Pelastakaa Lapset varoittaa: Pieniinkin lapsiin kohdistuu digiympäristöissä seksuaaliväkivaltaa

Lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuva seksuaaliväkivalta on suuressa kasvussa. Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeen mukaan etenkin lasten itsensä kuvaaman materiaalin määrä on selvästi lisääntynyt. Tällaista materiaalia voidaan saada pieniltäkin lapsilta ohjaamalla heitä leikin varjolla digilaitteiden välityksellä. Lapsen ei tarvitse osata edes lukea tai kirjoittaa, riittää että hänellä on pääsy kameralla varustetulle digilaitteelle.

Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista uutisoidaan tiiviiseen tahtiin. Pelastakaa Lapset haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että monessa mediassa uutisoidussa rikostapauksessa ja kansainvälisissä selvityksissä nuorimmat rikoksen kohteena olevat lapset ovat olleet jopa 3–6-vuotiaita. Näissä rikostapauksissa aikuinen on lähestynyt lapsia lasten suosimilla somealustoilla.

Lapsen itsensä ottamien seksuaalissävytteisten kuvien leviäminen netissä on tunnistettu kansainvälisten vihjepalveluiden (esim. INHOPE, International Watch Foundation) lisäksi myös Pelastakaa Lasten Nettivihje-toiminnossa. Nettivihjeen vuonna 2022 analysoimasta laittomasta materiaalista 28 % on lapsen itsensä ottamaa materiaalia, jossa lapsi toimii seksuaalisella tavalla kameran edessä. Kasvu on merkittävää verrattuna vuoteen 2021, jolloin vastaava määrä oli vain 1,6 %.

Tällaisessa materiaalissa lapsi on usein kodinomaisessa ympäristössä esimerkiksi omassa huoneessaan tai kylpyhuoneessa. On todennäköistä, että ulkopuolinen henkilö on ohjaillut lasta toimimaan kuvassa tai videossa seksuaalisella tavalla. Aikuinen on saattanut pyytää lasta esimerkiksi voimistelemaan tai tanssimaan, ohjata tätä riisuutumaan sekä jäämään tiettyihin asentoihin, joissa lapsen intiimialueet näkyvät. Lasta on saatettu myös pyytää tekemään seksuaalisia tekoja itselleen kameran edessä. Kuvissa ja videoissa olevat lapset ovat olleet jopa alle kouluikäisiä.

”On selvää, että tähän on puututtava. Pienet lapset eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa. He viettävät silti aikaa somessa ja ovat vaarassa joutua seksuaaliväkivallan uhriksi. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että lapsi osaa toimia turvallisesti netissä. Lapsen tietoa omasta kehosta, sen yksityisyydestä ja omista rajoista tulee opettaa pienestä pitäen. Lapset tarvitsevat tutkittuun tietoon perustuvaa seksuaalikasvatusta”, Pelastakaa Lasten Nettivihjeen asiantuntija Janita Tasa sanoo.

Myös ajankohtainen tutkimusnäyttö viestii lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan kasvusta Suomessa. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksan prosenttia 10–11-vuotiaista lapsista oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisimmän vuoden aikana (vrt. 4 % vuonna 2019). Ja vuonna 2022 toteutetun lapsiuhritutkimuksen mukaan kahdeksan prosenttia yhdeksäsluokkalaisista tytöistä kertoi seksuaaliväkivallan kokemuksista (vrt. 5 % vuonna 2013). Lapsiuhritutkimuksessa puolet tytöistä kertoi tekijän olleen hänelle ennestään tuntematon. Lapsen riski joutua seksuaaliväkivallan uhriksi erityisesti nettiympäristössä on kasvanut.

Seksuaalikasvatuksella voidaan turvata väkivallatonta lapsuutta

Seksuaalikasvatus on osa lapsen muuta kasvatusta. Seksuaalikasvatus tukee lapsen kehitystä, vahvistaa lapsen keinoja tunnistaa ja suojata omia ja toisten kehollisia rajoja.

”Lapsen taitoja sanoa ’ei’ ja poistua tilanteista tulee lisätä. Tämä ei tarkoita, että seksuaaliväkivaltatilanteessa lapsi olisi vastuussa. Näin ei koskaan ole. Vastuu on aina aikuisella. Parasta suojelua lapselle on, että aikuinen ei missään tilanteessa kohdista lapseen väkivaltaa”, Janita Tasa sanoo.

Pelastakaa Lasten uusi kaksivuotinen EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitettu Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy seksuaalikasvatuksen keinoin -hanke pureutuu tähän teemaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän muun Euroopan maan: Islannin, Kreikan, Albanian ja Bosnia-Hertsegovinan kanssa.

Hankkeessa tuotetaan lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille seksuaalikasvatuksen tueksi materiaaleja, joilla vahvistetaan pienten lasten tietoja ja taitoja. Tuotetun tiedon ja ammattilaisten koulutuksen kautta tuetaan myös nuoria, joiden seksuaaliset ajatukset kohdistuvat lapsiin.

Hankkeessa tavoitteena on, että lapset saavat riittävästi tietoa ja taitoa ilmaistakseen omaa seksuaalisuuttaan ikätasoon sopivalla ja turvallisella tavalla, jotta he pystyisivät suojelemaan itseään ja muita seksuaaliväkivallalta. Erityisen tärkeänä tavoitteena on lisäksi se, että ammattilaiset rohkaistuisivat ottamaan puheeksi seksuaalisesti sensitiiviset asiat, jotta varhainen puuttuminen ja tuen antaminen lapsille ja nuorille mahdollistuisi.

”Lapsella on oikeus saada tietoa omasta kehosta, rajoista, tunteiden kehityksestä ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta. Ja aikuisen on hyvä tietää lapsen kehityksestä eri ikävaiheissa, jotta hän osaisi paremmin tukea lasta hänen kasvunsa aikana. Luottamus ja tilan antaminen antavat lapselle mahdollisuuden puhua ja kertoa mieltä askarruttavista asioista”, Janita Tasa kertoo.

Pelastakaa Lapset suosittaa, että Suomessa on tulevalla hallituskaudella varmistettava riittävä osaaminen ja resurssit väkivallattoman lapsuuden turvaamiseksi. Lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille on lisättävä koulutusta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Sen lisäksi, että lapsille on tarjottava riittävästi seksuaali- ja turvataitokasvatusta, on myös pidettävä huolta palveluista kaikille henkilöille, joilla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus.


Euroopan unionin rahoittama. Tästä sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission näkemystä. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa näistä sisällöistä.