Hyviä uutisia Sambiasta: Pelastakaa Lapset oli mukana vaikuttamassa uuteen lakiin, joka suojelee lapsia kokonaisvaltaisesti

Sambian väestöstä yli puolet on lapsia. Uusi lastensuojelua koskeva laki vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista muun muassa kieltämällä lapsiavioliitot, kuritusväkivallan ja lapsityövoiman käytön sekä suojelemalla erityisen haavoittuvassa asemassa olevia lapsia.

Lapsen oikeudet ottivat Sambiassa harppauksen eteenpäin elokuussa, kun maassa hyväksyttiin pitkään valmisteilla ollut lastensuojelulaki.

Uusi, 176-sivuinen lakipaketti, harmonisoi lainsäädäntöä ja kumoaa samalla vanhat lait, joista varhaisin oli vuodelta 1929. Se huomioi ja on kattavasti linjassa lasten oikeuksiin sekä niihin liittyvät kansainvälisiin sopimuksiin, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Uudessa laissa säädetään muun muassa vanhempien ja huoltajien vastuusta, sijaishoidosta ja adoptiosta, lakia rikkoneiden lasten kohtelusta sekä hyväksikäyttöä kokeneiden lasten oikeudesta suojeluun ja oikeusapuun. Samalla se edistää lasten oikeuksia ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

– Laki on erittäin tärkeä, koska sen myötä Sambian valtio sitoutuu eliminoimaan lapsiin kohdistuvan väkivallan sen kaikissa muodoissa niin kotona, kouluissa, yhteisöissä, laitoksissa, kuin myös verkossa, toteaa Pelastakaa Lasten Sambian maatoimiston johtaja Jo Musonda.

Pelastakaa Lapset oli mukana tekemässä vaikuttamistyötä lastensuojelulain muuttamiseksi. Järjestö välitti tietoa lastensuojelun tärkeydestä parlamentaarikoille, lähetti vetoomuksia muun muassa presidentille, varapresidentille ja hallitukselle sekä osallistui lain arviointiprosessiin.

Vaikuttamistyön lisäksi Pelastakaa Lapset oli muun muassa jäsenenä teknisissä komiteoissa, jotka luonnostelivat lain sisältöä, ja näin Pelastakaa Lapset vaikutti itse lain sisältöön.

Sambiassa lapset kohtaavat monia haasteita

Yli puolet Sambian 18 miljoonan asukkaan väestöstä on lapsia, mutta samalla se on yksi maailman haastavimmista paikoista olla lapsi. Vuonna 2018 Sambia oli Afrikan maiden lapsiystävällisyyttä kuvaavassa indeksissä häntäpäässä: sijalla 48 yhteensä 52 maasta.

Esimerkiksi lapsiin kohdistuva väkivalta on Sambiassa yleistä niin kodeissa, kouluissa kuin laitoksissakin. Tytöistä 29 prosenttia menee naimisiin alaikäisenä, ja moni saa sen seurauksena lapsen. Lapsityö on yleistä. Alle 5-vuotiaista kolmannes on pienikasvuisia puutteellisen ravinnon takia.

Lapsiavioliitot nyt kielletty

Uuden lain myötä alaikäisten avioliitot kielletään yksiselitteisesti. Avioliiton ikäraja on aiemmin ollut Sambiassa periaatteessa 21 vuotta, mutta perinteiset, epäviralliset avioliitot ovat olleet sallittuja siinä vaiheessa, kun lapsi tulee murrosikään. Uusi laki kieltää lapsille haitalliset perinteet kuten sukuelinten silpomisen ja sukuelinten silpomisen ja kuritusväkivallan. Sambiasta tulikin 64 valtio maailmassa, joka on kieltänyt ruumiillisen kurittamisen kaikissa yhteyksissä.

Laissa säädetään myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten suojelusta. Heitä ovat esimerkiksi ilman vanhemman hoivaa elävät lapset, katulapset sekä pakolais- ja siirtolaislapset sekä lapset, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja laiminlyöntejä. Lasten on jatkossa myös helpompi raportoida hyväksikäytöstä ja muista heihin kohdistuvista rikkomuksista.

Laki turvaa myös rikoksia tehneiden lasten aseman. Rangaistusjärjestelmässä korostetaan lasten sopeuttamista takaisin yhteiskuntaan sekä rikosten uusimisen ehkäisyä.

Laissa määritellään myös ohjeet lasten kanssa työskenteleville toimijoille ja varmistetaan näin, että lapsilla on mahdollisuus raportoida väärinkäytöksistä.

– Laki on suuri voitto kaikille Sambian lapsille. Se on kattava ja edistyksellinen. Nyt alkaa lain toteuttamisen vaatiminen ja seuranta. Olemme sitoutuneita tukemaan Sambian hallitusta ja viranomaisia lain toimeenpanossa. Lain sisältö on myös tehtävä tunnetuksi kaikille, lapset mukaan lukien, sanoo Anne Kanene, Pelastakaa Lasten lastensuojelun asiantuntija.

Suomalaisten lahjoittajien ja ulkoministeriön tuella Pelastakaa Lapset vahvistaa Sambiassa lasten suojelua kaikelta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja kaltoin kohtelulta sekä vähentää lapsiköyhyyttä edistämällä lapsilähtöistä sosiaaliturvaa.

Perehdy uuteen lakiin: Children’s Code Act no.12 of 2022

Katso videot