Päivitetty 17.06.2021

1.Rekisterinpitäjä

Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)

Osoite: PL 95, 00601 Helsinki

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Puhelin: 010 843 5000

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava

lakimies Maria Haarajoki,

maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi

puh: 010 843 5000

3.Rekisterin nimi

Pelastakaa Lasten Nettivihje.fi-palvelun rekisteri.

4.Henkilötietojen ja IP-osoitteen käsittelyn oikeusperuste

Luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen.

5.Vihjeellä olevien tietojen ja rekisteröityjen IP-osoitetietojen käyttötarkoitus

Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto ylläpitää Nettivihje.fi-palvelua, jonne kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomaksi epäilemästään kuva- ja videomateriaalista sekä toiminnasta. Pelastakaa Lapset tekee tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa ja kaikki laittomaan aineistoon ja toimintaan viittaava tieto välitetään Suomen viranomaisille arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi ulkomaisella palvelimella sijaitsevasta laittomaksi arvioidusta ja lasten oikeuksia loukkaavasta aineistosta välitetään tieto (URL-osoite) aineiston alkuperämaassa sijaitsevalle INHOPE-verkostoon[1] kuuluvalle vihjepalvelulle arvioitavaksi kyseisen maan lainsäädännön mukaan mahdollisia toimenpiteitä varten. INHOPE-verkoston tavoitteena on edistää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan laittoman materiaalin poistamista verkosta kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Alla mainittujen vihjelomakkeiden lähettäjän IP-osoite tallentuu Pelastakaa Lasten käyttämään erilliseen palveluun, josta muodostuu rekisteri. Ainoastaan Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnon työntekijät voivat poliisin pyynnöstä käsitellä palvelussa sijaitsevaa IP-osoitetta viranomaistarkoituksia varten. Poliisi voi, tilannearvion tehtyään tarvita vihjelomakkeen lähettäjän IP-osoitteen rikoksen selvittämiseksi ja uhrin tunnistamiseksi. Vihjeen lähettäjän IP-osoitetta ei luovuteta, jollei viranomainen sitä vaadi poliisilain 4. luvun 3. pykälän 2. momentin perusteella. Vihjelomakkeelle kirjattuja vihjeen lähettäjän yhteys- ja/tai henkilötietoja ei luovuteta viranomaisille (kuten poliisi ja lastensuojelu), ellei viranomainen sitä erikseen pyydä tai jollei ilmoitettujen tietojen perusteella synny lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta.

IP-osoite tallentuu seuraavilta vihjelomakkeilta:

  • ”Lapsen tai nuoren (alle 18v.) houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin netissä (grooming)”
  • ”Lapsen tai nuoren (alle 18v.) alastonkuvasta tai -videosta, joka on lähtenyt leviämään netissä”
  • ”Lapseen tai nuoreen (alle 18v.) kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä ihmiskaupasta”
  • ”Lapseen tai nuoreen (alle 18v.) kohdistuneesta seksuaalisesta häirinnästä netissä”

IP-osoite ei tallennu vihjelomakkeelta ” Lapseen tai nuoreen (alle 18v.) kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista (Huom! Voit ilmoittaa nimettömänä.)”.

6.Käsiteltävät henkilötiedot

Vihjeen lähettäjän IP-osoite niistä vihjelomakkeista, joista se tallentuu (ks. kohta viisi (5)). IP-osoite on ainoastaan numerosarja eikä Pelastakaa Lapset pysty yhdistämään sitä tiettyyn henkilöön.

Vihjelomakkeelle mahdollisesti kirjatut tai liitetyt yhteys- ja henkilötiedot.

7.Säännönmukaiset tietolähteet

Vihjeen lähettäjän IP-osoite tallentuu kohdassa viisi (5) eritellyiltä vihjelomakkeilta automaattisesti lomakkeen lähetyksen yhteydessä.

Vihjelomakkeen lähettäjä voi liittää vihjelomakkeelle myös yhteys- tai henkilötietoja, joita ei säilytetä vihjeen käsittelyn jälkeen.

8.Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

9.Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia luovutuksia tai siirtoja. Luovutuksia ja siirtoja tehdään vain poliisin sitä erikseen pyytäessä tai jos vihjeessä ilmoitettujen tietojen perusteella syntyy lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle.

Pelastakaa Lapset tekee tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa ja kaikki laittomaan aineistoon ja toimintaan viittaava tieto välitetään Suomen viranomaisille arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi ulkomaisella palvelimella sijaitsevasta laittomaksi arvioidusta ja lasten oikeuksia loukkaavasta aineistosta välitetään tieto (URL-osoite) INHOPE:n ICCAM-järjestelmän[2] kautta aineiston alkuperämaassa sijaitsevalle INHOPE-verkostoon kuuluvalle vihjepalvelulle arvioitavaksi kyseisen maan lainsäädännön mukaan mahdollisia toimenpiteitä varten. INHOPE-vihjepalveluverkostoon kuluu jäseniä, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

Henkilötietojen siirto INHOPE:n ICCAM-järjestelmän kautta ei ole säännönmukaista, sillä kaikkia vihjeitä ei välitetä eteenpäin ICCAM-järjestelmän kautta. Vihjeistä välitetään ICCAM- järjestelmän kautta eteenpäin ainoastaan ne, joiden arvioidaan sisältävän materiaalia, joka on analysoitavissa ICCAM-järjestelmässä ja sisältää laitonta tai lapsen oikeuksia loukkaavaa materiaalia. Siirrot ovat siten tarpeen tärkeää yleistä etua koskevien syiden vuoksi (EU:n yleinen tietosuoja-asetus art. 49.1 d-kohta).”

10.Henkilötietojen säilytysaika

Vihjeviestejä tai niiden sisältöä ei tallenneta. Viestit poistetaan sähköpostista heti, kun niiden säilyttämiselle ei ole tarvetta. Pääsääntöisesti viestit poistetaan välittömästi niiden käsittelyn päätteeksi. Tarvittaessa viesti voidaan säilyttää sähköpostissa noin kahden viikon ajan mahdollisten lisätietopyyntöjen varalta.

Erikseen kohdassa viisi (5) mainittujen vihjelomakkeiden lähettäjän IP-osoitetta säilytetään poliisin suosituksesta yhdeksän (9) kuukautta. Muita tietoja ei rekisteröidä.

11.Voiko vihjeessä oleviin henkilötietoihin tai rekisteröityyn IP-osoitteeseen kohdistaa oikeuksia?

Johtuen toiminnan luonteesta ja siitä, että IP-osoite ei ole Pelastakaa Lasten toimesta yhdistettävissä sen lähettäjään, rekisteröityyn IP-osoitteeseen ei voi kohdistua rekisteröidyn oikeuksia. Vihjeessä mahdollisesti olevia muita henkilötietoja Pelastakaa Lapset ei rekisteröi, vaan ne toimitetaan tarvittaessa välittömästi poliisille.

Henkilötietojen käsittelystä voi valittaa valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetulle.

12.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13.Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Pelastakaa Lapset ry, Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Yhteydenottajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14.Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

[1] INHOPE (International Association of Internet Hotlines) www.inhope.org

[2] ICCAM: What Is It & Why Is It Important? https://www.inhope.org/EN/articles/iccam-what-is-it-and-why-is-it-important