Esteetöntä suojelua, koulutusta ja osallistumista – Pelastakaa Lapset huomioi vammaisten lasten aseman ja oikeudet humanitaarisessa avussa

Pelastakaa Lapset huomioi vammaisten lasten erityistarpeet kaikissa hankkeissa ja humanitaarisessa työssä. Haastavissa olosuhteissa varmistamme, että konfliktia tai ilmastonmuutoksen aiheuttamia ääriolosuhteita paenneet lapset saavat apua tasa-arvoisesti. Vammaisten lasten asema otetaan huomioon esimerkiksi lasten suojelussa ja kouluun pääsyssä.

Lapsen oikeuksien yleissopimus koskee kaikkia lapsia kaikkialla maailmassa. Tästä huolimatta vammaiset lapset, heidän perheensä tai lapset, jotka asuvat vammaisten vanhempien kanssa kokevat moninaisia esteitä päivittäisessä elämässään. Konfliktien ja kriisien keskellä nämä esteet tyypillisesti voimistuvat.

Suomen ulkoministeriön mukaan vammaisia ihmisiä menehtyy luonnononnettomuuksien ja konfliktien yhteydessä arviolta neljä kertaa enemmän kuin ei-vammaisia. Vammaisilla lapsilla on muita suurempi todennäköisyys tulla sivuutetuiksi evakuoinneissa. He voivat kokea syrjintää ja ulkopuolisuutta sekä terveydenhuollon, kuntoutuksen ja muiden vammaispalveluiden keskeytysten aiheuttamia haittoja. He eivät välttämättä pysty käyttämään esteellisiä vesi- tai sanitaatiopalveluita tai käydä koulua esteellisissä tiloissa.

Vammaiset henkilöt eivät välttämättä ymmärrä ohjeita kriisitilanteissa, jos tulkkaamista ei ole tarjolla. Tämän lisäksi heidän tärkeät avustavat teknologiansa tai laitteensa saattavat kadota tai vaurioitua katastrofin seurauksena.

Inklusiivisuuden huomioiminen humanitaarisessa avussa

Pelastakaa Lasten humanitaarisessa työssä vammaisten lasten asema pyritään aina ottamaan huomioon. Vammaisten asemaa parannetaan vahvistamalla niiden perheiden toimeentuloa, joissa on vammainen lapsi tai huoltaja, käteisavulla. Lisäksi vanhempia tuetaan hyvän vanhemmuuden valmennuksilla, joissa vanhemmat oppivat ottamaan lasten erityistarpeet paremmin huomioon. Lasten mahdollisuutta vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon ja päästä opiskelemaan vahvistetaan rakentamalla esteettömiä tiloja sekä vaikuttamalla yhteisöjen asenteisiin ja ennakkoluuloihin.

Somalian Baidoassa tämä vammaisten tarpeet huomioiva hätäapu varmistaa lapsille turvallisen lapsuuden, jossa he saavat opiskella, leikkiä ja vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin.

Isak*, 12, asuu perheensä kanssa maan sisäisten pakolaisten leirillä, jonne useat perheet ovat paenneet konflikteja ja Somaliaa koetellutta äärimmäistä kuivuutta. Isak osallistuu leirin lapsiystävällisen tilan toimintaan, mikä tarjoaa lapsille mahdollisuuksia leikkimiseen, oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Isakilla on fyysinen vamma, mutta tämä ei estä häntä leikkimästä ystäviensä kanssa.

“Vasen käteni on vammautunut, mutta leikkiessäni muiden lasten kanssa he eivät syrji minua”, Isak kertoo.

Pelastakaa Lasten vammaisten henkilöiden tarpeet huomioiva humanitaarinen apu Somalian Baidoassa ja Abudwakissa on tavoittanut yli 21 000 lasta ja aikuista vuosien 2020‒2021 välillä. Hankkeiden apu on ollut mahdollista toteuttaa Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajien tuella.

Vammaisten asemaa vahvistetaan Suomen humanitaarisen avun päätavoitteiden mukaisesti

Pelastakaa Lapset edistää työssään lasten oikeuksien lisäksi myös Suomen humanitaarisen avun linjauksessa määriteltyjä periaatteita. Vammaisinkluusio on niistä yksi. Suomi on määrätietoisesti kohdistanut huomiota vammaisten asemaan humanitaarisissa kriiseissä yhteistyössä kumppaniensa, kuten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tavoitteellisella työllä on ollut merkitystä. Vuoden 2016 humanitaarisessa huippukokouksessa hyväksytty, vammaisten aseman parantamista kriisioloissa koskeva julistus sekä kansainvälinen ohjeistus vammaisten asemasta humanitaarisessa työssä ovat olleet merkittäviä etappeja työssä vammaisten oikeuksien parantamiseksi.

Kansainvälinen vammaisten asemaan ja oikeuksiin huomiota kiinnittävä kokous, Global Disability Summit järjestetään 15.-17.2.2022. Pelastakaa Lapset nostaa kokouksessa esille vammaisten aseman takaamisen humanitaarisissa kriiseissä.