Pelastakaa Lapset logo

Kotoutumislausunto 10.6.2022

Pelastakaa Lasten lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.