Ge en testamentsgåva

Lämna efter dig en bättre värld till barnen.

En testamentsgåva är en gåva till framtida generationer

Ett varmt tack för att du tänker på framtidens barn och kan tänka dig att ge en testamentsdonation till barn i nöd

Varje år får Rädda Barnen testamentsgåvor från personer som har testamenterat sin egendom till förmån för barn.

Genom en testamentsgåva kan du testamentera hela din kvarlåtenskap eller en procentandel av den, ett visst belopp eller en viss tillgång, såsom bostadsaktier, en fastighet eller värdepapper.

Att skriva ett testamente är ett av de viktigaste besluten i en människas liv. Det är en stor ära för oss att föra testmentsgivarnas sista vilja vidare. Vi gör det med en enorm tacksamhet och vetskap om att testamentet ger många barn en ljusare framtid.

Eftersom Rädda Barnen rf är en allmännyttig organisation behöver vi inte betala arvs- eller gåvoskatt på testamentsgåvor. Om du vill kan du rikta ditt testamente till det hjälparbete i Finland eller ute i världen som är viktigt för just dig.

När du gjort ditt testamente, vet du att du skänkt framtidens barn en bra början i livet. Din betydelse för dessa barn är enorm och långsiktig.

Så hjälper ditt testamente barn

Genom att ge en testamentsgåva ger du många barn ett bättre liv. Om du vill kan du rikta ditt testamente till det arbete i Finland eller ute i världen som är viktigt för just dig.

Med hjälp av gåvor hjälper Rädda Barnen barn bland annat på följande sätt:

I Finland:

 • Vi delar ut stöd för fritidsaktiviteter till barn i mindre bemedlade familjer.
 • Vi delar ut stöd för läromedel till de barn i mindre bemedlade familjer som ännu inte omfattas av reformen med den utvidgade läroplikten.
 • Vi erbjuder samtalsstöd på internet för barn och ungdomar i utmanande livssituationer.
 • Vi erbjuder stödpersoner, stödfamiljer och idrottsfaddrar som stöd för barn när familjers egna stödnätverk eller resurser inte räcker till.
 • Vi utbildar och ger stöd till fosterfamiljer för att omhändertagna barn ska få ett tryggt hem.

Ute i världen:

 • Vi delar ut nödhjälp till barn och familjer som lever mitt i katastrofer och konflikter.
 • Vi hjälper familjer i extrem fattigdom att överleva genom att ge dem mat och hälsovård.
 • Vi skyddar barn mot våld, barnarbete och människohandel.
 • Vi ger barn tillgång till skola.
 • Vi gör långsiktigt utvecklingsarbete i de mest fragila länderna för att uppnå mer barnvänliga strukturer.

 1. Av testamentet ska väsentligen framgå vilka arvstagarna är samt omfattningen av den egendom som testamentet gäller. Använd organisationens officiella namn Rädda Barnen rf i ditt testamente.
 2. Du kan skriva testamentet allmänt till Rädda Barnen rf:s verksamhet för barn eller rikta gåvan till en viss verksamhet som är särskilt viktig för dig. Det är bäst att prata med vår kontaktperson om eventuell allokering i förväg så att din vilja garanterat kan följas.
 3. Testamentet ska innehålla din personbeteckning, datum, ort och namnteckning.
 4. Testamentet ska upprättas skriftligt och undertecknas inför två närvarande vittnen. Vittnena ska skriva en vittnesmening med datum och namnteckning. Vittnenas hemvist och yrke ska framgå av dokumentet. Vittnena måste ha fyllt 15 år. Make, släktingar eller arvstagare får inte vara vittnen.
 5. Vittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar. De behöver dock inte känna till innehållet i testamentet. De bevittnar att den som upprättat testamentet har med sunt och fullt förstånd och av egen fri vilja egenhändigt undertecknat testamentet.
 6. Vi rekommenederar att göra ett underskrivet exemplar av testamentet, och att förvara det på ett säkert ställe, där det ändå är lätt att hitta (t.ex. hemma bland andra viktiga dokument eller i ett bankfack). Om du så önskar, kan du skicka en kopia på testamentet till Rädda Barnen.
 7. Om du senare vill göra ändringar i testamentet är det säkrast att riva sönder det tidigare testamentet och istället skriva ett nytt.
 8. Det är viktigt att testamentet är korrekt upprättat. Därför är det alltid klokt att låta en jurist eller advokat upprätta testamentet eller granska det. Du kan också vända dig till Rädda Barnen för att få hjälp med allmäna eller specifika frågor. Vi är gärna till hjälp och rådfrågar vår jurist vid behov.
 9. Lagtexten som berör testamenten finns i ärvdabalken kapitlen 9-16 i del I av Finlands lag.

Sofia Rindmar

Testamentsansvarig