Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Laadittu: 25.5.2018
Viimeksi päivitetty: 3.2.2022

1. Rekisterinpitäjä
Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)
Osoite: PL 95, 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava:
lakimies Maria Haarajoki
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi
puh: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

1) Paikallisyhdistyksen jäsenyys: rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän oikeutettu etu
2) Lahjoittajat: rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja –vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi
3) Pelastakaa Lapset lehden tilaajat/saajat: sopimuksen täytäntöön panemiseksi
4) Verkkokaupan ja Joulujuoksun asiakkaat: rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä sopimuksen täytäntöön panemiseksi
5) Yrityskumppanit ja – lahjoittajat: rekisterinpitäjän oikeutettu ja sopimuksen täytäntöön panemiseksi
6) Markkinointiin liittyvän käsittelyn osalta oikeutettu etu tai suostumus.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Paikallisyhdistyksen jäsenyys: jäsenluettelon ylläpito; jäsenviestintä (mukaan lukien Pelastakaa Lapset-lehti), jäsenmaksulaskutus, paikallisyhdistysten toiminnan ja palvelujen analysointi ja kehittäminen
 • Lahjoittajat: kummit, kuukausilahjoittajat, testamenttilahjoittajat ja muut lahjoittajat, mukaan lukien Toivekaupan ostajat: lahjoittajien tietojen ylläpito, lahjoittajasuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Pelastakaa Lapset ry:n lehtitilauksen toimittaminen ja tilaajatietojen ylläpito
 • Verkkokaupan ja Joulujuoksun asiakkaat: verkkokaupasta ostettujen tuotteiden toimittaminen ja verkkokauppa-asiakkuuden hoitaminen , Joulujuoksuosallistumisen mahdollistaminen
 • yrityskumppanuuksien ja – lahjoittajien tietojen ylläpito, suhteen hoitaminen ja kehittäminen ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpano

Toteutetaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvää viestintää, myös sähköisesti ja kohdentamalla rekisteröityä kiinnostavaksi profiloinnin perusteella. Lisäksi rekisterissä käsiteltäviä muita kuin jäsentietoja voidaan käyttää Pelastakaa Lasten mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän sähköiseen viestintään sekä mainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Henkilötietoja voidaan käsitellä profiilien luomiseksi ja sähköisen markkinoinnin kohdentamiseksi Pelastakaa Lasten tai sen lukuun toimivien alihankkijoiden toimesta, rekisteröityä kiinnostavaksi.

6. Käsiteltävät henkilötiedot ja yrityksen tiedot
Rekisteriin voidaan tallentaa kaikista rekisteröidyistä yksityishenkilöistä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:

 • etu- ja sukunimi
 • asiakasnumero
 • postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • kieli
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä
 • suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
 • asiallisen yhteyden peruste, kuten lehden tilaamista koskevat tiedot

Paikallisyhdistysten jäsenistä voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien tietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:

 • jäsenyyden alkamis- ja päättymistiedot
 • jäsenyyden tyyppi ja jäsenyyteen liittyvät palkitsemistiedot
 • tieto mahdollisesta luottamustoimesta paikallisyhdistyksessä

Kummeista, kuukausilahjoittajista ja muista lahjoittajista voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:

 • lahjoitussuhteen alkamis- ja päättymistiedot
 • lahjoittamista koskevat tiedot, kuten lahjoitettava summa ja päivä, jolloin lahjoitus annetaan, mahdollinen kohde, johon lahjoitusvarat käytetään jne.
 • pankkitilitieto säännöllisten lahjoittajien osalta, verkkolaskuosoite ja maksutapatieto

Verkkokauppa- ja Joulujuoksuasiakkaista ja lehden tilaajista voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä:

 • toimitus- ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite tai lehden saajan nimi (jos eri kuin tilaajan tiedot)
 • maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot verkkokaupassa tehdyistä ostoista tuoteryhmä- tai tuotetasolla
 • rekisterinpitäjän tapahtumien hyödyntämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtumaan osallistumistiedot
 • reklamaatiot ja palautteet sekä muu asiakasviestintä

Yrityskumppanuuksiin ja – lahjoituksiin liittyen rekisteriin voidaan tallentaa yrityksen yhteyshenkilöstä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • titteli
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisterin osalta tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kyseessä on liittomuotoisen yhdistyksen yhteisrekisteri, jota ylläpitää Pelastakaa Lasten keskusjärjestö. Rekisteritietoja käsittelevät keskusjärjestö sekä kukin Pelastakaa Lasten paikallisyhdistys omien jäsentensä osalta.

Muut asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden alkaessa tai sen aikana. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä. Tietoja saadaan myös maksupalveluntarjoajilta, joiden kanssa Pelastakaa Lapset tekee yhteistyötä lahjoituskampanjoiden toteuttamiseksi. Maksupalveluntarjoaja käsittelee tietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja näitä tietoja koskevien pyyntöjen osalta rekisteröidyn (asiakkaan) tulee olla yhteydessä maksupalveluntarjoajaan.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita (esimerkiksi lehden lähettäminen). Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi fyysisesti sijaita rekisterinpitäjien alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla.

Voimme siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle palveluntarjoajiemme hallinnoidessa, käsitellessä tai tallentaessa tietoja ETA-alueen ulkopuolella. Tehdessämme näin varmistamme, että siirto tehdään maahan, jota koskee Euroopan komission päätös tai tehdään muuten olosuhteissa, joissa on suoritettu tarvittavat turvatoimenpiteet tietojen suojaamiseksi tietosuojalain mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika

 • paikallisyhdistyksen jäsenet: jäsenyyden keston ajan. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.
 • lahjoittajat: tiedot säilytetään asiakasrekisterissä lahjoittamisen ajan sekä sen jälkeen kyseisen tilikauden päättymisestä 6 vuotta. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.
 • Pelastakaa Lapset- lehden tilaajat/saajat: tiedot säilytetään asiakasrekisterissä tilauksen keston ajan sekä sen jälkeen kyseisen tilikauden päättymisestä 6 vuotta. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.
 • verkkokaupan ja Joulujuoksun asiakkaat: tiedot säilytetään asiakasrekisterissä ostotapahtumaa koskevan tilikauden päättymisestä 6 vuotta. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.
 • yrityskumppanit ja –lahjoittajat: yrityskumppanin ja yrityslahjoittajan tietoihin sisältyvän yrityksen yhteyshenkilön tietoja päivitetään tai poistetaan tarvittaessa.

Kirjanpitomateriaalin säilytysajoissa huomioidaan mahdollisiin erillisrahoituksiin liittyvät lakia pidemmät säilytysajat.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot
iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
v. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
vi. vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Pelastakaa Lasten oikeutettu etu
vii. maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi antaa Pelastakaa Lapsille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.
viii. saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin, kuin Pelastakaa Lapset käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
ix. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
x. valittaa valvontaviranomaiselle

 • jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Ei automaattista päätöksentekoa.

Profilointia tehdään suoramarkkinoinnin sekä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38
00610 Helsinki

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.