee perhettä säännöllisesti työskentelyissä toimintaterapeuttisesta näkökulmasta.

Sairaanhoitaja tekee terveyskyselyt vanhemmille ensimmäisten viikkojen aikana, kun perhe on saapunut kuntoutukseen. Lasten terveyskyselyt tehdään myös vanhemmille. Sairaanhoitaja tukee vanhempia perheen lääkehuollon toteuttamisessa ja osallistuu tarvittaessa esim. terveyteen liittyviin neuvotteluihin.

Perheillä on mahdollisuus prosessinomaisiin perheterapeutin tapaamisiin yhdessä perheohjaajan kanssa. Tavoitteena on vuorovaikutussuhteiden tukeminen erilaisin menetelmin, kuten sukupuun ja elämänjanan avulla.

Hoivaa ja leiki -menetelmän tarkoituksena on lisätä vanhemman sensitiivisyyttä suhteessa lapseen. Työskentely auttaa havainnoimaan lapsen käyttäytymistä ja toimintaa sekä vanhemman omia toimintatapoja olla lapsen kanssa. Tarkoituksena on lisätä vanhemman kykyä asettautua lapsen asemaan ja tuoda lasta kuulluksi ja ymmärretyksi.

Perheenjäsenille on tärkeää pysähtyä rauhassa keskustelemaan omista ajatuksistaan sekä tuntemuksistaan.

Lasten työskentelyssä painottuu erilaiset menetelmät esim. Turva10, kortit, verkostokartta, tunnesydän sekä yhdessä toimiminen. Tärkeää on perheohjaajan läsnäolo ja mahdollisuus tulla kuulluksi. Vanhempien keskusteluissa tärkeänä nähdään aluksi voimaannuttaminen, joka muuttuu kuntoutuksen edetessä muutostyöskentelyksi ja päätyy kuntoutusprosessin ymmärtämiseen sekä vanhemmuuden vahvistumiseen ja kykyyn asettua lapsen asemaan.

Perhekeskusteluissa on koko kuntoutuksessa oleva perhe läsnä. Työskentelyssämme on myös että vanhemmat mukana sovitusti joko perhekeskusteluissa tai vanhempien kahdenkeskisissä kasvatuskeskusteluissa.

Sisällöt ja menetelmät valitaan yksilöllisesti kullekin perheelle, mutta keskusteluissa on vahvasti läsnä vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä. Lapsen äänen kuulluksi tuleminen vanhemmalle sekä tärkeä yhdessä oleminen.

Perhekeskusteluiden lisäksi on perheen yhteistä toiminnallista aikaa, jonka erityisesti lapset kokevat tärkeäksi.

Lapsille ja aikuiselle on erilaista ryhmätoimintaa, yhdessä ja erikseen. Yhteisön yhteisiä kohtaamisia ja työskentelyjä on päivittäin mm. sohvahetket, yhteisö ruokailut, ryhmät yms.

Perheille tarjotaan mahdollisuutta myös viikonloppuisin vapaaehtoiseen ohjattuun yhteiseen toimintaan.

Yhteisöllisyys tarjoaa perheelle mahdollisuuden vertaistukeen, henkilökunnan ja kokemusasiantuntijan tukemana. Tyrskyssä on viikoittainen yhteisökokous.

Perhekuntoutuksessa toteutetaan strukturoidut ryhmät vanhemmille sekä lapsille.

Lastenryhmän tavoitteena on oppia tunnistamaan ja nimeämään omia tunteita ja kehittää tunnesäätelyä. Käsittelemme myös turvataitoja ja lasten oikeuksia.

Vanhempainryhmän tavoitteena on luoda mahdollisuus vertaistukeen sekä jakamiseen. Aihealueina käsitellään arjen sujumista, rajat&rakkaus, vapaa-aika ja harrastukset, oma jaksaminen ja riittävän hyvä vanhemmuus sekä vanhempien esille tuomat asiat käsitellään.

Toiminnalliset tehtävät voivat olla osana vanhempainryhmää.

Perheen kanssa tehdään talouden suunnitelma, jonka tavoitteena on kartoittaa talouden tilanne ja mahdolliset tuen tarpeet.