Tyttöjen päivä: Lapsiavioliitto uhkaa erityisesti konfliktialueilla asuvia tyttöjä

Sodista ja muista aseellisista konflikteista kärsivillä alueilla elävät tytöt joutuvat naimisiin 20 prosenttia todennäköisemmin kuin muut tytöt. Tämä ilmenee Pelastakaa Lasten selvityksestä, joka julkaistaan tänään kymmenettä kertaa vietettävänä tyttöjen päivänä.

Tyttöjen riski joutua varhaiseen avioliittoon konflikteissa on suurin Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella sekä Etelä-Aasiassa. Lapsiavioliittojen yleisyys on puolestaan suurin Länsi- sekä Keski-Afrikassa. Nämä alueet kärsivät konfliktien lisäksi myös ilmastonmuutoksesta, mikä on ajanut perheitä äärimmäiseen köyhyyteen ja ruokapulaan.

”Varhainen avioliitto on ensinnäkin yksi väkivallan muoto. Sen myötä tytöiltä evätään heidän lapsuutensa ja se vaikuttaa heidän koulutukseensa ja mahdollisuuksiin [kehittyä] ihmisinä. ” Nigerian Bornon osavaltiossa elävä 16-vuotias Zaynab* joutui väkivaltaisuuksien vuoksi keskeyttämään koulunkäyntinsä yhden vuoden ajan. Nyt Zaynab ajaa tyttöjen oikeuksia ja suojelua omassa yhteisössään ja toimii myös osavaltion lapsiparlamentin edustajana. Kuva: Etinosa Yvonne / Pelastakaa Lapset

Esimerkiksi Nigeriassa lapsiavioliitot ovat hyvin yleisiä, huolimatta tämän haitallisen käytännön kieltävästä lainsäädännöstä. Kuusitoistavuotias Miriam* joutui perheensä kanssa pakenemaan kodistaan Bornon osavaltiossa, jossa toimii useita aseellisia ryhmittymiä. Perhe elää nyt asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden leirillä.

– Minut pakotettiin naimisiin tahtoni vastaisesti. Se ei ollut minun valintani. [– –] On kulunut neljä kuukautta siitä, kun jouduin lopettamaan koulunkäyntini. Tänä aikana elämäni ei ole ollut helppoa. Opiskelin hieman, mutta olen unohtanut kaiken mitä ikinä olen oppinut, sanoo Miriam

Näkymättömiin jääneiden tyttöjen tilanne huomioitava

Ponnistelut lapsiavioliittojen lopettamiseksi keskittyvät usein ennaltaehkäisevään toimintaan, jolloin jo naimisissa olevien tyttöjen tarpeisiin ja kokemuksiin kiinnitetään vain vähän huomiota. Pelastakaa Lasten vuosittain tyttöjen päivänä julkaisema raportti tuo nyt esiin naimisissa olevien, leskeksi joutuneiden ja avioeron läpikäyneiden tyttöjen äänen ja kokemukset.

Pelastakaa Lasten Global Girlhood Report: Girls on the frontline -raporttia varten tehtiin yli 600 haastattelua 139 Irakin kurdialueella sekä Etelä-Sudanissa elävän tytön parissa vuosina 2020—2021.
Tavoitteena oli dokumentoida heidän kokemuksiaan sekä ymmärtää lapsiavioliittojen syitä:

• Taustat tyttöjen aviolitoille olivat hyvin moninaiset. Osa tytöistä oli kaapattu ja pakotettu naimisiin, toiset olivat myöntyneet avioliittoon perheen painostukseen alla tai menneet naimisiin tultuaan raskaaksi.
• Monet tytöistä kertoivat pyrkimyksistä auttaa äärimmäisen heikossa taloudellisessa tilanteessa olevia perheitään selviytymään. Kurdistanin alueella elävistä tytöistä jotkut kertoivat päätökseensä vaikuttaneen heikot tulevavaisuudennäkymät sekä tunne siitä, että he elävät eristettyinä.
• Kaikki tytöt kuvasivat sitä, miten he altistuvat väkivallalle sekä patriarkaalisen järjestelmän säännöille ja sukupuolten väliselle eriarvoisuudelle. Miesten ja poikien ylivalta vähensi tyttöjen mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä.

Pelastakaa Lasten raportissa kuvataan myös myönteistä kehitystä. Maailmanlaajuisesti on onnistuttu estämään noin 25 miljoonaa lapsiavioliittoa vuosien 2008—2018 välillä.

Maailman valtiot ovat osana YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa sitoutuneet lopettamaan lapsiavioliitot vuoteen 2030 mennessä. Nykyisen kehityssuunnan valossa tavoitteen saavuttaminen tulee kuitenkin olemaan hyvin haastavaa.

Koronapandemia on merkittävästi heikentänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kriisin seurauksena jopa 10 miljoonaa tyttöä enemmän voi joutua avioliittoon vuoteen 2030 mennessä. Globaalilla tasolla lapsiavioliittojen yleisyys on nousemassa ensimmäistä kertaa yli kahteen vuosikymmeneen. Myös paheneva ilmastokriisi, konfliktit sekä nälkäkriisi uhkaavat romuttaa aiemmin saavutetut edistysaskeleet lapsiavioliittojen lopettamiseksi.

– Lapset kärsivät aseellisista konflikteista eniten, ja tytöt ovat monella tapaa erityisen uhatussa asemassa. Kaikissa sodissa ja selkkauksissa kohdistetaan väkivaltaa, riistoa ja hyväksikäyttöä tyttöihin nimenomaan heidän sukupuolensa perusteella. Lapsiavioliittojen myötä tytöiltä riistetään heidän lapsuutensa ja usein myös mahdollisuutensa kasvaa, kehittyä ja kouluttautua. Raskaus ja synnytykset vievät myös monilta elämän, sanoo Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen.

– Tyttöjen päivänä nostetaan tavanmukaisesti esiin pyrkimykset parantaa heidän asemaansa. On kuitenkin kestämätöntä, jos tämä jää pelkäksi sananhelinäksi. Erityisen vaikeassa tilanteessa olevien tyttöjen, kuten konfliktialueilla elävien suojeleminen on priorisoitava aidosti. Tytöille on samalla annettava mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään ja vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, toteaa Haaranen.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa kaikilta maailman hallituksilta toimia tyttöjen suojelemiseksi lapsiavioliitolta:
1. Tyttöihin kohdistuvan sukupuolistuneen väkivallan vastaisia ponnisteluja on lisättävä sekä varmistettava näiden toimien – mukaan lukien lasten suojelu humanitaarisissa kriiseissä – riittävä rahoitus.
2. Näyttöön perustuviin aloitteisiin lapsiavioliiton torjumiseksi on investoitava, jotta toimintaa voidaan laajentaa ja saavuttaa yhä useampi tyttö yhä useammassa paikassa.
3. Tyttöjen itsenä johtamia liikkeitä on vahvistettava tukemalla ja rahoittamalla tyttöjä määrittelemän ratkaisuja haasteisiin, joita he kohtaavat.
4. Kansallisia toimintasuunnitelmia lapsiavioliittojen ja muun sukupuolistuneen väkivallan ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi on laadittava ja rahoitettava täysimääräisesti.
5. Tutkimusta kehittämällä on lisättävä ymmärrystä siitä, miten estää koronapandemian, konfliktien, ilmastonmuutoksen ja elinkustannusten nousun vaikutukset lapsiavioliittojen määrän nousemiseen.
6. On varmistettava, että lainsäädännön ja maailmanlaajuisten sopimusten, kuten lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa tytöille annetuista lupauksista pidetään kiinni.

* Nimi on muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Lue raportti verkossa: Global Girlhood Report: Girls on the frontline