Merkittävä lapsia ja ilmastonmuutosta koskeva valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä

Kuusi portugalilaista lasta ja nuorta saavat poikkeuksellisen valituksensa käsittelyyn Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa huomenna. Tapaus on ensimmäinen laatuaan ja tarjoaa mahdollisuuden haastaa valituksen kohteena olevia valtioita ilmastositoumuksiin liittyvistä laiminlyönneistä. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että lapsia on kuultava ilmastokriisin ratkaisuissa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsitellään keskiviikkona 27.9. lasten ja nuorten tekemää valitusta ilmastonmuutokseen liittyen.

Alun perin syyskuussa 2020 tehty valitus oli ensimmäinen tälle tuomioistuimelle osoitettu valitus, joka liittyy nimenomaan ilmastonmuutokseen ja jossa kantajina on lapsia ja nuoria.

Valituksessa kuusi lasta ja nuorta toteavat, että 32 eurooppalaista valtiota eivät ole ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin rajatakseen maapallon keskilämpötilan nousun alle 1,5 asteen. Valtiot ovat lasten mukaan laiminlyöneet sitoumuksiaan Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanon suhteen.

Kantajat toteavat valtioiden toimettomuuden vaarantavan myös Euroopan lainsäädännön takaamia oikeuksia elämään sekä suojeltuun ympäristöön.

Tapaus on hyvin merkityksellinen sekä lapsen oikeuksien, että maapallon tulevaisuuden kannalta. Tuomioistuimella on ratkaistavanaan se, velvoittaako se valtioita tekemään enemmän ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Valitukselle on annettu prioriteettistatus ja käsittely on osoitettu tuomioistuimen suurelle jaostolle.

Lausumassaan tuomioistuimelle Pelastakaa Lapset nostaa esille lasten olevan erityisen haavoittuvia ilmastokriisin vaikutuksille. Ilmastokriisi on lapsen oikeuksien kriisi.

Lapsilla on oikeus YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti tulla kuulluiksi ja osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.

– Tämä oikeus tulla kuulluksi koskee myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja torjuntaan liittyviä päätöksiä. Lasten tekemä valitus on merkittävä sen osalta, millaista tietä se näyttää lasten kuulemisen suhteen tulevaisuudessa, sanoo parhaillaan Strasbourgissa oleva Pelastakaa Lasten johtava asiantuntija Tiina-Maria Levamo.

Portugalilaisten lasten ja nuorten tekemä valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle on vain yksi esimerkki siitä, miten lapset ja nuoret ympäri maailman pyrkivät saamaan äänensä ja vaatimuksensa kuluviin. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että lapsia ja nuoria on tuettava tässä ja heidän vaatimuksiaan on otettava huomioon.

– Myös Suomen hallituksen on edistettävä lasten osallisuutta ilmastokriisiin liittyvissä toimissa. On myös edistettävä sitä, että lapsivaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti mukaan myös ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa, sanoo Levamo.

– Sen lisäksi, että luontokadon pysäyttämiseksi ja ilmastokriisin hillitsemiseksi on toimittava entistä ponnekkaammin kansallisella tasolla, on myös vahvistettava Suomen globaalia vastuuta ja tuettava esimerkiksi ilmastorahoituksella kehittyviä maita ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, toteaa Levamo.

Pelastakaa Lapset vaatii, että lapsen oikeudet on turvattava monipuolisin ja laajamittaisin toimin. Tässä on huomioitava ilmastonmuutoksen synnyttämät rakenteelliset riskit sekä vakavat seuraukset kaikille, ja erityisesti eriarvoisuudesta ja syrjinnästä kärsiville lapsille. YK:n lapsen oikeuksien komitea totesi elokuussa antamassaan yleiskommentissaan, että hallitusten ja yritysten toimettomuus ympäristökriisin edessä on rikkomus lapsen oikeuksia vastaan.

———-

Taustaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kansainvälinen tuomioistuin Euroopan neuvoston yhteydessä. Ranskan Strasbourgissa istuva tuomioistuin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyneiden valtioiden sopimusvelvollisuuksien täyttämistä. Se antaa päätöksiä koskien Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määriteltyjen kansalaisoikeuksien- ja poliittisten oikeuksien rikkomuksia. Ihmisoikeustuomioistuimen lopulliset tuomiot ovat kyseessä olevia vastaajavaltioita oikeudellisesti sitovia, ja ovat johtaneet lainsäädännön ja käytäntöjen muuttamiseen monilla eri aloilla.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi valtuuttaa kolmannen osapuolen osallistumaan tietyn tapauksen menettelyyn. Asiaankuuluvan asiantuntemuksen omaava taho voi tämän käytännön kautta avustaa tuomioistuinta päätöksenteossa. Kolmas taho ei ole valituksen kantaja tai vastaaja.

Kyseessä olevassa tapauksessa tuomioistuin myönsi Pelastakaa Lapsille oikeuden antaa kirjallisia huomautuksia ilmastonmuutoksen ja lasten oikeuksien välisestä suhteesta. Tiedot Pelastakaa Lasten vuonna 2021 tekemästä väliintulosta valitukseen liittyen täältä.

Lisätietoja kuuden portugalilaisen lapsen ja nuoren – André (15), Catarina (23), Cláudia (24), Mariana (11), Martim (20) ja Sofia (18) – jättämästä valituksesta: https://youth4climatejustice.org/

Valitus nostettiin alun perin kaikkia EU:n 27 jäsenvaltioita sekä Norjaa, Venäjää, Sveitsiä, Turkkia, Ukrainaa ja Iso-Britanniaan vastaan. Kantajat ovat sittemmin peruuttaneet valituksensa Ukrainan osalta, joten tapauksen vastaajina ovat nyt 32 valtiota. 

Pelastakaa Lapset saa lainopillista neuvontaa pro bono -periaatteella asianajotoimisto Hausfeld & Co. LLP sekä Blackstone Chambers ja 1 Crown Office Row -asianajotoimistojen asiantuntijoilta.