Kuvituskuva lapsesta pihalla

Järjestöjen ja tutkijoiden kannanotto: -Hallitus, seiso sanojesi takana: varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi

“Jokaisen, lapsen ja aikuisen, pitää voida luottaa Suomessa siihen, että häntä kohdellaan reilusti ja hänellä on yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, harrastaa, menestyä ja vaikka lähteä politiikkaan riippumatta siitä, mistä hänen perheensä on kotoisin tai miltä hän näyttää.”

Petteri Orpo pyöreän pöydän keskustelussa liittyen yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä 18.3.2024

Me olemme täysin samaa mieltä. Oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen kuuluu aivan kaikille – myös lapsille. Yhteiskuntana meidän tulee pitää erityistä huolta siitä, että suomalainen varhaiskasvatus edistää jokaisen lapsen oikeuksien täysimääräistä toteutumista. On tärkeää, että yhdenvertaisuutta edistetään jo varhaiskasvatuksesta alkaen, sillä esimerkiksi rasismin eri muodot näkyvät suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden kohtaamisessa (Loukola 2023; Front 2019). Ihonväriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun, kieleen, ikään ja vammaisuuteen  liittyviä normeja tulee purkaa jo pienten lasten kanssa. Varhaiskasvatuksessa luodaan tärkeä perusta yhteiskunnan yhdenvertaisuudelle. 

Tästä johtuen onkin käsittämätöntä, että oikeusministeriö valmistelee yhdenvertaisuuslakiin muutosta, jonka myötä laista poistettaisiin velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Tämä esitys on erittäin lyhytnäköinen, haitallinen ja vaarallinen yhdenvertaisuuden edistämisen ja toteutumisen näkökulmasta koko yhteiskunnan tasolla. Erityisen haitallinen se on lasten omien oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. 

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on “edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa”. Yhdenvertaisuuden juurruttaminen yhteiskuntaan ei ole helppo eikä nopea prosessi. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhdenvertaisuuden ja syrjinnän käsitteitä ja teemoja käsitellään ikätasoisella tavalla jo varhaiskasvatusiässä. Yhdenvertaisuuslain varhaiskasvatuspykälä edellyttää tätä.

Yhdenvertaisuuslain pykälä 6 a velvoittaa varhaiskasvatuksen palvelujen tuottajat ja järjestäjät sisällyttämään yhdenvertaisuuden ja sen edistämisen osaksi omaa toimintaansa. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa lisättiin yhdenvertaisuuslakiin kesäkuussa 2023. Olemme huolissamme siitä, onko hallituksella suunnitelmissa yhdenvertaisuuslain muutoksen lisäksi myös muita muutoksia, jotka heikentäisivät erityisesti vähemmistöjen ja merkittävästi syrjintää kokevien asemaa ja oikeuksia. 

Jos varhaiskasvatuksesta poistetaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta, on se räikeässä ristiriidassa juuri julkaistun kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman kanssa, jonka yksi kolmesta pääajatuksesta on tunnistaa paremmin haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeet ja turvata heidän asemansa. KARVI:n raportin mukaan inkluusio ei toteudu varhaiskasvatuksessa ja inkluusion käsite on kentällä edelleen epäselvä (Kannel & al. 2023). Sekä lapsistrategian päätavoitteita että inkluusiota edistää varhaiskasvatuksessa nimenomaan yhdenvertaisuuden edistäminen ja toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnittelu. Ehdotus vesittää lisäksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja hallituksen tuoreen rasisminvastaisen toimenpideohjelmaluonnoksen tavoitteita.

Me allekirjoittaneet yli 40 järjestöä ja yli 130 tutkijaa vaadimme, että hallitus peruu aikeensa muuttaa yhdenvertaisuuslakia ja poistaa laista velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen kuuluu myös lapsille. On täysin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvojen vastaista heikentää lasten oikeusturvaa ja asemaa yhteiskunnassa, varsinkin, kun ehdotettu muutos vaikuttaisi erityisesti niihin lapsiin, jotka kokevat syrjintää ja eriarvoisuutta eniten. Yhdenvertaisuus ei ole “ideologia” tai “agenda” – sen tulee olla aivan jokaisen suomalaisen päättäjän, puolueen ja hallituskokoonpanon toiminnan ytimessä. Perus- ja ihmisoikeuksien kuten yhdenvertaisuuden edistäminen on julkisen vallan perustuslain 22 § asettama velvoite.

“Meillä Suomessa on yhteiskunnallisia rakenteita, joiden kautta voidaan lisätä yhdenvertaisuutta. Me olemme parantaneet ja pystymme edelleen parantamaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Laadukas varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista.”

Petteri Orpo eduskunnan tiedonantokeskustelun esittelypuheessa 6.9.2023. 

Mukana olevat järjestöt:

 • Naisasialiitto Unioni ry
 • Amnesty International Suomen osasto ry
 • Condus ry
 • Diakonissalaitos
 • DIVa – Föräldrar för diversitet rf
 • Ebe ry, Helsingin yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö
 • Familia ry 
 • Fem-R ry
 • Helsinki Pride -yhteisö ry
 • Ihmisoikeusliitto
 • Jammaus ry
 • Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry
 • Kehitysvammaisten Tukiliitto
 • Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 
 • Kuurojen Liitto ry
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry
 • Lastenkulttuurikeskusten liitto
 • Lastensuojelun keskusliitto
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 • Miehet ry
 • Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Monimuotoiset perheet -verkosto
 • Naisjärjestöjen Keskusliitto
 • Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry
 • Nuorisotutkimusseura ry
 • Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
 • One Step Ahead ry
 • Pedago ry
 • Peduca ry
 • Pelastakaa Lapset ry
 • Phenomena Ry
 • Plan International Suomi
 • Sateenkaarihistorian ystävät ry
 • Sateenkaariperheet ry
 • Seta ry
 • SOOL Ry
 • Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry
 • Suomen Setlementtiliitto
 • Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry
 • Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry
 • Vapaa-ajattelijain liitto ry
 • Väestöliitto

Tutkijat/tutkimusryhmät

 • Markku Hannula, professori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Kristiina Brunila, professori, AGORA-tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
 • Karin Murris, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Riikka Mononen, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Markku Niemivirta, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Maija Lanas, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Kirsi Pauliina Kallio, professori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Päivi Honkatukia, professori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Zsuzsa Millei, Professor of Early Childhood Education, Tampere University
 • Minna Uitto, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Maarit Alasuutari, varhaiskasvatustieteen professori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
 • Helmi Järviluoma, professori emerita, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Sirpa Lappalainen, professori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • Niina Rutanen, varhaiskasvatustieteen professori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
 • Gunilla Holm, tutkimusjohtaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Eila Kauppinen, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusseura ry
 • Suvi Keskinen, professori, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto

 • Signe Siklander, apulaisprofessori, dosentti, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Eija Sevón, apulaisprofessori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
 • Antti Saari, apulaisprofessori, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Sofia Laine, tutkimusprofessori, Nuorisotutkimusseura
 • Hannele Cantell, vanhempi yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Anna Slotte, vanhempi yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

 • Olli-Pekka Malinen, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Lili-Ann Wolff, dosentti, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Kalle Virta, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Henna Asiakinen, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Tuula Juvonen, dosentti, Suomen Akatemian Affektiivinen aktivismi -tutkimushankkeen johtaja, Tampereen yliopisto
 • Mervi Heikkinen, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Tuomas Zacheus, projektitutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto ja Dosentti, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

 • Elina Viljamaa, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Milla Luodonpää-Manni, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Outi Ylitapio-Mäntylä, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Marja Peltola, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Anna-Leena Riitaoja, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 
 • Alexandra Nordström, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Pia Mikander, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Jaana Pesonen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Tanja Linnavalli, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Monica Londen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Päivi Virtanen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Juho Honkasilta, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Jaakko Hilppö, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Laura Niemi, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Hanna Niinistö, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Satu Valkonen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Satu Karjalainen, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Essi Aarnio-Linnanvuori, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Sanna Aaltonen, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Susanna Itäkare, yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Sanna Talvia, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Marjaana Kavonius, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Jasmiina Leskinen, yliopistonlehtori, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Anne Pellikka, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
 • Marleena Mustola, yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
 • Annu Kaivosaari, yliopistonlehtori, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Mari Vuorisalo, yliopistotutkija, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
 • Anna Rastas, dosentti, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

 • Pauliina Sopanen, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Silja Martikainen, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Sointu Leikas, yliopistotutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Maria Petäjäniemi, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Anna Rawlings, tutkijatohtori, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Pinja Jylänki, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Saila Poulter, yliopistotutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Heta Tuominen, akatemiatutkija, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Heidi Huilla, tutkijatohtori, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Tuuli From, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Anne-Mari Väisänen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Virve Keränen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Paula Loukkola, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Heidi Chydenius, yliopisto-opettaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Silja Lamminmäki-Vartia, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Jaana Keränen, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Mari Huhtala, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Kaisa Pesonen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Anu Pyykkö, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Marika Loukusa, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Susanna Söder, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Riikka Kess, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Johanna Vainio, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Kaisa Ahvenjärvi, yliopistonopettaja, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
 • Otto Virkkula, yliopistonopettaja, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
 • Tiia Pappila, yliopistonopettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

 • Venla Järvensivu, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Kati Jääskö-Santala, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Saara Loukola, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Tommi Niinisalo, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Anniliina Omwami, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Riikka Oittinen, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Veera Tervo, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Jenny Högström, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Charlotte Lindh, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Tiina Luoma, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Ninni Lankinen, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Anniina Kettunen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Rekar Abdulhamed, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto
 • Kirsi Yliniva, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Emma Heikkilä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Maria Saloranta, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Essi Ikonen, tutkijatohtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Niina Putkonen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Netta Tiippana, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Selja Koponen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Inka Tähkä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Henriikka Juntunen, väitöskirjatutkija, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Lotta Saariluoma, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto ja projektitutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto
 • Essi Hanhikoski, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
 • Lovisa Snårbacka, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Ella Kämper, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Emma Kurenlahti, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Reija Ahola, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Ella Mattila, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Roosa Yli-Pietilä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Pauline von Bonsdorff, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
 • Susanne Ylönen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
 • Iida Kallio, väitöskirjatutkija, Kasvastustieteen ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Aleksi Paavilainen, väitöskirjatutkija, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Tarja Pääjoki, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
 • Meri Häärä, väitöskirjatutkija, Kasvastustieteen ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Marina Pliushchik, tutkijatohtori, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Riikka Era, väitöskirjatutkija, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Camila da Rosa Ribeiro, Tohtoriopiskelija, Kasvatus ja yhteiskunta tohtoriohjelma, Tampere University
 • Anna Kristiina Kokko, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto.
 • Marika Pakarinen, väitöskirjatutkija, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.
 • Tuuli Lukkala, väitöskirjatutkija, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Kaisa Harju, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta,  Jyväskylän yliopisto
 • Kristina Vitek, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto

 • Joséphine Gram, tutkimusavustaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Anni Byman-Vornanen, tutkimusavustaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Vilma Tuominen, tutkimusavustaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Soile Ruotsalainen, tutkimusavustaja, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 • Anne Föhr, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Elina Weckström, hankepäällikkö, SOS-Lapsikylä
 • Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio, Helsingin Taideyliopisto