Osallistumista, ystävyyttä ja riskejä – Pelastakaa Lapset julkaisi ensimmäisen tutkimuksen lasten verkkokokemuksista Sambiassa

Joka kolmas internetin käyttäjä on lapsi. Digilaitteita hyödynnetään oppimiseen ja ystävien kanssa ajan viettämiseen, mutta niiden käyttö sisältää myös merkittäviä riskejä. Pelastakaa Lasten tukema tutkimus kartoitti sambialaisten lasten verkon käyttöön liittyviä kokemuksia.

Pelastakaa Lasten tavoite on edistää digitaalisuuden mahdollisuuksia ja vähentää sen haitallisia vaikutuksia lasten elämässä Suomessa sekä maailmalla. Tuore Zambia Kids Online -tutkimus on laatuaan ensimmäinen Sambiassa tehty tutkimus lasten verkkokokemuksista.

Global Kids Online -työkalupakkia hyödyntävään selvitykseen osallistui lähes 1000 Sambian kolmessa kaupungissa ja niiden kehysalueilla elävää lasta sekä vastaava määrä huoltajia ja muita aikuisia. Tutkimuksessa selvitettiin lasten pääsyä internettiin, lasten digitaalisia taitoja, verkon käyttöön liittyviä riskejä ja haittoja sekä vanhempien ja opettajien osallistumista ja ohjeistamista verkon käyttöön liittyen.

Pääsyn puute ja vaaroja verkossa

Tutkimuksessa todettiin, että vaikka monella lapsista on pääsy internettiin, puuttuu se silti osalta. Pääsyn puute on erityisesti maailmanlaajuisen koronapandemian aikana hankaloittanut lasten mahdollisuuksia etäopintoihin.

Useat lapset kertoivat, että vaikka heidän perheissään vanhemmat tai huoltajat eivät käyttäneet internettiä, he itse käyttivät sitä esimerkiksi ystävän puhelimella, usein salaa vanhemmiltaan.

Varsinaisen internetyhteyden puuttumisen lisäksi lapset kohtaavat verkossa useita haasteita. Kuten lapset ympäri maailmaa, myös lapset Sambiassa altistuvat väkivaltaiselle, loukkaavalle ja seksuaalissävytteiselle sisällölle, joka ei ole lapsille sopivaa ja joka loukkaa heidän koskemattomuuttaan. Tytöt kohtaavat epäsopivaa sisältöä hiukan poikia enemmän.

Yli kolmasosa lapsista kertoi, että he ovat kohdanneet verkossa asioita, jotka häiritsivät tai järkyttivät heitä.

“Digitaalinen teknologia on välttämätöntä lasten tulevaisuuden kannalta myös vähemmän kehittyneissä maissa, jotta lapset saisivat tarvitsemiaan palveluja ja jotta heillä olisi mahdollisuus osallistua. On todella tärkeää, että kaikki lapsen oikeudet, kuten turvallisuus, toteutuvat myös digitaalisessa ympäristössä”, sanoo Anne Kanene, Sambiassa työskentelevä Pelastakaa Lasten lastensuojelun asiantuntija.

Uusien asioiden oppimista ja paikka olla oma itsensä

Myös Sambiassa verkkoa käyttävät lapset viettävät suuren osan ajastaan sosiaalisessa mediassa. Verkossa vietetään aikaa yhdessä ystävien kanssa sekä katsotaan ja kulutetaan erilaista viihdettä. Monille lapsille verkossa olo tarjoaa mahdollisuuden olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti.

15–17-vuotiaat tytöt kertoivat, että heidän on helpompi olla oma itsensä verkossa.

Vaikka ystävien kanssa ajanviettäminen ja viihde ovat usein verkonkäytössä etusijalla, useat lapset kertoivat myös arvostavansa internetin tarjoamaa mahdollisuutta oppia uusia asioita ja etsiä uutta tietoa. Kuitenkin suurelta osalta lapsista puuttuivat tekniset taidot, joiden avulla digitaalista maailmaa voisi hyödyntää kunnolla ja turvallisesti.

Turvallisen aikuisen tuki ja avoin keskustelu päämääränä

Vaikka lapset kertoivat kohtaavansa verkossa häiritsevää sisältöä, eivät he hae usein apua kohtaamiinsa asioihin. Monet lapset kertoivat, että he eivät ole saaneet tarvittavaa tukea tai ohjeistusta verkon käyttämiseen ja siellä käyttäytymiseen. Valtaosalta aikuisilta puuttuvat tiedot ja taidot tukea lasten turvallista verkon käyttöä, ja tämän seurauksena vanhempien päätös on usein rajoittaa verkon käyttöä sen sijaan, että haasteista keskusteltaisiin.

Erityisesti lapset, jotka käyttävät verkkoa salassa vanhemmiltaan, saattavat pelätä kertoa verkossa kohtaamastaan sisällöstä, sillä he eivät halua lisää rajoituksia ja kieltoja verkon käyttöönsä. Tämän seurauksena lasten yksityisyys ja turvallisuus saattavat vaarantua verkossa.

Vain kolmannes lapsista osasi kertoa, jos tieto, jonka he lukevat verkosta, on todenmukainen.

“Jotta digitaalista maailmaa voitaisiin hyödyntää parhaiten lasten kasvua sekä sosiaalisia suhteita tukevalla tavalla, on vanhempien ja luotettavien aikuisten tuki tärkeää. Lasten ja aikuisten välille tulisi pyrkiä synnyttämään luottamuksellinen keskusteluyhteys, jotta turvallinen netinkäyttö olisi mahdollista”, Kanene sanoo.

Kun Pelastakaa Lapset tukee lapsikerhoja tai kouluttaa opettajia ja vanhempia, kerrotaan netin käytön mahdollisuuksista ja riskeistä; miten lapsi voi itse suojautua riskeiltä ja miten vanhemmat ja muut lasta lähellä olevat aikuiset voivat rohkaista ja neuvoa lasta.

“Lisäksi lastensuojelun palveluiden tarjoajien, kuten sosiaalityöntekijöiden, poliisin, ja vapaaehtoisten tieto taitoa lasten turvallisesta ja vastuullisesta netin käytöstä on lisättävä”, Kanene lisää.

Zambia Kids Online -tutkimusta, sen tuloksia ja siihen sisällytettyjä suosituksia hyödynnetään monella eri tapaa, kuten lasten turvallista netinkäyttöä koskevan kansallisen strategian täytäntöönpanossa. Selvitys on myös hyödyksi lapsille, nuorille sekä aikuisille kohdistettujen tiedotuskampanjoiden suunnittelussa. Tuloksista tuotetaan myös lapsille suunnattu versio.

Zambia Kids Online -tutkimuksen toteutti konsultti Patrick Burton ja Zambia Institute for Policy Analysis and Research (ZIPAR) Pelastakaa Lapset Suomen tuella. Tutkimuksen rahoitti Suomen ulkoministeriö.

Tutkimuksessa kerättiin tietoja satunnaistetusta kotitalousotoksesta, johon kuului 988 lasta 9–17-vuotiaita (531 tyttöä ja 457 poikaa) ja 999 vanhempaa (717 naista ja 282 miestä) kolmessa Sambian kaupungissa ja niiden kehysalueilla. Tietoa kerättiin myös laadullisin menetelmin haastattelemalla erilaisia lasten kohderyhmiä.

Raportti ladattavissa täällä.