Dataskyddsbeskrivning för registret för Rädda Barnens tjänst Nettivihje.fi

Uppdaterad 22.12.2022

1. Personuppgiftsansvarig
Rädda Barnen rf (FO-nummer: 0116788-1)
Adress: PB 95, 00601 Helsingfors
Besöksadress: Forsbyvägen 38, 00610 Helsingfors
Telefon: 010 843 5000

2. Kontaktperson i frågor som rör registret
Personuppgiftsansvarig för Rädda Barnen rf
jurist Maria Haarajoki
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi
Telefon: 010 843 5000

3. Registrets namn
Register för Rädda Barnens tjänst Nettivihje.fi.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter och IP-adresser
Skydd av en naturlig persons livsviktiga intressen.

5. Användningsändamål för uppgifterna i tipset och registrerade uppgifter om IP-adress
Rädda Barnen rf:s funktion Barn skydd och tipstjänsten Nettivihje upprätthåller tjänsten Nettivihje. I tjänsten kan vem som helst anmäla illegal verksamhet på internet med koppling till kontakt med ett barn i sexuellt syfte och sexuellt övergrepp på barn. Rädda Barnen har ett nära samarbete med Centralkriminalpolisen och uppgifter som tyder på illegalt material och verksamhet förmedlas i enlighet med gemensamt överenskommen praxis till myndigheterna i Finland för bedömning och eventuella fortsatta åtgärder. Dessutom förmedlas information om material på en utländsk server som bedömts vara illegalt och kränkande av barns rättigheter (url-adress) till en tipstjänst som ingår i INHOPE-nätverket[1] i materialets ursprungsland för bedömning i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga för eventuella ytterligare åtgärder. INHOPE-nätverket strävar efter att genom nationellt och internationellt samarbete främja avlägsnandet av illegalt material i anslutning till sexuellt övergrepp på barn från internet.

För avsändaren av de nedan nämnda anmälningsformulären sparas IP-adressen i en separat tjänst som används av Rädda Barnen och som utgör ett register. Endast anställda hos funktionen Barn skydd och tipstjänsten Nettivihje hos Rädda Barnen kan på polisens begäran behandla en IP-adress som finns i tjänsten för myndighetsändamål. Polisen kan efter att ha gjort en bedömning av situationen behöva IP-adressen för anmälningsformulärets avsändare för utredning av brottet och identifiering av offret. Tipsavsändarens IP-adress överlåts inte om inte myndigheten kräver detta utgående från kapitel 4 paragraf 3 moment 2 i polislagen. Kontakt- och/eller personuppgifter som antecknats på anmälningsformuläret överlåts inte till polisen, om inte polisen separat ber om detta eller om det inte utgående från de anmälda uppgifterna uppkommer en lagenlig anmälningsskyldighet till myndigheten (såsom polisen eller barnskyddet).

IP-adressen sparas för följande anmälningsformulär:

  • ”En vuxen har tagit kontakt med ett barn eller en ungdom (under 18 år) i sexuellt syfte på nätet (grooming)”
  • ”En nakenbild eller video av ett barn eller en ungdom (under 18 år) som sprids på nätet”
  • ”Människohandel med barn eller en ungdom (under 18 år) i anslutning till sexuellt utnyttjande”
  • ”Sexuella trakasserier riktat mot ett barn eller ungdom (under 18 år) på nätet”

IP-adressen sparas även från tipsblanketten “Internettips för unga”.

IP-adressen sparas inte för anmälningsformuläret ”Bild eller videomaterial på sexuellt övergrepp på barn eller ungdom (under 18 år) (OBS! Du kan lämna tipset anonymt.)”.

6. Personuppgifter som behandlas
Tipsavsändarens IP-adress för de anmälningsformulär, för vilka den sparas (se punkt fem (5)). IP-adressen är enbart en nummerserie och kan inte av Rädda Barnen kopplas ihop med en viss person.

Eventuella kontakt- eller personuppgifter som antecknats på eller bifogats till anmälningsformuläret.

7. Regelmässiga informationskällor
Tipsavsändarens IP-adress sparas automatiskt för de anmälningsformulär som nämns i punkt fem (5) i samband med att formuläret skickas.

Avsändaren av anmälningsformuläret kan även bifoga kontakt- eller personuppgifter till formuläret, som inte förvaras efter att tipset har behandlats.

8. Skydd av personuppgifter och dataskydd
Uppgifterna i registret behandlas konfidentiellt. Uppgifterna i registret som behandlas elektroniskt är skyddade på ett ändamålsenligt sätt från utomstående med brandmurar och andra tekniska skyddsmetoder. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i en låst lokal och endast vissa på förhand utsedda personer har tillgång till dem. Det manuella materialet förvaras i ett låst utrymme. Registret används endast av de anställda hos den personuppgiftsansvariga eller företag som utför verksamhet för dess räkning, i vars uppgiftsbeskrivning användning av registret ingår. Personer inom personuppgiftsansvarigas organisation har en personlig användarkod och lösenord till registret. Användaren är ålagd sekretess och tystnadsplikt.

9. Regelmässiga överlåtelser och överföringar av personuppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Inga regelmässiga överlåtelser eller överföringar. Överlåtelser och överföringar sker endast på polisens separata begäran eller om det utgående från uppgifterna i webbtipset uppkommer en lagstadgad anmälningsskyldighet till myndigheten.

Rädda Barnen har ett nära samarbete med Centralkriminalpolisen och uppgifter som tyder på illegalt material och verksamhet förmedlas i enlighet med gemensamt överenskommen praxis till myndigheterna i Finland för bedömning och eventuella fortsatta åtgärder. Dessutom förmedlas information om material på en utländsk server som bedömts vara illegalt och kränkande av barns rättigheter (url-adress) till en tipstjänst som ingår i INHOPE-nätverket[2] i materialets ursprungsland för bedömning i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga för eventuella ytterligare åtgärder. I INHOPE-nätverket för tipstjänster ingår medlemmar utanför EU och EES.

Överföring av personuppgifter via INHOPE-nätverkets ICCAM-system är inte regelmässig, eftersom alla tips inte förmedlas vidare via ICCAM-systemet. Endast sådana tips förmedlas vidare via ICCAM-systemet, som bedöms innehålla material som kan analyseras i ICCAM-systemet och innehåller illegalt material eller material som kränker barnets rättigheter. Överföringarna är således nödvändiga av viktiga skäl som rör allmänintresset (EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 49.1 punkt d).

10. Förvaringstid för personuppgifter
Tipsmeddelanden eller deras innehåll sparas inte. Meddelandena raderas ur e-posten genast då det inte finns ett behov av att spara dem. I regel raderas meddelandena omedelbart efter att behandlingen avslutats.

Avsändarens IP-adress förvaras för de anmälningsformulär som nämns separat i punkt fem (5) enligt polisens rekommendation i nio (9) månader. Övriga uppgifter registreras inte.

11. Kan rättigheter tillämpas på personuppgifter i tipset eller den registrerades IP-adress?
Med anledning av verksamhetens karaktär och det faktum att IP-adressen inte av Rädda Barnen kan kopplas ihop med avsändaren, kan den registrerades rättigheter inte tillämpas på den registrerades IP-adress. Eventuella övriga personuppgifter i tipset registreras inte av Rädda Barnen, utan de förmedlas vid behov direkt till polisen.

Det är möjligt att rikta klagomål om behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen, som fungerar som tillsynsmyndighet.

12. Automatiskt beslutsfattande och profilering
Automatiskt beslutsfattande eller profilering används inte.

13. Kontakt
Alla frågor och begäranden som gäller denna beskrivning ska framställas skriftligen eller personligen till den utsedda kontaktpersonen i punkt två (2). Den registrerade kan även personligen eller skriftligen ta kontakt på adressen nedan:

Rädda Barnen r.f., Forsbyvägen 38, 00610 Helsingfors

Personen ska vara beredd på att styrka sin identitet med en fotoförsedd identitetshandling.

14. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras tidvis, exempelvis då lagstiftningen förändras. Vi rekommenderar att ni regelbundet besöker vår webbplats och beaktar eventuella ändringar i beskrivningen.

[1] INHOPE (International Association of Internet Hotlines) www.inhope.org

[2] ICCAM: What Is It & Why Is It Important? https://www.inhope.org/EN/articles/iccam-what-is-it-and-why-is-it-important