Tuore tilasto: 1,4 miljardia lasta ei ole sosiaaliturvan piirissä

Alle kymmenen prosenttia lapsista matalan tulotason maissa saa lapsilisiä, käy ilmi järjestöjen julkistamista tilastoista. 

Yhteensä 1,4 miljardilla 15-vuotiaalla tai sitä nuoremmalla lapsella ei ole käytettävissään minkäänlaista sosiaaliturvaa. Se altistaa heidät taudeille, huonolle ravinnolle ja köyhyydelle, selviää Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Pelastakaa Lasten ja YK:n lastenjärjestö UNICEFin tänään julkaisemista tilastoista.

Matalan tulotason maissa alle yksi lapsi kymmenestä saa lapsilisiä, mikä asettaa heidät merkittävästi eriarvoiseen asemaan verrattuna vauraammissa maissa asuviin lapsiin.

Lapsilisät ovat tärkeä sosiaaliturvan muoto. Niiden tarkoituksena on edistää lasten hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. Ne maksetaan yleensä käteisenä tai verovähennyksinä, ja ne ovat keskeisiä köyhyyden vähentämisen sekä terveyspalveluiden saannin, ravitsemuksen, laadukkaan koulutuksen, vesi- ja sanitaatiopalveluiden kannalta. Lapsilisän avulla tuetaan myös sosiaalis-taloudellista kehitystä etenkin kriisiaikoina.

Lapsilisien saanti on viime vuosina kasvanut vaatimattomasti. Kattavuus nousi globaalisti 20 prosentista 28,1 prosenttiin vuosina 2009–2023. Edistys on kuitenkin ollut eriarvoista. Matalan tulotason maissa kattavuus on vain yhdeksän prosenttia, mutta korkean tulotason maissa 84,6 prosenttia. 

Ilmastonmuutokselle haavoittuvissa maissa lasten sosiaaliturvan kattavuus on kolmanneksen matalampi kuin maissa, joita ei ole luokiteltu korkean riskin maiksi. Sosiaaliturvan avulla lapsia voitaisiin suojella ilmastokriisin pahimmilta vaikutuksilta.

– Maailmanlaajuisesti 333 miljoonaa lasta elää äärimmäisessä köyhyydessä. Nämä lapset kamppailevat selvitäkseen alle 2,15 dollarilla päivässä. Nykyisellä edistymisvauhdilla kestävän kehityksen tavoitteita ei saavuteta. Lasten köyhyyden lopettaminen on poliittinen valinta. Lapsiin kohdistuvan sosiaaliturvan kattavuuden laajentaminen on ratkaisevan tärkeää, sanoo UNICEFin sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvan johtaja Natalie Winder Rossi.

Lapsilisien kattavuus alueittain vuosina 2009–2023:

 • Itä-Aasian ja Tyynenmeren alue: kasvua 9,2 %:sta 16 %:iin
 • Itäinen ja eteläinen Afrikka: kasvua 9,6 %:sta 12,3 %:iin
 • Länsi- ja Keski-Afrikka: kasvua 3,1 %:sta 11,8 %:iin
 • Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia: kasvua 59 %:sta 61,4 %:iin
 • Pohjois-Amerikka: kasvua 78,1 %:sta 84 %:iin
 • Länsi-Eurooppa: Kasvua 91 %:sta 93,2 %:iin
 • Latinalainen Amerikka ja Karibia: kasvua 30,8 %:sta 41,9 %:iin
 • Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 22,7 %:sta 32,5 %:iin
 • Etelä-Aasia: 9,2 %:sta 24,3 %:iin

– Tämä on kriisi, joka koskettaa yli miljardia sosiaaliturvan ulkopuolella olevaa lasta sekä maita, joissa nämä lapset elävät. Tarvitaan kipeästi tehokasta poliittista päätöksentekoa, jotta voidaan puuttua sosiaaliturvan kattavuuden puutteisiin. Alueellinen eriarvoisuus on vakava huolenaihe. Kattavuuden parantuminen on useimmilla alueilla marginaalista, ja liian monet lapset jäävät yhä jälkeen, sanoo ILO:n sosiaaliturvaosaston johtaja Shahra Razavi.

Jotta lapsietuuksia voidaan seurata ja niihin liittyviä puutteita korjata, Pelastakaa Lapset, ILO ja Unicef ovat kehittäneet Global Child Benefits Tracker -verkkopalvelun. Sen avulla seurataan lapsilisien saantia ja pyritään vaikuttamaan hallituksiin ja avunantajiin puutteiden korjaamiseksi.

– Lapsilisien myötä perheillä on varaa parempaan ravintoon, terveyteen, koulutukseen ja suojeluun. Etuus on avainasemassa lasten oikeuksien toteutumisessa ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan aikuisena. Lapsilisät ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan rakentaa osallistavia ja vahvoja talouksia tulevaisuutta varten. Valitettavasti monet maat eivät ole asettaneet etusijalle investointeja sosiaaliturvaan. Child Benefits Tracker –verkkopalvelun kautta tuomme esiin maailmanlaajuisen lapsiköyhyyden laajuuden sekä esimerkkejä edistymisestä innostaaksemme vahvempaa poliittista tahtoa ja investointeja lapsilähtöisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, sanoo David Lambert Tumwesigye, Pelastakaa Lasten köyhyyden maailmanlaajuisen politiikan ja edunvalvontajohtaja.

Verkkopalvelu julkistetaan kriittisellä hetkellä. Uusimpien tilastojen mukaan 829 miljoonaa lasta elää perheissä, joissa tulot ovat henkeä kohti alle 3,65 dollaria päivässä. Edistys lasten köyhyyden vähentämisessä on laajalti pysähtynyt.

Järjestöt vaativat hallituksia varmistamaan, että kaikki lapset pääsevät sosiaaliturvan, kuten lapsilisien, piiriin. Keinoja ovat:

 • Oikeusperustaisten, sukupuolet huomioivien, osallistavien ja kriisinkestäviin sosiaaliturvajärjestelmien rakentaminen
 • Rahoitukseen liittyvien puutteiden korjaaminen
 • Kokonaisvaltaisen lapsilisäjärjestelmän luominen kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien avulla niin, että perheille mahdollistetaan myös tärkeät terveys- ja sosiaalipalvelut
 • Sosiaaliturvajärjestelmien kestävä rahoitus käyttämällä kotimaisia varoja ja lisäämällä julkisia investointeja lapsiin
 • Vanhempien ja huoltajien sosiaaliturvan parantaminen säällisillä työpaikoilla sekä tarjoamalla riittävät etuudet, kuten työttömyys-, sairaus-, äitiys-, vammaisuustuet ja eläkkeet.