Pelastakaa Lapset logo

Pelastakaa Lapset ry lausunto 5.10 koskien Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöä hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lapsiperheiden tukemiseksi väliaikaisesti korotettavaksi työttömyysturvan lapsikorotusta, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, opintorahan huoltajakorotusta sekä toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaa. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen yksityisen hoidon tuen hoitolisän enimmäismäärää esitetään korotettavaksi pysyvästi.

Lausunnossa Pelastakaa Lapset ry kannattaa näitä korotuksia, mutta esittää muutamia tarkennuksia mm. lapsivaikutusten arviointiin ja toimien pitkäaikaisten vaikutusten vähäiseen painoarvoon. Lausunnossa Pelastakaa Lapset ry esittää sosiaaliturvaetuuksien kokonaisuuden tarkastelun ja kehittämisen merkitystä lapsen oikeuksien ja monimuotoisten perheiden tilanteiden näkökulmasta.