Pelastakaa Lapset logo

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Pelastakaa Lapset on antanut 25.3.2024 lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Lain tavoitteena on säätää niistä edellytyksistä, joiden nojalla valtioneuvoston yleisistunto voi rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista Suomen valtakunnanrajan rajatulla osalla ja välittömässä läheisyydessä.

Yhteenveto Pelastakaa Lasten kannanotosta:

  • Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa, että esitysluonnos on lähtökohtaisesti ristiriidassa kansainvälisten sopimusten sekä EU:n lainsäädännön kanssa.
  • Esitysluonnos on lapsen oikeuksien toimeenpanon kannalta ongelmallinen, eikä Pelastakaa Lapset kannata sen eteenpäin viemistä.
  • Lapsilla ja lapsiperheillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa, eikä tätä oikeutta saa evätä poikkeuslailla.
  • Pelastakaa Lapset on erityisen huolissaan, että esitetyissä uusissa toimivaltuuksissa viranomaisille annettaisiin tehtäväksi arvioida suojelun tarvetta puutteellisilla tiedoilla ja perusteilla jo ennen varsinaista turvapaikanhakuprosessia.
  • Pelastakaa Lapset on huolissaan viranomaisten tosiasiallisesta kyvystä tunnistaa ja kohdata haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä rajalla.
  • Pelastakaa Lapset muistuttaa, että lasta ei missään tilanteessa tule erottaa perheestään, ellei tämä ole erikseen perusteellisesti arvioitu ja todettu olevan lapsen edun mukainen toimenpide.
  • Lapsen oikeudet eivät nykyisessä esitysluonnoksessa toteudu, kun oikeus tulkkaukseen ei päde luonnoksen mukaisissa vuorovaikutustilanteissa. Lapsilla on oikeus saada tietoa omista oikeuksistaan, mikä ei myöskään toteudu, kun oikeusapua koskevat säädökset eivät poikkeuslain mukaan päde.