Sexuellt våld mot barn

Som term omfattar sexuellt våld mot barn alla handlingar som kränker ett barns sexuella integritet och självbestämmanderätt. Sexuellt våld fungerar också som ett överordnat begrepp för sexuella trakasserier och gromning. Som barn betraktas alla som är yngre än 18 år.

Sexuellt våld är vilken som helst handling som skadar någon annans sexualitet, försök till detta, oönskade sexuella kommentarer eller närmanden som sker utan den andra personens samtycke, oavsett förhållandet mellan dessa individer. Sexuellt våld är en form av våld där man kränker en annan persons gränser exempelvis genom beröring, trakasserier eller tvång. Sexuellt våld kan förekomma i vilken som helst miljö, såsom hemma, i offentliga rum eller på webben.

Sexuellt våld mot barn omfattar exempelvis:

  • sexuellt färgade kommentarer om ett barns bild eller kropp
  • att begära en nakenbild av ett barn
  • att skicka sexuellt färgade bilder eller videor till ett barn
  • att få ett barn att agera på ett sexuellt färgat sätt framför kameran
  • sexuell aktivitet som riktas mot ett barn

Alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld. Vid sexuellt våld mot ett barn använder en vuxen eller en person som är klart äldre än barnet hen för att tillgodose sina egna sexuella behov. Sexuellt våld är maktmissbruk. Ett barn är aldrig skyldigt till sexuellt våld som hen upplevt.

Sexuellt våld kan påverka ett barn och hens utveckling på många olika sätt. Därför är det viktigt att barnet får stöd och hjälp av yrkespersoner för att behandla det inträffade. Ett barn eller en person som utsatts för sexuellt våld som barn ska inte lämnas ensam med sina erfarenheter.

Sexuellt våld mot ett barn är brottslig verksamhet, som man måste ingripa i. På så sätt säkerställs att barnet får hjälp. I Finlands strafflag (1889/39) finns olika benämningar och åldersgränser för olika former av sexuellt våld. Anmäl alltid misstänkt sexuellt våld mot barn till polisen och barnskyddet. Du behöver inte vara säker på saken och som vanlig människa behöver du inte heller känna till strafflagen i detalj. Du kan också be polisen och barnskyddet om råd.

Obs! Yrkespersoner är skyldiga att anmäla misstänkt sexuellt våld mot barn till barnskyddet och polisen.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.