Miten tukea sateenkaarinuorta netissä

Digitaaliset ympäristöt ovat erottamaton osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Vuonna 2021 julkaistu lapsen oikeuksia digitaalisessa ympäristössä koskeva YK:n yleiskommentti numero 25 (pdf) muistuttaa, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeudet, kuten oikeus osallisuuteen, turvallisuuteen ja tietoon, tulee toteutua yhtäläisesti myös digitaalisissa ympäristöissä – riippumatta lapsen taustasta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret viettävät tutkimusten mukaan muita nuoria enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa. Some voikin toimia turvallisena ympäristönä ja tukea sateenkaarinuoren osallisuutta erilaisten yhteisöjen avulla, mahdollistaa turvallisia kanavia oman identiteetin rakentamiselle sekä tarjota tärkeää tietoa omista viiteryhmistä ja terveydestä. Toisaalta, Pelastakaa Lasten toteuttaman selvityksen (pdf) mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret kohtaavat muita enemmän ikäviä sekä oikeuksia rikkovia tilanteita verkossa. Meidän aikuisten tehtävänä onkin tukea sateenkaarinuoren oikeuksien toteutumista digitaalisissa ympäristöissä.

Sateenkaarinuorilla on oikeus osallisuuteen – myös verkossa

Netin ja sosiaalisen median avulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret voivat löytää positiivisia yhteisöjä, joissa vaihtaa ajatuksia, saada tietoa ja kuulua joukkoon. Verkon välityksellä toimivat yhteisöt vähentävät eristyneisyyttä ja tukevat myös harvaanasutuilla alueilla elävien nuorten osallisuutta.

Sateenkaarinuorten oikeutta osallisuuteen rikkovat heidän kohtaamansa vihapuhe ja ikävät yhteydenotot, joiden kohteeksi he joutuvat muita nuoria useammin. Oikeuksia rikkova toiminta voi vaikuttavaa negatiivisesti nuoren hyvinvointiin, eristää nuoren yhteisöistä sekä rajata nuoren osallistumisen mahdollisuuksia.

Sateenkaarinuoren osallisuutta digitaalisissa ympäristöissä voi tukea miettimällä yhdessä miten omia mielipiteitä voi ilmaista ja saada kuuluviin netissä. Nuorta voi myös auttaa löytämään itseään kiinnostavia yhteisöjä digitaalisesti. On tärkeää varmistaa, että nuorella on mahdollisuus jakaa itselleen tärkeitä someen liittyviä asioita turvallisen aikuisen kanssa.

Tukemalla turvallisuutta turvaamme identiteettityötä

Terve identiteetti on keskeisessä asemassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvoinnin kannalta. Erilaiset yhteisöt, vaikuttajat ja muut materiaalit somessa tukevat nuorta itsensä ymmärtämisessä ja hyväksymisessä. Netin mahdollistaman anonymiteetin turvin nuori voi kokeilla erilaisia identiteettejä ja harjoitella itseilmaisua turvallisesti esimerkiksi luomalla useita profiileja sosiaalisen median alustoille. Lisäksi tietoisuus yksityisyysasetuksista auttaa nuorta rajaamaan sitä, kenelle ja mitä tietoa tämä antaa itsestään. Rajatuissa yhteisöissä nuori voikin saada tukea omalle identiteetilleen muita ympäristöjä turvallisemmin.

Sosiaalisen median roolin korostuessa identiteettityössä liiaksi, voi nuori kokea yksinäisyyttä, minkä lisäksi paine sopeutua heteronormatiivisiin odotuksiin julkisesti sekä netissä että netin ulkopuolella voi käydä uuvuttavaksi. Tämä korostuu erityisesti, jos nuori ei koe voivansa tutkia identiteettiään turvallisesti läheistensä nähden. Pelko ihmissuhteiden menettämisestä ja stigmasta voi heikentää nuoren turvallisuuden kokemusta.

Sateenkaarinuoren oikeutta turvallisuuteen voi tukea antamalla tilaa nuoren yksityisyydelle netissä, huomioiden lapsen ikätason. On tärkeää mahdollistaa positiivinen ja identiteettityötä tukeva vuorovaikuttaminen vertaisryhmien parissa, ja välttää liikaa monitorointia. On hyvä vahvistaa nuoren kokemusta siitä, että hän voi olla turvallisesti oma itsensä myös netin ulkopuolella ja tarjota tukea netin turvalliseen käyttöön.

Oikeus laadukkaaseen ja luotettavaan verkon välittämään tietoon

Digitaaliset ympäristöt tarjoavat nuorille pääsyn tiedon äärelle. Sateenkaarinuoret voivat löytää helposti tietoa erilaisten identiteettien lisäksi seksuaaliterveydestä sekä erilaisista yhteisöistä ja viiteryhmistä.

Netin rajattomaan tietopankkiin mahtuu myös epäasiallista materiaalia, kuten mis- ja disinformaatiota tai jopa trans- ja homofobista sisältöä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat tutkimusten mukaan myös muita nuoria alttiimpia kohtaamaan haitallista sisältöä verkossa. Haitalliselle sisällölle altistuminen voi vaikuttaa negatiivisesti nuoren hyvinvointiin sekä vaikeuttaa hyödyllisen tiedon löytämistä.

Sateenkaarinuoren oikeutta tietoon voi tukea tarjoamalla mahdollisuus keskustella tämän netissä kohtaamasta tiedosta. Vahvista nuoren kokemusta siitä, että hän voi aina kertoa, jos kohtaa jotain epämiellyttävää tai ahdistavaa verkossa. On hyvä painottaa, ettei ole koskaan nuoren syy, mikäli hän kohtaa ikäviä tilanteita tai sisältöjä netissä. On myös aikuisten vastuulla luoda turvallista somekulttuuria. Älä siis ohita verkossa leviävää syrjivää tai vahingoittavaa sisältöä vaan osoita tukesi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kohtaan ja ilmoita epäasiallinen sisältö ylläpidolle.

Oikeuksien tukeminen koostuu arkisista asioista

Aikuisina meidän tehtävänämme on toimia esimerkkinä, tarjota tukea, antaa tilaa sekä osoittaa kiinnostusta lasten ja nuorten elämään. Lopulta kyse on yksinkertaisista asioista, kuten pysähtyminen arjen kiireessä tai rauhallinen kohtaaminen nuoren kuulumisten äärellä. Lapsen oikeuksien toteutumista edistää jo se, että osoitamme mielenkiintoa nuoren (digitaalista) arkea kohtaan ja muistutamme, että välitämme, hyväksymme ja haluamme oppia yhdessä kehittyvässä maailmassa, puolustaen jokaisen lapsen ja nuoren oikeuksia.

Lue lisää nuorista ja digitaalisuudesta:

Pelastakaa Lapset tarjoaa kaikille lapsille ja nuorille turvallisen tilan verkossa: Netari –nettinuorisotila


Kirjoittajat:

Veera Träskelin on hankesuunnittelija Digital Citizenship -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle turvallinen ja syrjimätön pääsy digitaalisten mahdollisuuksien äärelle.

Lauri Sundberg on tiiminvetäjä digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tiimissä.